• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Polityka rachunkowości w jst

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez wybitnego specjalistę i eksperta praktycznych rozwiązań w polityce rachunkowości. Podczas szkolenia wskażemy praktyczne rozwiązania problematycznych kwestii związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej w jednostkach i zakładach budżetowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Polityka rachunkowości jest podstawowym dokumentem jednostki prezentującym jej finansowo-księgowe aspekty funkcjonowania. To w tym dokumencie wskazane są: plan kont, sposób obiegu, przechowywania i archiwizacji dokumentacji finansowej, amortyzowania środków trwałych, informacje o sposobie księgowania kosztów, ewidencji księgowej i sprawozdawczości. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, których przedmiotem jest przedstawienie zasad tworzenia i aktualizacji polityki rachunkowości oraz zaprezentowanie wpływu przyjętych rozwiązań na sprawozdawczość finansową jednostki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z zagadnieniami z zakresu opracowywania i aktualizacji polityki rachunkowości jednostki.
• Wskazanie zasad ustalania zakładowych planów kont funkcjonujących w jednostce.
• Przedstawienie niezbędnych zapisów jakie w polityce rachunkowości powinny się znaleźć.
• Omówienie instrukcji, wzorów i oświadczeń, stanowiących część polityki rachunkowości.
• Przedstawienie najczęściej spotykanych błędów, kwestii problemowych czy nieprawidłowości w politykach rachunkowości.
• Uzyskanie wskazówek i praktycznych porad z zakresu sporządzania polityki rachunkowości.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy polityki rachunkowości:
• Podstawy prawne i zakres przyjętych zasad rachunkowości.
• Elementy polityki rachunkowości.
• Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.
• Podstawa ustalenia progu istotności dla celów bilansowych.
• Kto tworzy politykę rachunkowości?
• Zakładowy plan kont.
• Możliwości zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości.
2. Metody wyceny aktywów i pasywów.
3. Wycena zdarzeń gospodarczych.
4. Szczególne zapisy polityki rachunkowości.
5. Przykładowa polityka rachunkowości.
6. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, księgowi, pracownicy wydziałów finansów, wszystkie osoby, które prowadzą rachunkowość jednostek budżetowych czy księgi rachunkowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 września 2023 r.