• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych jst. Jak przeprowadzić i udokumentować postępowanie, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego w kompleksowy sposób zagadnienia dotyczące ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przekażemy kompendium wiedzy, jaka jest wymagana od każdego z pracowników organu wierzycielskiego, odpowiedzialnych w jednostce sektora finansów publicznych za prowadzenie postępowania wyjaśniającego, zmierzającego w kierunku zastosowania ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych. Przedstawione zostaną wszystkie rodzaje dopuszczalnych ulg, a także instytucja niedochodzenia należności cywilnoprawnych, w tym możliwości niedochodzenia rekompensaty 40 Euro za koszty odzyskiwania należności. Prowadząca omówi także dokumenty wymagane od dłużników i innych podmiotów, które są przydatne lub wręcz niezbędne w rozstrzygnięciu o zastosowaniu bądź odmowie udzielenia ulgi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie możliwości stosowania dopuszczalnych ulg na wniosek dłużnika i z urzędu.
 • Uzyskanie aktualnej wiedzy na temat prawidłowego przeprowadzania i udokumentowania postępowania z zastosowaniem ulg w spłacie należności cywilnoprawnych tak, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 • Przedstawienie rozwiązań dotyczących m.in. pozyskiwania i gromadzenia dokumentów od dłużników i innych podmiotów, pomocnych w rozstrzygnięciu o zastosowaniu bądź odmowie udzielenia ulgi.
 • Podczas szkolenia odpowiemy między innymi na następujące pytania:

 - Czy i jakie ulgi mogą być stosowane w spłacie należności cywilnoprawnych?

 - Czy można udzielić ulgi innej niż wynika z wniosku dłużnika np. wniosek o umorzenie a udzielana jest ulga o rozłożeniu zaległości na raty?

 - Czy można udzielić kolejnej ulgi np. w innej zaległości, jeżeli dłużnik nie wywiązuje się ze spłaty ratalnej w innym tytule zaległości?

 - Jak postąpić, gdy zobowiązany nie chce przedłożyć stosownych dokumentów na poparcie wniosku o ulgę? Czy stanowi to podstawę do odmowy udzielenia ulgi, czy wniosek powinien pozostać bez rozpatrzenia?

 - W jakich formach mogą być udzielane ulgi lub odmowy udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych? Czy ulgi mogą obejmować tylko zaległości, czy również należności jeszcze nie wymagalne?

 - Czy niedochodzenie należności cywilnoprawnych oznacza równocześnie, że należność taka zostanie umorzona i można ją odpisać z ksiąg rachunkowych?

 - Czy wolno umorzyć rekompensatę z tytułu dochodzenia należności w transakcjach handlowych - 40, 70 lub 100 Euro?

 - Jakie ulgi i wobec kogo mogą być stosowane na podstawie tzw. specustawy covid?

 - Czy istnieje potrzeba opracowania w jst i samorządowych jednostkach organizacyjnych szczegółowych procedur wewnętrznych dot. stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych?

 • Uczestnicy otrzymają w materiałach szkoleniowych, przydatne wzory pism do wykorzystania w postępowaniu ulgowym, m. in. wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wzór jednostronnego oświadczenia woli o umorzeniu z urzędu, czy inne.
zwiń
rozwiń
Program

1. Rodzaje i formalnoprawne podstawy stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

2. Przesłanki stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego:

 • Ważny interes dłużnika lub interes publiczny jako przesłanki do umorzenia, częściowego umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych.

3. Obowiązek podjęcia uchwały przez organ stanowiący jst na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposób i trybu udzielania ulg w płacie należności cywilnoprawnych:

 • Czy uchwała musi być podjęta, aby ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych mogły być stosowane?
 • Jak w praktyce interpretować ustawowe pojęcie „szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg”?
 • Jakie zagadnienia muszą być objęte regulacją uchwałową?
 • Czy i jakie kryteria stosowania ulg muszą/powinny zostać określone w uchwale?
 • Czy jeżeli ulgi przewidziane w uchwale stanowić będą pomoc publiczną, to projekt uchwały podlega opiniowaniu przez UOKiK?
 • Jakie mogą być konsekwencje nieprzesłania lub zbyt późnego przesłania projektu uchwały do UOKiK?

4. Tryb i procedury udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w odniesieniu do osób fizycznych:

 • Czy ulgi mogą być stosowane tylko na wniosek?
 • Jakich dokumentów można żądać od osób fizycznych dla wykazania „ważnego interesu dłużnika” lub „interesu publicznego”?
 • Czy przy stosowaniu ulg na wniosek osób fizycznych muszą być stosowane procedury o przetwarzaniu danych osobowych (tzw. RODO) i w jaki sposób?
 • Czy można udzielić innej ulgi niż wnioskowana, np. wniosek o umorzenie, a udzielana jest ulga o rozłożeniu na raty?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy wnioskujący o ulgę nie chce przedłożyć stosownych dokumentów na udokumentowanie/poparcie prawa do ulgi?
 • Czy zamiast stosownych dokumentów (np. kopii zaświadczeń, zeznań podatkowych) można przyjąć oświadczenie od zobowiązanego o jego sytuacji materialnej?
 • Czy oświadczenia składane w toku postępowania ulgowego mogą być przyjmowane od dłużników z rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji?

5. Tryb i procedury stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

 • Jakie dokumenty powinien złożyć przedsiębiorca, ubiegający się o ulgę w spłacie należności cywilnoprawnej?
 • Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, chcący skorzystać z ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej w ramach pomocy publicznej?

6. Analizowanie i rozpatrywanie wniosków o ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych - czy gmina – oprócz uchwały – powinna mieć opracowane szczegółowe procedury wewnętrzne dot. stosowania ulg:

 • Czy zasadne jest i dlaczego kolegialne rozpatrywanie wniosków o ulgi?
 • Czy przed zastosowaniem ulgi, wniosek powinien być zaopiniowany np. przez radę gminy/miasta lub odpowiednią komisję rady?
 • Czy rada gminy może udzielać indywidualnych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych?

7. Możliwość i warunki umorzenia należności cywilnoprawne jst z urzędu:

 • Czy umarzając należność cywilnoprawną z urzędu należy założyć dla takiej sprawy akta?
 • Jakie dokumenty powinny być zgromadzone w aktach sprawy dot. umorzenia z urzędu?

8. Formy rozstrzygnięcia o udzieleniu lub odmowie udzielenia ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych:

 • W jakiej formie następuje przyznanie ulgi?
 • W jakiej formie następuje odmowa udzielenia wnioskowanej ulgi?
 • W jaki sposób umorzyć należność cywilnoprawną z urzędu?
 • Czy należności przedawnione należności cywilnoprawne powinny być umorzone i w jakiej formie?

9. Kto – oprócz wójta, burmistrza, prezydenta miasta – może podpisać odpowiedni dokument o zastosowanej uldze lub odmowie udzielenia ulgi?

 • Czy osoba podpisująca dokument o uldze musi posiadać odpowiednie upoważnienie na podstawie k.p.a. czy powinno to być pełnomocnictwo?
 • Jaka podstawa prawna do udzielenia pełnomocnictwa umożliwiającego udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej?

10. Niedochodzenie niskich kwotowo należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających jednostce samorządu terytorialnego:

 • Czy uchwała o niedochodzeniu niskich kwotowo należności cywilnoprawnych musi być podjęta przez organ stanowiący jst?
 • Czy brak uchwały o niedochodzeniu należności cywilnoprawnych oznacza, że trzeba dochodzić każdej zaległości – nawet symbolicznej złotówki?
 • Czy niedochodzenie należności oznacza automatyczny jej odpis z ksiąg rachunkowych?
 • Jak udokumentować dla celów księgowych niedochodzenie niskich kwotowo należności cywilnoprawnych?

11. Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych jst w oparciu o specustawę COVID-19:

 • Ustawowe przesunięcie terminów uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia tego prawa w prawo własności na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe.
 • Odstąpienie od dochodzenia, przypadających jednostce samorządu terytorialnego, należności o charakterze cywilnoprawnym na podstawie art. 15 specustawy COVID-19.
 • Jak należy interpretować pojęcie, że płynność finansowa przedsiębiorcy uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19?
 • Czy przedsiębiorca musi złożyć wniosek o zastosowanie ulgi w postaci niedochodzenia należności cywilnoprawnych?
 • W jakiej formie następuje rozstrzygnięcie o niedochodzeniu należności cywilnoprawnej w związku z COVID-19?
 • Przedstawienie wybranych wyjaśnień Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w zakresie rozwiązań, wynikających ze specustawy COVID-19.

12. Propozycje rozwiązań systemowych w jst lub jednostkach organizacyjnych gminy/miasta w zakresie stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, a w szczególności:

 • Kolegialne rozpatrywanie wniosków, np. przez powołany w tym celu zespół zadaniowy. Projekt zarządzenia wójta/ burmistrza/prezydenta miasta o powołaniu zespołu zadaniowego.
 • Opracowanie jasnych procedur stosowania ulg, sprzyjające jawności i przejrzystości postępowania. Wzór procedury.
 • Opracowanie ramowych wzorów wniosków, oświadczeń i rozstrzygnięć w sprawie zastosowanej ulgi. Wzory.

13. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako konsekwencja niezgodnego z przepisami zastosowania ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej jst.

14. Indywidualne pytania, konsultacje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do skarbników, pracowników pionów finansowych, obsługujących należności cywilnoprawne, osób odpowiedzialnych za egzekucję należności, a także nadzorujących wykonywanie tych zadań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 17 maja 2022 r.