Schematy podatkowe (MDR) w jst

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dedykowane pracownikom wydziałów finansowych, którego tematem są schematy podatkowe (MDR).

Ważne informacje o szkoleniu

Schematem podatkowym jest każde rozwiązanie stosowane w jednostce, inne niż wynikające wprost z obowiązujących przepisów przewidzianych dla jst i ich jednostek organizacyjnych, które w konsekwencji doprowadza do korzyści podatkowej to znaczy, że prowadzi w szczególności do niepowstania obowiązku podatkowego, odprowadzenia mniejszej kwoty podatku do Urzędu Skarbowego, stosowania większych odliczeń niż wynika to z przepisów rozporządzenia w sprawie proporcji tym samym doprowadza do zaniżenia kwoty podatku VAT należnego budżetowi państwa. To kierownik jednostki powinien rozpoznać indywidualnie w swojej jednostce, czy zachodzą okoliczności, wskazujące na wystąpienie schematu podatkowego, czy podejmował indywidualne rozwiązania w jednostce (zgodne z prawem) zamierzając osiągnąć korzyść podatkową. Tym samym czy nie powstał schemat podatkowy, nawet poprzez działanie niezamierzone, a spełniające kryteria korzyści podatkowej. „Niepowstanie obowiązku podatkowego”, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości może mieć miejsce przy zawieraniu umów najmu, dzierżawy i użyczenia w zakresie trwałego zarządu- wszystkie te sytuacje zostały przedstawione w materiałach szkoleniowych.

Problematyka schematów podatkowych od momentu ich wprowadzenia budzi wątpliwości interpretacyjne i kontrowersje wśród jst, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące tej tematyki z uwzględnieniem korzyści podatkowych z ich wykorzystania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie wewnętrznej procedury przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schemacie podatkowym przez jst jako podatnika podatku VAT.
  • Wskazanie wybranych zagadnień z praktyki stosowania przepisów, w tym obowiązków jednostek podległych.
  • Zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów dotyczących schematów podatkowych w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości.
  • Proponowany podczas szkolenia wzór procedury spełnia wymogi ustawy ordynacji podatkowej oraz zapewni terminowe raportowanie przez jst jako podatnika VAT o schematach podatkowych. Proponowana procedura nie stanowi wspomagania w rozumieniu MDR, lecz podzielenie się wiedzą praktyczną w przedmiotowym zakresie w kontekście zgodności z obowiązującymi przepisami.

Materiały szkoleniowe przedstawiają problematykę schematów podatkowych, opracowaną w sposób najbardziej przystępny, ponadto uczestnicy otrzymają w wersji elektronicznej materiały przywołane w opracowaniu powyższych zagadnień schematów podatkowych.

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Wzór przykładowej procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schemacie podatkowym przez jst jako podatnika podatku VAT wraz z załącznikami MDR-1-3 w celu realizacji obowiązku raportowania schematów podatkowych do Szefa KAS: zakres dostosowany dla jednostek podległych do wzorów MDR wymaganych dla raportowania.
2. Odniesienie się do podstawowych pojęć i zagadnień w raportowaniu oraz omówienie przykładowego obiegu dokumentacji raportowania schematów przez jednostkę podległą oraz ostatecznie w jednostce samorządu terytorialnego (JST) jako podatnika podatku VAT-w celu wywiązania się przez JST jako podatnika podatku VAT z obowiązków wynikających z rozdziału 11a ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie informacji dotyczących schematów podatkowych.
3. Co może być korzyścią podatkową w jednostce budżetowej, na co w szczególności należy zwracać uwagę, kiedy wystąpi konieczność informacji o schemacie podatkowym w przypadku gospodarowania mieniem powiatu powierzonym w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym JST? Przypadki z praktyki:

  • powierzchnie udostępniane nieodpłatnie/umowy użyczenia, 
  • świadczenia złożone,
  • najem, dzierżawa.

4. Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące podjęcia działań interwencyjnych lub wyjaśniających, mające na celu wyraźne określenie, co jeszcze może być uznane za schemat podatkowy w VAT w działalności jst.
5. Konieczność składania informacji o schematach podatkowych przez jst w opinii Prezesa NIK do stanowiska Ministra Finansów przedstawionego do informacji o wynikach kontroli P/19/109 „Centralizacja podatku VAT w jst” z dnia 6 lipca 2020r. -w odniesieniu do schematów podatkowych –wyciąg z informacji o wynikach kontroli NIK.
6. Modyfikacja obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR), zmiany w przepisach.
7. Omówienie wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów o raportowaniu schematów podatkowych, które zdaniem wnioskującej grupy ekspertów powinny być omówione w objaśnieniach podatkowych -wyrażone w piśmie skierowanym do Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów w „uwagach do objaśnień ws. raportowania schematów podatkowych” -wystąpienie publikowane na stronach MF.
8. Dyskusja, kwestie problemowe.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy jst, samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, dyrektorzy komórek finansowych z racji przepisów ordynacji podatkowej oraz pozostałych służb finansowo- księgowych ze względu na rozliczenia finansowe, dokonywanie kontroli wstępnej dokumentów księgowych, jak też wprowadzenie jednolitego obiegu dokumentów w zakresie MDR w celu przedłożenia informacji o schematach przez jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Audytor – Certified Government Auditing Professional (CGAP), członek Stowarzyszenia AW IIA Polska, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, skarbnik powiatu, wcześniej skarbnik gminy, specjalista z zakresu kontroli finansowej i audytu, długoletni praktyk w zakresie rachunkowości i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Prowadząca szkolenia i webinaria o tematyce rachunkowości budżetowej, finansów publicznych i innych przepisów obowiązujących w jst. Współpracuje z Forum Audytorów i Kontrolerów oraz Forum Skarbników.

zwiń
rozwiń