Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od tych opłat i kosztów upomnienia

Zapraszamy na szkolenie z gospodarowania odpadami komunalnymi. Podczas szkolenia przedstawimy m.in. najnowsze zmiany przepisów oraz zadania gmin związane z przedawnieniem opłaty za odpady.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawiona zostanie kompleksowa wiedza dotycząca najważniejszych zagadnień związanych z przedawnieniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według obowiązujących przepisów. Uczestnicząc w zajęciach poznacie Państwo różnice pomiędzy przedawnieniem należności a przedawnieniem prawa do wydania decyzji określającej opłatę. Prowadząca omówi także przesłanki przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Za jaki okres wstecz organ podatkowy może skutecznie żądać złożenia deklaracji „śmieciowej” lub w przypadku jej niezłożenia określić wysokość zobowiązania z tytułu opłaty?
 • Jaki jest termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku wydania decyzji określającej np. za 2017 r.?
 • Czy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2016 należy uznać za przedawnioną w roku 2022, jeżeli nie podjęto żadnych działań, skutkujących przerwaniem lub zawieszeniem biegu terminu przedawnienia?
 • Czy w decyzji określającej opłatę za okresy wsteczne należy naliczyć odsetki od zaległości?
 • Czy i na jakich zasadach zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia? Omówienie pojęcia tzw. skutecznego i nieskutecznego środka egzekucyjnego i wskazanie, w którym momencie następuje zajęcie środków na rachunku bankowym.
 • Czy w przypadku przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy równocześnie odpisać z ksiąg rachunkowych należność główną, odsetki i koszty upomnienia?
 • W jaki sposób udokumentować przedawnienie opłaty, odsetek i kosztów upomnienia?

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach szkoleniowych m. in. wybrane wzory pism, postanowień przydatnych w realizacji ww. zadań.

zwiń
rozwiń
Program

1Prawno-podatkowe aspekty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Podmioty zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminowość deklarowania opłaty. Kto powinien złożyć deklarację w przypadku współwłasności, czy deklarację muszą złożyć/podpisać wszyscy współwłaściciele, obydwoje małżonkowie?
 • Kto powinien złożyć deklarację w przypadku, gdy nieruchomość jest wynajmowana lub oddana w użyczenie? Kto składa deklarację w przypadku lokali (mieszkalnych lub/i użytkowych) stanowiących własność gminy?
 • Składanie deklaracji za okresy wsteczne np. od 2017r. Na których drukach? Starych czy aktualnie obowiązujących?
 • W jaki sposób dokonać przypisu deklaracji za okresy wsteczne? Czy należą się odsetki za okresy wsteczne, w przypadku gdy deklaracje nie były składane? Od kiedy liczyć odsetki?
 • Czy właściciel, który sprzedał nieruchomość musi złożyć deklarację wygaszającą zobowiązanie? Najnowsze orzecznictwo. Co jeżeli deklaracja tzw. zerowa nie zostanie złożona, a aktualny właściciel płaci opłatę? Czy opłata od „starego” właściciela, wobec niezłożenia deklaracji tzw. zerowej nadal się należy?

3. Obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i deklarowania jako odpadów segregowanych:

 • Nowe zwolnienia z opłat - kompostowanie.
 • Konsekwencje złożenia nieprawdziwych informacji o kompostowaniu. Decyzja o utracie prawa do zwolnienia. Termin wydania decyzji. Jaki termin płatności określić w decyzji? Kiedy przedawni się prawo do wydania decyzji, a kiedy zobowiązanie wynikające z decyzji?
 • Konsekwencje braku segregacji odpadów.
 • Wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej podwyższoną opłatę, a kiedy zobowiązanie wynikającej z tej decyzji.
 • Przypis podwyższonej opłaty (kiedy i na jakiej podstawie? Czy przypisu można dokonać tzw. persaldem?

4. Zmiana danych w deklaracji:

 • Termin składania nowych deklaracji w przypadku zmiany danych.
 • Ograniczona możliwość składania nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okresy wsteczne - np. w przypadku śmierci mieszkańca.
 • Jaka jest różnica pomiędzy korektą deklaracji a nową deklaracją?
 • Czy korekta deklaracji może być dokonana przez urząd?
 • Czy jest obowiązek składania deklaracji w przypadku zmiany stawek opłaty?
 • Czy i w jakich przypadkach organ podatkowy może sam dokonać korekty złożonej deklaracji?
 • Jak powinien postąpić organ podatkowy w sytuacji, gdy zobowiązany zmienia w sposób nieuprawniony złożoną uprzednio deklarację?

5. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub niedokonania wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Praktyczne aspekty stosowania Ordynacji podatkowej w sprawach związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji.
 • Wszczęcie i prowadzenie postępowania mającego na celu wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Na jakiej podstawie można zwrócić się do innych organów o udostępnienie informacji potrzebnych do postępowania?
 • Kiedy może być wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie danych szacunkowych, w tym w oparciu o średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze?

6. Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej?
 • Czy i kiedy można nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, aby nie dopuścić do przedawnienia?
 • Kiedy przedawnia się należność wynikająca z decyzji określającej - np. decyzja wydana w 2016r. lub 2017r.
 • Jakie działania przerywają bieg przedawnienia zobowiązania?
 • Jak liczyć terminy po przerwaniu biegu przedawnienia?
 • Co można zrobić, aby przerwać bieg przedawnienia?

7. Ranga i znaczenie zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany stawek:

 • Zawiadomienie jako podstawa wystawienia tytułu wykonawczego.
 • Czy zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty w związku ze zmianą stawek musi być doręczone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru?
 • Od kiedy należy płacić opłatę w zmienionej wysokości w przypadku, gdy zawiadomienie zostanie doręczone z np. kilkumiesięcznym opóźnieniem? Czy należą się w takim przypadku odsetki od zaległości?
 • Przypis należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającej z zawiadomienia w księgach rachunkowych jednostki.
 • Kiedy przedawnia się opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z zawiadomienia?

8. Zmiany w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia:

 • Jak należy liczyć termin przedawnienia w odniesieniu do kosztów upomnienia doręczonego przed 20 lutym 2021 r. a jak po tej dacie?
 • Czy w przypadku braku wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w określonym terminie upomnienie musi być zobowiązanemu zawsze doręczone, bez względu na to czy wysokość opłaty wynika z deklaracji, decyzji lub zawiadomienia?
 • Czy i kiedy w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego doręczenia upomnienia?
 • Zmienione zasady przedawnienia kosztów upomnienia.
 • Kiedy i na podstawie jakich dokumentów odpisać przedawnione koszty upomnienia z ksiąg rachunkowych?

9. Dyskusja, pytania, indywidualne konsultacje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy pionów podatkowych, zajmujący się naliczaniem i egzekwowaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 22 czerwca 2022 r.