• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Zasady prawne i finansowo-księgowe w 2022 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii gospodarka nieruchomościami, którego przedmiotem będą prawne i finansowe aspekty użytkowania wieczystego w kontekście zadań Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną prawne i finansowo-księgowe aspekty użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Podczas zajęć omówimy zagadnienia związane z zawieraniem umów, przygotowywaniem protokołów zdawczo-odbiorczych, ustalaniem opłat i ich dochodzeniem, uzgodnieniami i inwentaryzacją oraz ujmowaniem i wyceną tego prawa w aktywach jst.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie zasad ewidencji (bilansowej i pozabilansowej) gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.
  • Przedstawienie różnic między trwałym zarządem, a użytkowaniem wieczystym w zakresie podmiotowym i przedmiotowym oraz wskazanie jak powinny być uregulowane te kwestie między jst a jednostkami podległymi.
  • Przekazanie wskazówek jak skutecznie uregulować wewnętrzną komunikację między księgowością, a wydziałami merytorycznymi oraz obieg i rodzaj dokumentów wymaganych dla prawidłowego ujmowania prawa w zasobach ewidencyjnych i bilansowych jednostki, w sposób nie naruszający zasad finansów publicznych.
  • Uzyskanie odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości w zakresie omawianego tematu.
zwiń
rozwiń
Program

1. Uregulowanie prawne - kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o rachunkowości. 
2. Charakter prawny użytkowania wieczystego.
3. Przedmiot użytkowania wieczystego - grunty Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i związków jst.
4. Grunty jst oddane w trwały zarząd oraz prawo użytkowania wieczystego - status prawny oraz ujęcie rachunkowe gruntów, nieruchomości na gruntach i prawa użytkowania.
5. Podmioty prawa użytkowania.
6. Zasady, tryb i czasokres zawierania umów o ustanowienie użytkowania - kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami.
7. Status budynków i urządzeń znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. 
8. Opłata - ustalanie pierwszej i rocznej opłaty, jej aktualizacja oraz terminy uiszczania. 
9. Przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności, w tym na cele mieszkaniowe.
10. Rozwiązanie umowy oraz dochodzenie roszczeń.
11. Zasady ujmowania gruntów i prawa użytkowania wieczystego w ewidencji bilansowej oraz pozabilansowej.
12. Konsekwencje rachunkowo-księgowe związane z:
• oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste,
• wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego, 
• przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (decyzja),
• przekształceniem prawa użytkowania wieczystego.
13. Zasady rachunkowego ujmowania opłat za użytkowanie wieczyste - przychody z tytułu dochodów budżetowych. 
14. Okresowe uzgadnianie stanów i salda.
15. Inwentaryzacja - częstotliwość oraz metody.
16. Zasada finansów publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów w obszarze opłat.
17. Przykłady nieprawidłowości.
18. Wybrane orzecznictwo.
19. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, specjaliści ds. księgowości oraz wydziałów merytorycznych związanych z zarządzaniem zasobami jst, w tym z prawem użytkowania wieczystego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 października 2022 r.