Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych wg obowiązujących przepisów za IV kwartał 2021 r.

Przy zgłoszeniach do 3 grudnia 2021 r. cena szkolenia to 439,00 zł

Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 10% zniżki!

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie ma na celu pomoc w prawidłowym wykazywaniu danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo - księgowe jednostek samorządu terytorialnego na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń. Prowadząca omówi szczegółowe zasady i terminy sporządzania sprawozdań a także ich poszczególne wzory.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Usystematyzowanie wiedzy pracowników przygotowujących projekty sprawozdań z zakresu prawidłowego sporządzania poszczególnych wzorów sprawozdań.

zwiń
rozwiń
Program

I Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej

1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

 • Rb-27 S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
 • Rb-28 S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
 • Rb-27 ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
 • Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
 • Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;
 • Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;
 • Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
 • Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego;
 • Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu.

2. Pytania

II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych

1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

 • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;
 • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;
 • Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych;
 • Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

2. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych, m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m. in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była również pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 499 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 3 grudnia 2021 r. cena szkolenia to 439,00 zł Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 10% zniżki!


Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 8 grudnia 2021 r.