• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie członków komisji inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji 2021/2022

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowanie inwentaryzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną zasady dotyczące prawidłowego przygotowania członków komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji. Prowadząca wskaże aktualne wymogi prawa dotyczące obowiązków niezbywalnych, nałożonych na kierownika jednostki i głównego księgowego w zakresie inwentaryzacji, a w szczególności przygotowania członków komisji inwentaryzacyjnej do pełnienia wyznaczonych ról. Zaprezentowana zostanie przykładowa dokumentacja oraz czynności niezbędne w celu prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia się z obowiązków nałożonych na członków komisji, z uwzględnieniem aspektów związanych z pracą zdalną, czy sytuacją, kiedy to prowadzenie rachunkowości zostało powierzone Centrom Usług Wspólnych (CUW).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • Zdobędą wiedzę, w jaki sposób prawidłowo przygotować się do przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Uzyskają uporządkowane informacje w zakresie podziału obowiązków osób odpowiedzialnych, a w szczególności członków komisji inwentaryzacyjnych, na poszczególnych etapach inwentaryzacji.
 • Otrzymają wzory niezbędnych przykładowych druków, księgowań i propozycje stosowanych rozwiązań w omawianym zakresie.
 • Będą potrafili zidentyfikować podstawowe błędy, zazwyczaj popełniane przez zespoły spisowe i inne osoby wyznaczone przez kierownika jednostki, ze wskazaniem sposobów ich zapobiegania i rozwiązywania.
 • Nabędą umiejętności związane z tworzeniem dokumentacji przez zespoły spisowe, a w szczególności z poprawnym wypełnianiem arkuszy i dokonywaniem w nich poprawek czy sprawozdań cząstkowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Osoby odpowiedzialne za tworzenie propozycji procedur oraz ich wdrożeniem w życie, a także nadzór na przebiegiem prac przed, w trakcie jak i po inwentaryzacji.
 2. Opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji. Wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 3. Powołanie przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej, oraz przypisanie im podstawowych obowiązków.
 4. Szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej.
 5. Inwentaryzacja w dobie pandemii koronawirusa – uwarunkowania do zmiany metody inwentaryzacji – wyjaśnienia oraz stanowisko Ministerstwa Finansów.
 6. Spis z natury – praktyczne wskazówki.
 7. Właściwe wypełnianie arkuszy spisu z natury.
 8. Zasady i odpowiedzialność w zakresie podmiotowym i przedmiotowym przy potwierdzeniu salda.
 9. Podstawowe czynności i dokumentacja w inwentaryzacji metodą weryfikacji.
 10. Znaczenie znakowania składników majątkowych oraz pól spisowych.
 11. Teren strzeżony.
 12. Dokumentowanie czynności inwentaryzacyjnych na poszczególnych etapach. Protokół różnic inwentaryzacyjnych.
 13. Końcowe wnioski i rekomendacje.
 14. Kontrola i nadzór.
 15. Przykładowe zarządzenie. Załączniki – liczne wzory niezbędnych formularzy, przykładowych rozwiązań i wyjaśnień.
 16. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowych jst oraz Centrów Usług Wspólnych, inni pracownicy, odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, opisywania i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych, a także gospodarowania, inwentaryzowania i dokonywania wyceny, rozliczeń i kontroli składników majątkowych jednostki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.