Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych w roku 2022 według nowego rozporządzenia

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu którego celem jest omówienie zasad i aktualnych zagadnień w zakresie sprawozdawczości rocznej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest omówienie zasad i aktualnych zmian w zakresie sprawozdawczości budżetowej, które obowiązywać będą od pierwszych okresów sprawozdawczych roku 2022, w tym m.in. nowy wzór sprawozdania Rb-27S. Podczas analizy zagadnienia omówimy zasady prawidłowego wykazywania danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo-księgowe jst na podstawie obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej z operacji finansowych wraz z omówieniem poszczególnych wzorów sprawozdań.
• Pomoc w prawidłowym wykazywaniu danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań oraz należności w poszczególnych wzorach sprawozdań, sporządzanych przez służby finansowo - księgowe jst i ich jednostki organizacyjne na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń.
• Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej sprawozdawczości, uzyskanie porad w prawidłowym sporządzaniu poszczególnych wzorów sprawozdań.
• Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

I. Omówienie zmian w sprawozdawczości budżetowej:
1. Zmiany w formie przekazywania sprawozdań.
2. Zmiany we wzorach sprawozdań.
3. Zmiany w instrukcji sporządzania sprawozdań.
II. Odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdawczość oraz korekty sprawozdań:
1. Kto odpowiada za sporządzenie i złożenie sprawozdań?
2. Kiedy należy złożyć korektę sprawozdania budżetowego?
III. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej:
1. Forma przekazywania sprawozdań:
• Kiedy dokument elektroniczny?
• Czy zawsze dokument elektroniczny? Czy może być forma papierowa?
2. Przedstawienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
• Rb-27 S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:
a. Jak winny być zaprezentowane dane w zakresie m.in.: części oświatowej subwencji ogólnej; danych w paragrafie 001; dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe?
b. Dane wynikające ze złożonej korekty deklaracji przez podatnika – w którym sprawozdaniu winny być zaprezentowane?
c. Co prezentujemy w kolumnie „Dochody wykonane”?
d. Kiedy nie należy wykazywać danych w kolumnie „zaległości netto”?
• Rb-28 S - miesięczne/roczn
e sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:
a. Prezentowanie danych w zakresie zaangażowania.
b. Dane w zakresie zobowiązań.
c. Symbol 4990 w sprawozdaniu.
• Rb-27 ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:
a. Paragrafy prezentowanych dochodów w tym zakresie.
b. Prezentacje danych w kolumnach, w których nie powinny wystąpić.
• Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:
a. Kto i kiedy wykazuje dane w części A i B sprawozdania?
• Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego:
a. Kredyty krótkoterminowe zaciągany przez jednostki samorządu terytorialnego.
b. Udzielone pożyczki z budżetu, a prezentowane dane w sprawozdaniu.
• Rb-30S - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych:
a. Prezentacja przychodów i kosztów, a jej szczegółowość.
b. Jak prezentować dotację celową na inwestycje oraz dotacje przedmiotowe w sprawozdaniu?
c. Prezentacja amortyzacji w sprawozdaniu.
• Rb-34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
• Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego: prezentacja danych w tym sprawozdaniu.
• Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu.
IV. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi oraz pracownicy służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była także pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl
do 17 lutego 2022 r.