Środki trwałe w jst. Od zakupu, użytkowania, ulepszenia aż po likwidację

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą środki trwałe, stanowiące bardzo istotne zagadnienie z punktu widzenia finansów JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w drugiej edycji dwudniowych zajęć z zakresu środków trwałych w jsfp. Podczas szkolenia przedstawimy kwestie z zakresu problematyki ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych. Omówimy zagadnienia w kontekście przepisów ustawy o rachunkowości wraz z zestawieniem podobieństw oraz różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości, a ustawą o podatku dochodowym. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych, wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu czy wytworzenia. Nasze szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład będzie połączony z praktyką - z przykładami rozliczania i księgowania. Elementem zajęć będzie również wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz konsultacje z trenerem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy zajęć poszerzą swoją wiedzę o zagadnienia związane z księgowością i środkami trwałymi – użytkowaniem, ulepszeniami, likwidacją, a w szczególności:
• zdobędą informacje związane z przepisami podatkowymi i bilansowymi dotyczącymi środków trwałych,
• uporządkują podstawowe pojęcia i definicje środków trwałych,
• usystematyzują wiedzę o środkach trwałych,
• zdobędą wiedzę o ewidencji środków trwałych i metodach ich amortyzacji,
• poznają procedury związane z zaprzestaniem ujmowania środków trwałych w ewidencji.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I – 7 lipca
1. Pojęcie środków trwałych:

• Przepisy ustawy o rachunkowości.
• Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Zasady gospodarowania rzeczowymi aktywami trwałymi.
3. Ewidencja pomocnicza ilościowo - wartościowa dla środków trwałych amortyzowanych (umarzanych) jednorazowo.
4. Wycena początkowa środków trwałych:

• Ustalenie wartości początkowej nabytych środków trwałych.
• Ogólne zasady ustalania ceny nabycia środka trwałego.
• Ustalenie wartości początkowej maszyny produkcyjnej.
• Zakup środka trwałego w walucie obcej.
• Podatek od czynności cywilnoprawnych, zapłacony przed przyjęciem środka trwałego do używania.
• Odsetki od kredytu a wartość początkowa.
5. Nabycie i inne formy pozyskania środków trwałych:
• Środek trwały otrzymany w formie aportu.
• Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego zakupionego na raty.
• Zakup środka trwałego od osoby fizycznej.
• Środek trwały otrzymany przez jednostkę nieodpłatnie.
• Przekwalifikowanie towarów do środków trwałych.
• Nieruchomość wybudowana ze środków właściciela.
• Wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy.
6. Dokument przyjęcia środka trwałego do używania – OT. Protokół przyjęcia.
7. Amortyzacja środków trwałych:

• Termin rozpoczęcia amortyzacji.
• Ustalenie symbolu KŚT.
• Ustalenie stawek amortyzacyjnych dla celów bilansowych.
• Amortyzacja metodą liniową na przykładach.
• Amortyzacja metodą degresywną na przykładach.
• Obniżenie stawki amortyzacyjnej i wydłużenie okresu amortyzacji.
• Ostatni odpis amortyzacyjny przy sprzedaży środka trwałego.
Dzień II – 8 lipca
8. Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania:

• Czy to remont czy ulepszenie środka trwałego?
• Zakup części zamiennych - remont czy ulepszenie?
• Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego na przykładzie liczbowym.
• Nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym.
9. Rozchód i likwidacja środków trwałych:
• Ogólne zasady ewidencji rozchodu środków trwałych.
• Udokumentowanie likwidacji środka trwałego.
• Przychody i koszty związane ze sprzedażą i likwidacją środka trwałego.
• Przekazanie środka trwałego w formie darowizny.
• Likwidacja środka trwałego – sprzedaż i utylizacja.
10. Wymogi dot. przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych:
• Cel, przedmiot i zasady inwentaryzacji.
• Terminy inwentaryzacji.
• Środki trwałe ujawnione podczas inwentaryzacji.
• Środki trwałe oddane w najem lub dzierżawę.
• Obce środki trwałe.
11. Problematyka przypisania odpowiedzialności materialnej:
• Odpowiedzialność za mienie powierzone.
• Zapis w umowie o pracę o przyjęciu odpowiedzialności materialnej przez pracownika.
• Przeprowadzenie spisu z natury i złożenie stosownych oświadczeń przez osoby odpowiedzialne materialnie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zarządzające, skarbnicy, kierownicy i pracownicy działów finansowo-księgowych, administracyjno-gospodarczych, controlingu. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 619 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do  1 lipca 2022 r.