Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku 2022 w jednostkach sektora finansów publicznych

online

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zamknięcie roku budżetowego w jst co jest szczególnym zagadnieniem z punktu widzenia finansów publicznych. Jak zaplanować prace związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdania finansowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Operacja zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego wymaga zaplanowania i wykonania szeregu czynności, które składają się na ten proces tj.: sprawdzenie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych, przeprowadzenie inwentaryzacji, wycena bilansowa aktywów i pasywów jednostki, czy też uzgodnienia zapisów i sald kont/zestawienie obrotów i sald Jest to procedura dość złożona i łatwo w niej o błąd lub niedotrzymanie terminu, dlatego też proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zmiany przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, niezbędne do prawidłowego zamknięcia roku 2022 i otwarcia 2023 roku w rachunkowości jednostki, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych. Podczas szkolenia prowadząca- ekspert z wieloletnim stażem w jst, zaprezentuje przykłady dobrych praktyk oraz zwróci uwagę na te kwestie, które są najczęściej przedmiotem kontroli oraz stwarzają problemy interpretacyjne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Podniesienie oraz usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w szczególności dotyczącej zamknięcia roku budżetowego.
 • Analiza zagadnień dotyczących każdego z etapów zamknięcia roku i przygotowanie do prawidłowego przeprowadzenia procedury zamknięcia roku 2022 oraz otwarcia 2023.
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów i konsekwencji niedopełnienie obowiązków wykonania czynności z zakresu zamknięcia roku.
 • Możliwość konsultacji z trenerem podczas spotkania, dyskusji, wymiany doświadczeń.
zwiń
rozwiń
Program

1. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego:

 1. urealnienie ksiąg rachunkowych (inwentaryzacja, wycena bilansowa aktywów i pasywów jednostki),
 2. przeksięgowania związane z procedurą zamknięcia ksiąg rachunkowych (w tym naliczenie amortyzacji, odpisów aktualizujących należności, zamknięcie kont wynikowych),
 3. uzgodnienie ksiąg pomocniczych z księgą główną.

2. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – bilansu jednostki budżetowej wraz z załącznikami:

 1. zasady sporządzania bilansu,
 2.  metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów,
 3. omówienie poszczególnych pozycji aktywów,
 4. omówienie poszczególnych pozycji pasywów.

3. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Rachunek zysków i strat” (wariant porównawczy):

 1. zasady sporządzania rachunku zysków i strat,
 2. sposób ujęcia dochodów budżetu w księgach rachunkowych,
 3. zasady ewidencji przychodów na kontach grupy „7”,
 4. sposób ujęcia wydatków budżetowych w księgach rachunkowych,
 5. zasady ewidencji kosztów na kontach grupy „4” i grupy „7”,
 6. metoda ustalenia wyniku finansowego – wariant porównawczy.

4. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Zestawienie zmian w funduszu jednostki”:

 1. zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki,
 2. omówienie pozycji zwiększających fundusz jednostki,
 3. omówienie pozycji zmniejszających fundusz jednostki,
 4. technika ustalania obrotów konta „800 – Fundusz jednostki”.

5. Zasady sporządzania „nowego” sprawozdania według wzoru „Informacja dodatkowa”:

 1. zasady sporządzania informacji dodatkowej jednostki,
 2. omówienie poszczególnych pozycji informacji dodatkowej.

6. Podsumowanie:

 1. omówienie wzajemnych powiązań między trzema sprawozdaniami finansowymi,
 2. wymogi formalne związane z terminem zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych,
 3. odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdań finansowych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy wydziałów finansowych w jst, osoby odpowiedzialne za rachunkowość i sprawozdawczość finansową w jst oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z rachunkowością budżetową i finansami publicznymi związana od 1999 r. Pracownik samorządowy, praktyk. Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i jst. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jsfp.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 22 listopada 2022 r.