Przygotowanie członków komisji inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji 2021/2022

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

szkolenie stacjonarne

Ważne informacje o szkoleniu

Dzięki szkoleniu uczestnicy zapoznają się/ugruntują wiedzę w zakresie podziału obowiązków osób odpowiedzialnych - a w szczególności członków komisji inwentaryzacyjnych na poszczególnych etapach inwentaryzacji. Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory niezbędnych przykładowych druków, księgowań i propozycje stosowanych rozwiązań w omawianym zakresie. Szkolenie umożliwi także identyfikację podstawowych błędów, zazwyczaj popełnianych przez zespoły spisowe i inne osoby wyznaczone przez kierownika jednostki, ze wskazaniem sposobów ich zapobiegania i rozwiązywania. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poszerzenie wiedzy uczestników z aktualnymi wymogami prawa dotyczącymi obowiązków niezbywalnych nałożonych na kierownika jednostki i głównego księgowego w zakresie inwentaryzacji, a w szczególności przygotowania członków komisji inwentaryzacyjnej do pełnienia wyznaczonych ról. Zaprezentowana będzie przykładowa dokumentacja oraz czynności niezbędne w celu prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia się z obowiązków nałożonych na członków komisji, z uwzględnieniem aspektów związanych z pracą zdalną, czy sytuacją, kiedy to prowadzenie rachunkowości zostało powierzone Centrom Usług Wspólnych (CUW). Podczas szkolenia omówione też będą kwestie związane z tworzeniem dokumentacji przez zespoły spisowe, a w szczególności z poprawnym wypełnianiem arkuszy i dokonywaniem w nich poprawek czy sprawozdań cząstkowych.

zwiń
rozwiń
Program

1.Osoby odpowiedzialne za tworzenie propozycji procedur oraz ich wdrożeniem w życie, a także nadzór na przebiegiem prac przed, w trakcie jak i po inwentaryzacji.
2.Opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji.
3.Wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
4.Powołanie przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej, oraz przypisanie im podstawowych obowiązków.
5.Szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej.
6.Inwentaryzacja w dobie pandemii koronawirusa, a możliwość zmiany metody inwentaryzacji – wyjaśnienia oraz stanowisko Ministerstwa Finansów.
7.Spis z natury – praktyczne wskazówki.
8.Właściwe wypełnianie arkuszy spisu z natury.
9.Zasady i odpowiedzialność w zakresie podmiotowym i przedmiotowym przy potwierdzeniu salda.
10.Podstawowe czynności i dokumentacja w inwentaryzacji metodą weryfikacji.
11.Znaczenie znakowania składników majątkowych oraz pól spisowych.
12.Teren strzeżony.
13.Dokumentowanie czynności inwentaryzacyjnych na poszczególnych etapach.
14.Protokół różnic inwentaryzacyjnych.
15.Końcowe wnioski i rekomendacje.
16.Kontrola i nadzór.
17.Przykładowe zarządzenie.
18.Załączniki – wzory niezbędnych formularzy, przykładowych rozwiązań i wyjaśnień.
19.Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowych jst oraz Centrów Usług Wspólnych (CUW),
a także inni pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, opisywania i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych, a także gospodarowania, inwentaryzowania i dokonywania wyceny, rozliczeń i kontroli składników majątkowych jednostki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
UWAGA- Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl lub mailem na adres biuro@opole.frdl.pl do 10 września 2021 r.