Rejestr umów a zaangażowanie, zobowiązania, wydatki

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rejestr umów zawieranych przez JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zmiany w ustawie o finansach publicznych, w ramach których od 1 lipca 2022r. pojawia się obowiązek zamieszczania w rejestrze umów prowadzonym przez Ministra Finansów informacji o umowach zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. Proponowane szkolenie ma na celu uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy uczestników w zakresie zasad wprowadzania umów do rejestru, z uwzględnieniem specyfiki rozumienia czym jest umowa według ustawy i jak odnieść to do bieżącego, finansowego funkcjonowania jednostki, szczególnie w zakresie zaangażowania, zobowiązań czy dokonywania wydatków.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych typowych i specyficznych sytuacji związanych z umowami, które należy wprowadzać do rejestru.
• Dowiesz się jak najbardziej optymalnie poukładać w jednostce procedurę wprowadzania danych do rejestru, mając na uwadze: jakie dane obejmuje rejestr, kto jest odpowiedzialny za ich prawidłowe wpisywanie, jak również całość finansowego funkcjonowania jednostki w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne obowiązku wprowadzania danych do rejestru.
2. Rejestr umów – istota, funkcjonowanie. 
3. Umowy, które będą podlegać udostepnieniu w rejestrze.
4. Wyłączenia  dotyczące obowiązku wprowadzania umów do rejestru.
5. Dane, które obejmuje rejestr umów.
6. Umowy w różnych formach i dotyczące specyficznych sytuacji w poszczególnych jednostkach, jak również brak umowy pisemnej (np. faktura bez umowy), a konieczność wprowadzenia danych do rejestru. 
7. Ustalenie procedury wprowadzania danych do rejestru umów. Powiązanie z procedurą kontroli wstępnej przed zaciągnięciem zobowiązania finansowego, zaangażowaniem czy postępowaniem przed dokonaniem wydatku.
8. Osoby odpowiedzialne za wprowadzanie danych do rejestru.
9. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jst, którzy z racji pełnionych obowiązków będą odpowiedzialni za wprowadzanie danych do rejestru.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 17 marca 2022 r.