• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sprawozdawczość budżetowa za III kwartał 2022 r. według obowiązujących przepisów

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu którego celem jest omówienie zasad i aktualnych zagadnień w zakresie sprawozdawczości za III kwartał 2022 roku w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego szczegółowo omówimy zasady sporządzania sprawozdań budżetowych za III kwartał 2022 r. Zagadnienia będą omawiane z uwzględnieniem zmian w zakresie sprawozdawczości budżetowej, które obowiązują od pierwszych okresów sprawozdawczych 2022 roku. Przeanalizujemy, jak prawidłowo wykazywać dane dotyczące dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań, sporządzanych przez służby finansowo-księgowe jst na podstawie obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia. Przeprowadzona analiza pozwoli wyeliminować błędy przy sporządzaniu poszczególnych wzorów sprawozdań, pracownikom odpowiedzialnym za sprawozdawczość finansową w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zasad prawidłowego ujmowania danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo - księgowe jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej z operacji finansowych wraz z analizą poszczególnych wzorów sprawozdań.
• Uzyskanie podpowiedzi i wskazówek dotyczących prawidłowego sporządzania poszczególnych wzorów sprawozdań.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
1 Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych.
2 Obowiązki kierownika jednostki w zakresie sprawozdawczości.
3 Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
• Rb-27 S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
• Rb-28 S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
• Rb-27 ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
• Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
• Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
• Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych.
• Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych.
1. Zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
2. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
• Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
•  Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
• Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.
III. Forma przekazywania sprawozdań:
1. Budżetowych.
2. Z operacji finansowych.
IV. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi oraz pracownicy służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była także pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 września 2022 r.