• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rachunkowość jednostek pomocy społecznej w praktyce. Najczęstsze błędy i nieprawidłowości

W przypadku zgłoszenia do 1 marca cena wynosi 359 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez wybitnego specjalistę i eksperta praktycznych rozwiązań w polityce rachunkowości OPS. Podczas szkolenia wskażemy praktyczne rozwiązania problematycznych kwestii związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy niejasne i zawiłe kwestie związane z tematyką rachunkowości w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości, wynikających m. in. z protokołów pokontrolnych RIO i NIK.

 • Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo udokumentować różne, ważne operacje w ewidencji jednostki pomocy społecznej.
 • Wskażemy, w jaki sposób należy rozliczać np. należności alimentacyjne, czy zwroty nienależnie pobranych świadczeń, jak je ujmować w sprawozdawczości.
 • Przedstawimy zagadnienia problemowe z zakresu naliczania i ewidencji odsetek, w tym od należności, odsetek od zobowiązań, czy kosztów postępowań egzekucyjnych.
 • Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem pracy w jst, znająca doskonale specyfikę samorządu i jego jednostek organizacyjnych w jasny i precyzyjny sposób omówi zagadnienia z zakresu rachunkowości budżetowej w pomocy społecznej, zwracając uwagę na niejasności w interpretacji przepisów, wątpliwości oraz najczęstsze błędy.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie, uporządkowanie wiedzy na temat właściwego prowadzenia rachunkowości w jednostkach pomocy społecznej.
 • Uzupełnienie informacji i zdobycie praktycznych wskazówek w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych w jednostkach pomocy społecznej.
 • Zweryfikowanie, czy w jednostce nie są popełniane błędy podczas ewidencji należności, dochodów przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych jst, czy  też sporządzania sprawozdań.
 • Identyfikacja najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości, wynikających z protokołów pokontrolnych RIO i NIK dotyczących zasad rachunkowości jednostek pomocy społecznej.
 • Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z tematyki zajęć.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Ewidencja należności i dochodów, w tym m. in.:
  • przypisy i odpisy, dochody nieprzypisane,
  • nadpłaty,
  • należności sporne i wątpliwe,
  • odraczanie terminu płatności,
  • rozłożenie na raty,
  • umorzenia,
  • przedawnienia.
 2. Zasady dotyczące rozliczania i ewidencji m .in:
  • należności alimentacyjnych,
  • ewidencja wpłat komorniczych,
  • zwroty nienależnie pobranych świadczeń itp.
  • odniesienia do sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.
 3. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych jst ustawami, prawidłowość danych w sprawozdaniu Rb-27ZZ.
 4. Naliczanie i ewidencja odsetek od należności.
 5. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.
 6. Ewidencja wydatków, w tym m. in.: wydatki remontowe i inwestycyjne, wydatki niewygasające.
 7. Ewidencja zobowiązań, w tym zobowiązania wymagalne. Zaangażowanie.
 8. Ewidencja kosztów:
  • rodzajowych, finansowych,
  • pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, świadczenia, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych,
  • korekta kosztów.
 9. Inne różne wątpliwości ewidencyjne, w tym m. in.: kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.
 10. Ewidencja wyniku finansowego.
 11. Fundusz jednostki.
 12. Kwestie problemowe, pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy działów księgowości w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 1 marca cena wynosi 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 marca 2023 r.