• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Projekt uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej na 2024 r. na tle ostatnich zmian przepisów oraz orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Śląskie Forum Skarbników

Ważne informacje o szkoleniu

Przedstawienie problematyki projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej na 2024 r. i zagadnień z nimi powiązanych na tle ostatnich zmian przepisów prawa oraz orzecznictwa RIO i sądów administracyjnych. Wyjaśnienie wybranych problemów z zakresu uchwały budżetowej i WPF JST na tle dotychczasowej praktyki i stanowisk RIO. Zapraszamy na spotkanie z ekspertem w dziedzinie finansów samorządowych posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów publicznych. To wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii oraz wyzwań stojących przed osobami zajmującymi się finansami w jst.

Członkowie Śląskiego Forum Skarbników serdecznie zapraszają Skarbników do przystąpienia do Forum. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z nowymi przepisami i rozwiązaniami, które będą miały zastosowanie do projektów uchwały budżetowej 2024 r. i WPF JST.
  • Pozyskanie wiedzy i przykładów dotyczących ww. problematyki z praktyki, stanowisk RIO i orzecznictwa.
  • Uzyskanie informacji na temat przypadku braku podjęcia przez organ stanowiący JST uchwały budżetowej albo WPF.
zwiń
rozwiń
Program

I.   Uchwała budżetowa JST na 2024 r. – nowości, zmiany przepisów.
1. Nowele ustawy o finansach publicznych z II połowy 2022 r. oraz z 2023 r. i ich wpływ na projekt uchwały budżetowej JST.
2. Wpływ nowelizacji przepisów klasyfikacji budżetowej z 11.07.2023 r. na strukturę budżetu 2024 r.
3. Inne ważne zmiany przepisów (np. wynikające z ustaw okołobudżetowych).
II.   Wyjaśnienie wybranych problemów z zakresu  uchwały budżetowej JST na tle dotychczasowej praktyki JST i stanowisk RIO.
III.  Istotne nowe orzeczenia administracyjne i sądowe dotyczące problematyki uchwały budżetowej JST. 
IV.  Wieloletnia Prognoza Finansowa JST – na tle zmian innych przepisów finansowych.
V.  WPF JST – wybrane kwestie problematyczne:
1. Dług JST wykazywany w WPF. 
2. Przedsięwzięcia, w tym limity wydatków i zobowiązań. 
VI.  Zgodność danych WPF z budżetem oraz inne kwestie problematyczne na styku uchwały budżetowej z wieloletnią prognozą finansową JST. 
VII.  Ważne nowe orzecznictwo RIO i wyroki sądowe dotyczące WPF.
VIII.   Brak uchwalenia budżetu i kompetencje RIO do ustalenia budżetu JST.
IX. Brak uchwalenia WPF - co dalej w takiej sytuacji?
X.  Dyskusja, pytania, podsumowanie.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy JST, zastępcy skarbników, naczelnicy, kierownicy i pracownicy komórek finansowo-budżetowych gmin, powiatów, związków, województwa.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista, ekspert w dziedzinie finansów samorządowych posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów publicznych. Współautor między innymi „Ustawy o finansach publicznych – Komentarza dla jednostek samorządowych”, „Vademecum skarbnika” oraz „Dokumentacji wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w siedzibie Ośrodka, Katowice,  ul. Moniuszki 7 III p.

Członkowie Śląskiego Forum Skarbników w ramach składki, pozostałe osoby Cena: 450 zł netto/os., Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 września 2023 r.