Wymiar opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie wymiar opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nie jest instytucją nową, jednak przygotowana nowelizacja przepisów ma sprawić znaczne rozszerzenie zakresu jej poboru. Podatkiem ma zostać objętych 20 razy więcej nieruchomości niż obecnie. Oznacza to, że organy muszą przygotować się na znaczne wzmożenie prac związanych z poborem tzw. podatku od deszczu. Przedmiot opłaty uregulowany został przez Prawo wodne, jednak ustawa ta w znacznej większości posługuje się pojęciami, które nie zostały w niej zdefiniowane, co też powoduje trudności w identyfikowaniu stanów faktycznych, w których należy przystąpić do pobierania opłaty. Skomplikowane jest również ustalenie wymiaru tej opłaty, w związku z jej charakterem zobowiązania publicznoprawnego. Ustawa Prawo wodne w zakresie reguł powstawania opłaty odsyła do Ordynacji podatkowej. W pewnym zakresie jednak samodzielnie określa czynności zobowiązanego oraz organu podatkowego, wprowadzając instytucje nieznane Ordynacji podatkowej. Specyficzny sposób uregulowania opłaty powoduje, że organ w toku procesu ustalania należności będzie musiał ustalić moment jej powstania oraz związane z nim obowiązki – tak swoje, jak i zobowiązanego. Biorąc pod uwagę, że orzecznictwo w tym zakresie nie jest jeszcze bogate, proces ten może budzić spore wątpliwości.

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli wyjaśnić wiele wątpliwości związanych z naliczeniem opłaty. Swoim zakresem obejmie ono wybrane zagadnienia dotyczące wymiaru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, uregulowanej w ustawie Prawo wodne w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie obecnych przepisów prawnych dotyczących opłaty retencyjnej, jak również pragmatyki ich stosowania oraz planowanej nowelizacji.
 • Wskazanie praktycznych aspektów dotyczących obowiązków organu i zobowiązanego, źródeł oraz sposobów pozyskiwania informacji na potrzeby wymiaru opłaty. Przekazanie wskazówek w tym zakresie.
 • Przedstawienie stosowania ulg podatkowych, przepisów dotyczących wielopodmiotowości oraz postępowania z nadpłatami w odniesieniu do opłaty retencyjnej.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania w zakresie tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

I. Zagadnienia ogólne:
1. Stan prawny.
2. Przedmiot opłaty:

 • pojęcie nieruchomości,
 • pojęcie powierzchni biologicznie czynnej,
 • pojęcie systemu kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
 • pojęcie wykonywania robót.

3. Podmiot opłaty.
4. Kalkulacja wysokości opłaty.


II. Wymiar opłaty:
1. Regulacja Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Regulacja ustawy Prawo wodne:

 • oświadczenie,
 • informacja,
 • reklamacja,
 • decyzja określająca.

3. Regulacja ustawy Ordynacja podatkowa:

 • zobowiązanie podatkowe a obowiązek podatkowy,
 • decyzja ustalająca i decyzja określająca,
 • deklaracja.

4. Schemat wymiaru opłaty:

 • obowiązki organu,
 • obowiązki zobowiązanego,
 • źródła oraz sposoby pozyskiwania informacji na potrzeby wymiaru opłaty. 

III. Specyfika działu III Ordynacji podatkowej w opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji:
1. Ulgi podatkowe.
2. Wielopodmiotowość.
3. Nadpłata.


IV. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy urzędów miast i gmin, do których obowiązków należy ustalanie wymiaru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, zarówno z wydziałów finansowych i podatkowych, jak i nieruchomości czy ochrony środowiska.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT. W codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego. Jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 330 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.