• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rachunkowość budżetowa dla początkujących

online
Program i karta zgłoszenia

2-3 października 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 każdego dnia.

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez wybitnego specjalistę i eksperta praktycznych rozwiązań w polityce rachunkowości. Podczas szkolenia wskażemy praktyczne rozwiązania problematycznych kwestii związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Rachunkowość budżetowa z uwagi na funkcjonowanie w ramach finansów publicznych, posługuje się najczęściej specyficznymi rozwiązaniami w ewidencji księgowej. Księgowi, szczególnie będący nowymi pracownikami, potrzebują niejednokrotnie przypomnienia podstawowych zasad ewidencji księgowości budżetowej, jak też pokazania jej zgodności i odmienności w różnych obszarach funkcjonowania w stosunku do „zwykłej rachunkowości”.
• Dwudniowe szkolenie ma na celu omówienie, krok po kroku zagadnień związanych z rachunkowością budżetową, zasadami ewidencji należności i przychodów oraz ponoszonych kosztów. Podczas zajęć przedstawimy rodzaje zobowiązań i ich ewidencje. Wskażemy też zasady ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
• Szczegółowo przeanalizujemy najczęściej występujące problemy przy księgowaniach w jednostce budżetowej (również błędy wykazywane w protokołach pokontrolnych RIO I NIK), ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych, tj. ewidencji księgowej poszczególnych rodzajów operacji.
Analizowane zagadnienia i regulacje prawne będą omawiane w odniesieniu do faktycznych sytuacji, jakie mają miejsce w jednostkach budżetowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz informacje z zakresu rachunkowości budżetowej.
• Usystematyzujesz i pogłębisz wiedzę w zakresie różnych, przede wszystkim podstawowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych w jednostkach budżetowych.
• Poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania polityki rachunkowości jako jednego z podstawowych dokumentów dla Twojej jednostki.
• Dowiesz się jakie są najczęściej występujące błędy w zakresie ewidencji księgowej, wyjaśnisz wątpliwości oraz uzyskasz wskazówki oraz proponowane sposoby postępowania przy księgowaniach w swojej jednostce.
• Zdobędziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I
1. Podstawy rachunkowości budżetowej – przypomnienie:

• Aktywa, pasywa, rodzaje i zasady funkcjonowania kont księgowych, ewidencja syntetyczna i analityczna, konta pozabilansowe, księgi rachunkowe, zestawienie obrotów i sald.
• Polityka rachunkowości.
2. Zasady ewidencji należności i przychodów/dochodów, w tym:
• Charakterystyka ewidencji na kontach przychodowych, rodzaje przychodów w jednostkach budżetowych, należności cywilnoprawne i publicznoprawne, inne rodzaje należności, przypisy, odpisy, wpłaty, nadpłaty, zaległości, należności krótko i długoterminowe.
• Specyfika ewidencji odsetek od należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
• Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
• Dochody z realizacji zadań zleconych jst ustawami.
• Zasady funkcjonowania dochodów w finansach publicznych. Dochody bieżące i majątkowe.
Dzień II
3. Zasady ewidencji kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym:

• Charakterystyka ewidencji na kontach kosztowych.
• Koszty postępowań spornych i egzekucyjnych.
• Koszty o nadzwyczajnej wartości i incydentalne, amortyzacja.
• Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
4. Rodzaje zobowiązań i zasady zaciągania zobowiązań finansowych, szczególnie długoterminowych. Zaangażowanie. Ewidencja wydatków, w tym:
• Wydatki na dotacje.
• Wydatki remontowe i inwestycyjne.
• Wydatki niewygasające – istota, zasady ewidencji, dokumentacja, ważne zapisy w instrukcjach.
5. Zasady funkcjonowania wydatków w finansach publicznych. Wydatki bieżące i majątkowe.
6. Środki pieniężne, środki w drodze.
7. Fundusze i wynik finansowy – istota, ewidencja, dokumentacja.
8. Proble
my ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:
• Nabycie.
• Wytworzenie.
• Darowizna.
• Nieodpłatne otrzymanie.
• Ulepszenia.
• Amortyzacja.
• Likwidacja.
9. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Nowi pracownicy oraz pracownicy, którzy potrzebują uporządkować wiedzę w zakresie księgowości budżetowej od podstaw.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert, występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 659 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 września 2023 r.