• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

WPF w jst. Analiza wyłączeń na bazie art. 243 ust.3 i 3a Ufp rozchodów związanych z obsługą długu

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Jesień jest czasem przygotowywania kolejnych budżetów i opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej w jst, dlatego by prawidłowo przygotować się do tych zadań, proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które uporządkujecie wiedzę w tym zakresie. Ekspert, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów publicznych, w przejrzysty sposób przedstawi Państwu zasady związane z przygotowaniem WPF jako podstawowego instrumentu zarządzania wieloletniego finansami w jst, w tym przeprowadzenia analizy wyłączeń na bazie art.243 ust.3 i 3a ufp rozchodów związanych z obsługą długu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Usystematyzujemy wiedzę dotyczącą praktyczne aspekty efektywnego opracowania WPF w jst.
  • Uporządkowanie wiadomości w zakresie w zakresie analizy wyłączeń na bazie art.243 ust.3 i 3a ufp rozchodów związanych z obsługą długu.
  • Zdobycie praktycznych wskazówek dotyczących sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej.
  • Poznanie najczęstszych nieprawidłowości w zakresie omawianych zagadnień, co przyczyni się do ich uniknięcia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Planowanie wieloletnie jako niezbędny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.
2. Wieloletnia prognoza finansowa w świetle ustawy o finansach publicznych.
3. Planowanie w jednostkach samorządu terytorialnego.
4. Metody prognozowania dochodów budżetowych i wydatków budżetowych. Co należy uwzględnić?
5. Warunki dla budżetu jst. 
6. Założenia do WPF oraz etapy konstruowania prognozy.
7. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF według metodyki MF.
8. Przedsięwzięcia w WPF - zasady planowania przedsięwzięć.
9. Prognoza spłaty długu jako element WPF.
10. Wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 ufp. Wyłączenia na bazie art.243 ust.3 i 3a ufp rozchodów związanych z obsługą długu.
11. Realność WPF.
12. Okres sporządzania WPF i jej elementów składowych:

  • okres sporządzania zasadniczej części WPF,
  • okres sporządzania prognozy kwoty długu,
  • okres sporządzania załącznika do WPF o przedsięwzięciach.

13. Zgodność WPF z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.
14. Konstrukcja uchwały w sprawie WPF. Tryb uchwalania i opiniowania WPF. Kompetencje organów jst w zakresie WPF.
15. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań a WPF.
16. Praktyczne aspekty tworzenia WPF.
17. Monitorowanie realizacji WPF i jej zmiany.
18. Sprawozdanie z realizacji budżetu i WPF.
19. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy jst pracownicy służb finansowych, kierownicy wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych jst zajmujący się planowaniem, również wieloletnim i strategicznym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń