• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie do zamknięcia roku 2021 w jst, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych z przykładami wypełnionych sprawozdań

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zamknięcie roku budżetowego w jst co jest szczególnym zagadnieniem z punktu widzenia finansów publicznych. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak zaplanować prace związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdania finansowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących 2021 roku, kompletnego ujęcia w księgach dowodów księgowych, stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych, dokonania stosownych odpisów aktualizujących oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce. Prowadząca w praktyczny sposób omówi zasady dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2021 rok w jednostkach samorządu terytorialnego, w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uzyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu zamknięcia roku budżetowego 2021. Prowadząca wskaże na problematyczne zagadnienia i wyjaśni wiele nieścisłości, które budzą wątpliwości interpretacyjne, a w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli różnych organów.
  • Uczestnicy otrzymają obszerne materiały szkoleniowe, w których będą cenne wskazówki m.in.: wzorcowa dokumentacja, w tym procedury, zarządzenia, instrukcje, pomocne w przygotowaniu zamknięcia roku, a także wypełnione wzory sprawozdań.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zamknięcie roku – harmonogram niezbędnych czynności.

2. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.

3. Koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego - rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz rezerwy.

4. Należności i zobowiązania, odsetki i ich aktualizacja:

  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (zmiany),
  • aktualizacja należności budżetowych - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja.

5. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji.

6. Rozliczenie środków na wydzielonym rachunku dochodów.

7. Rozliczenie nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez samorządowy zakład budżetowy.

8. Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego.

9. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wnip, środki trwałe w budowie (inwestycje) – po zmianach, problemy z ewidencją – wybrane zagadnienia.

10. Inwentaryzacja – terminy i sposoby inwentaryzacji, rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach rachunkowych (dokumentacja – wzory).

11. Podstawy prawne sporządzania sprawozdania finansowego, zmiana polityki rachunkowości.

12. Bilans – zasady sporządzania bilansu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wypełniony wzór.

13. Bilans – wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle ustawy o rachunkowości – zasady sporządzania bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego – wypełniony wzór – przykład.

14. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) – przychody i koszty, wycena, sposób prezentacji – przykład.

15. Zestawienie zmian w funduszu własnym jednostki – przykład.

16. Informacja dodatkowa- przykład (zarządzenie oraz załączniki jak sporządzić – wzory w excelu).

17. Zasady sporządzania łącznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego – po dokonaniu eliminacji wzajemnych rozliczeń między jednostkami – przykład.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy jst, główni księgowi, pracownicy służb finansowo- księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych, w tym: pn.: „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” (wydawnictwo C.H.BECK-2019) oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Przeprowadziła wiele szkoleń adresowanych do pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym samorządowych, pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych urzędów państwowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 23 stycznia 2022 r.