• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych sektora finansów publicznych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 kwietnia 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie, na którym będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z regulacjami dotyczącymi szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi w świetle aktualnie obowiązującego prawa.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie zasad obowiązujących w zakresie ewidencji, wyceny, amortyzacji i umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach i ich organizacyjnych sektora publicznego, wynikających z prawa bilansowego z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości, obowiązujących w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej.
Nasze zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, wykład będzie połączony z praktyką, opartą na przykładach w zakresie rozliczania i księgowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu zagadnień związanych z problematyką ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, a w szczególności zasad gospodarowania i ewidencjonowania środków trwałych w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
• Poznanie na przykładach konkretnych rozwiązań aktualnych problemów dotyczących ewidencji i umarzania majątku trwałego, najczęściej spotykanych w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, w szczególności dotyczących:
- Nieprawidłowości, jakie występują w umarzaniu środków trwałych zaliczanych do nieruchomości na skutek nieuregulowania stanu prawnego nieruchomości komunalnych, użytkowanych przez samorządowe jednostki organizacyjne.
- Zasad postępowania z majątkiem szkół publicznych, których prowadzenie przejmują stowarzyszenia.
- Prowadzenia ewidencji księgowej i naliczania amortyzacji/umorzenia licencji na użytkowanie programów komputerowych.
- Zasad dokonywania zmian okresów amortyzacji i stawek amortyzacyjnych w trakcie użytkowania środków trwałych.
- Korygowania błędów, wynikających z nieprawidłowego ustalenia stawek amortyzacyjnych.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu środków trwałych, pojęć i definicji.
• Poznanie zasad ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych, wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu, wytworzenia po likwidację.
• Uzyskanie informacji związanych z przepisami podatkowymi i bilansowymi dotyczącymi środków trwałych.
• Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności na temat ewidencji środków trwałych i metod ich amortyzacji.
• Poznanie procedury związanej z zaprzestaniem ujmowania środków trwałych w ewidencji.
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz wskazówek postępowania w zakresie środków trwałych i ich inwentaryzacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Uregulowania prawne dotyczące ewidencji, amortyzacji i umarzania majątku trwałego.
2. Klasyfikacja środków trwałych:

• Definicja środków trwałych.
• Wartość początkowa środków trwałych.
• Ewidencja środków trwałych.
• Dokumentowanie faktu przyjęcia do użytkowania środka trwałego.
• Zasady ewidencji środków trwałych w księgach rachunkowych.
• Ewidencja na kontach syntetycznych i pomocniczych (analitycznych).
3. Ewidencja, finansowanie i rozliczanie środków trwałych w budowie (inwestycje):
• Ulepszenia w obcych środkach trwałych.
• Remont a ulepszenie.
• Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego na skutek jego ulepszenia.
• Zasady kwalifikowania kosztów związanych z użytkowanymi przez jednostkę środkami trwałymi.
• Rozbudowa środka trwałego a jego wartość początkowa.
• Rozliczenie nakładów na przebudowę, powodującą trwałe połączenie dwóch budynków.
4. Amortyzacja:
• Amortyzacja/umorzenie środków trwałych dla celów bilansowych.
• Zasady ustalania okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej.
• Termin rozpoczęcia naliczania amortyzacji.
• Dokumentowanie przyjęcia do użytkowania środka trwałego i ustalenia stawki amortyzacyjnej.
• Plan amortyzacji.
• Czas faktycznego użytkowania środków trwałych a okres ich amortyzacji.
5. Wartości niematerialne i prawne:
• Wartości niematerialne i prawne w ujęciu bilansowym.
• Wartości niematerialne i prawne w ewidencji jednostek budżetowych (w tym placówek) i samorządowych zakładów budżetowych.
• Dokumentowanie operacji gospodarczych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych.
• Wartości niematerialne i prawne w prawie podatkowym.
• Licencje na użytkowanie programów komputerowych.
• Dokumentowanie likwidacji wartości niematerialnych i prawnych.
• Ewidencja amortyzacji i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
• Data likwidacji, zbycia lub stwierdzenia niedoboru środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej.
6. Obce środki trwałe.
7. Ewidencja pozabilansowa aktywów trwałych.
8. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zarządzające w jst – skarbnicy i naczelnicy działów finansowych, pracownicy działów finansowo-księgowych, działów administracyjno-gospodarczych jednostek samorządowych i ich jednostek budżetowych, szeroko rozumianego controlingu. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej” ODDK Gdańsk 2015. Autorka publikacji w czasopismach o tematyce z rachunkowości dotacji unijnych. Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów, dotacji unijnych. Od 1999 roku pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Stały współpracownik wielu firm szkoleniowych, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych. Audytor projektów unijnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 kwietnia 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2024 r.