Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych za I kwartał 2022 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu którego celem jest omówienie zasad i aktualnych zagadnień w zakresie sprawozdawczości budżetowej za I kwartał w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Sprawozdania w zakresie sprawozdawczości budżetowej za I kwartał 2022 roku sporządzamy według NOWEJ INSTRUKCJI i nowych wzorów Rb-27S i Rb-30S. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego szczegółowo omówimy zasady sporządzania sprawozdań z uwzględnieniem zmian w zakresie sprawozdawczości budżetowej, które będą obowiązywać od pierwszych okresów sprawozdawczych 2022 roku. Podczas analizy zagadnienia przedstawimy zasady prawidłowego wykazywania danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań, sporządzanych przez służby finansowo-księgowe jst na podstawie obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia. Szkolenie ma pomóc prawidłowo sporządzać poszczególne wzory sprawozdań pracownikom, odpowiedzialnym za sprawozdawczość finansową w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej z operacji finansowych wraz z omówieniem poszczególnych wzorów sprawozdań. 
• Omówienie i  wskazanie prawidłowego ujmowania danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo - księgowe jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń.
• Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej sprawozdawczości, uzyskanie pomocy w prawidłowym sporządzaniu poszczególnych wzorów sprawozdań.
• Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
1. Przedstawienie zmian w sprawozdaniach za I kwartał 2022 r.
2. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

• Rb-27 S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
• Rb-28 S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
• Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
• Rb-27 ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
• Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
• Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
• Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych.
• Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych.
1. Przedstawienie zmian w sprawozdaniach za I kwartał 2022 r.
2. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

• Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
• Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
• Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.
• Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.
III. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi oraz pracownicy służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była także pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 16 marca 2022 r.