• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wykonywanie budżetu i planów finansowych jednostek a kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii finanse JST, którego przedmiotem będzie plan finansowy jednostki budżetowej z uwzględnieniem wykonania budżetu.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zaprezentujemy zasady gospodarki finansowej obowiązujące przy wykonaniu budżetu. Przeanalizujemy najczęściej występujące nieprawidłowości wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i księgowej z punktu widzenia aspektów kontroli. W celu uniknięcia błędów wskażemy, jak rozwiązać problemy dotyczące prawidłowego wykonania budżetu i planów finansowych. Szkolenie prowadzone będzie przez cenionego specjalistę i eksperta doradzającego praktyczne i sprawdzone rozwiązania w zakresie finansów jst.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej prawidłowego wykonania budżetu i planów finansowych.
• Omówienie zasad gospodarki finansowej, obowiązujących przy wykonywaniu budżetu jst.
• Przedstawienie nieprawidłowości przy zaciąganiu zobowiązań.
• Wskazanie problemów, które najczęściej budzą wątpliwości, związanych z likwidacją jednostek organizacyjnych.
• Uzyskanie odpowiedź na m. in. poniższe pytania: 
- Jak prawidłowo rozliczać dochody z zadań zleconych?
- Jak udzielać i rozliczać dotację? 
- Jak prawidłowo powiązać ewidencję budżetu z ewidencją urzędu i jednostek organizacyjnych?
- Jak należy przeprowadzić kontrolę z realizacji dochodów?
• Możliwość konsultacji kwestii problemowych z zakresu problematyki szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne zaciągania zobowiązań. 
2. Rodzaje zobowiązań, zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego: 
• Zaciąganie zobowiązań przez kierowników jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych).
• Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego oraz plany finansowe jednostek organizacyjnych jako podstawowe dokumenty dotyczące zaciągania zobowiązań.
• Upoważnienia zawarte w uchwale budżetowej i ich wpływ na zaciąganie zobowiązań.
• Upoważnienia zawarte w wieloletniej prognozie finansowej ich znaczenie przy zaciąganiu zobowiązań.
• Zaciąganie zobowiązań jednorocznych i wieloletnich.
• Zobowiązania wymagalne i niewymagalne – sposób wykazywania w sprawozdaniach budżetowych i finansowych, konsekwencje ich zaciągania.
• Typowe nieprawidłowości przy zaciąganiu zobowiązań. 
3. Plan finansowy i upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym. 
4. Prawidłowe dokonywanie wydatków, zgodność z planem i legalność. 
5. Kontrasygnata – upoważnienia. 
6. Szczególne zasady rachunkowości i ich ujęcie w wewnętrznych uregulowaniach. 
7. Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i księgowa jednostek – różne rozwiązania i problemy. 
8. Odpowiedzialność i uprawnienia kierownika jednostki obsługiwanej oraz jednostki obsługującej. 
9. Problemy związane z likwidacją jednostek organizacyjnych. 
10. Realizacja dochodów budżetowych, ich egzekucja oraz kontrola – wybrane problemy. 
11. Rozliczanie dochodów z zadań zleconych. 
12. Udzielanie i rozliczanie dotacji. 
13. Gospodarowanie mieniem – wybrane problemy. 
14. Problemy związane z kontrolą sprawozdawczości budżetowej i finansowej – przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
15. Przykłady nieprawidłowości, pytania. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, księgowi, pracownicy służb finansowo-księgowych jst i jednostek podległych, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, doświadczony i ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 26 września 2023 r.