Wymiar podatków lokalnych w 2022 r. Najnowsze zmiany do podatków lokalnych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem są podatki lokalne, a więc podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Podczas szkolenia zostaną omówione najnowsze zmiany ich dotyczące.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas, których omówione zostaną zagadnienia związane z wymiarem podatków lokalnych w 2022 r. w tym m.in.: jak ustalić spadkobierców po zmarłych podatnikach, zasady wyłączeń przez SKO osób bliskich wójta, burmistrza, prezydenta, orzeczenia NSA, WSA i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów do podatków. Przedmiotem szkolenia jest również omówienie najnowszych zmian do podatków lokalnych: nowe zwolnienia w podatku od nieruchomości, zwolnienia dla rolników z opłaty targowej, nowa wysokość kary porządkowej w ordynacji podatkowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami do podatków lokalnych.
 • Zapoznanie z najnowszym orzecznictwem (nowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych).
 • Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych między innymi : ujednolicone teksty ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, w tzw. układzie porównawczym; nowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych; nowe wzory wezwań, postanowień, decyzji i innych pism niezbędnych w sprawach podatków lokalnych; wyjaśnienia i komunikaty ministerstw w sprawach podatków i opłat lokalnych.

Wymienione wyżej materiały nie są dostępne w wolnej sprzedaży, lecz wyłącznie w ramach wykładów prowadzonych przez ich autora !

zwiń
rozwiń
Program
 1. Najnowsze zmiany do podatku od nieruchomości, opłaty targowej, ordynacji podatkowej, w tym m. in.:
  • zmiany w zwolnieniu z podatku do nieruchomości infrastruktury kolejowej (ustawa z 17 listopada 2021 r.),
  • zwolnienie rolników oraz ich domowników z opłaty targowej – należnej przy sprzedaży na targowiskach,
  • cena żyta i drewna przy wymiarze podatków rolnego i leśnego w 2022 r. (wzory uchwał w sprawach obniżek cen),
  • nowa wysokość kary porządkowej w 2022 r. przewidziana w ordynacji podatkowej.
 2. Zasady obowiązujące przy wymiarze w 2022 r., podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych (samoobliczanie), w tym m.in.:
  • za jakie okresy i na jakich formularzach (starych, nowych) należy składać korekty deklaracji oraz informacji,
  • czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek podać podatnikowi podstawy prawne z uchwał rad gmin (miast) do wypełnianiu deklaracji oraz informacji,
  • czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek pomóc w wypełnianiu deklaracji oraz informacji,
  • czy pracownik organu podatkowego ma prawo za podatnika (w jego imieniu) wypełnić deklarację oraz informację (kto podpisuje deklarację, informację),
  • czy na stronie internetowej urzędu gminy (miasta) mogą być umieszczone formularze deklaracji oraz informacji,
  • jak długo należy przechowywać i udostępniać podatnikom formularze deklaracji oraz informacji uchwalonych uprzednio przez rady gmin (miast),
  • zasady prowadzenia czynności sprawdzających (m.in. korekty deklaracji bez uzasadnień, korekta organu z kwotą do 5.000,00 PLN),
  • wpływ zmiany oznaczeń gruntów na wymiar podatków (Br, Lzr, W, Wsr, Tp) – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
  • wpływ modernizacji gruntów na wymiar podatków (zmiany w oznaczeniach gruntów; od kiedy obowiązuje zmiana do podatku),
  • jak ustalić spadkobierców po zmarłych podatnikach (wzory pism do sądu powszechnego),
  • komu doręczać decyzje wymiarowe w przypadku zmarłych podatników (samoistny posiadacz, użytkownik?, właściciel nie ustalony),
  • problem wydawania nakazów płatniczych (decyzji), przy kwocie obowiązującej w 2022 r. nie przekraczającej najniższego kosztu doręczenia,
  • czy nakaz płatniczy, może zastąpić wydanie zaświadczenia,
  • czy nakaz płatniczy powinien zawierać pieczęcie,
  • czy pieczęcie mogą pochodzić z wydruku komputerowego,
  • kto musi podpisać decyzję wymiarową,
  • czy podpis na decyzji musi być oryginalny, czy może to być kopią (faksymilą),
  • co to znaczy „podpis decyzji” w ramach systemu teleinformatycznego,
  • zasady oznaczania osób (kogo wymieniamy) na decyzjach wymiarowych,
  • zasady zaokrągleń kwot podatków,
  • łączne zobowiązanie pieniężne (problemy przy współwłasnościach),
  • zasady doręczeń decyzji wymiarowych (kiedy doręczenie jest skuteczne),
  • doręczanie na skrytkę pocztową,
  • sposób ustalania w decyzji wymiarowej podatku od nieruchomości od części wspólnych powierzchni w blokach mieszkalnych oraz innych tego rodzaju budynkach,
  • kto jest podatnikiem przy liniach energetycznych (budowle i grunt),
  • opodatkowanie łączników sterowanych zdalnie w sieciach energetycznych,
  • opodatkowanie budynków oraz budowli rekreacyjnych (sezonowość, zawieszenie),
  • opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków mieszkalnych i gruntów, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. akt SK 39/19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 401),
  • opodatkowanie nowo wybudowanych budynków lub budowli (od kiedy),
  • opodatkowanie budynków mieszkalnych ( bloków, szeregówek, jednorodzinnych ), do czasu ich sprzedaży,
  • korekta deklaracji – bez uzasadnienia przyczyn składanej korekty,
  • obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta zawiadamiania o bezskuteczności złożonej korekty deklaracji,
  • ustalanie podatku rolnego przy współwłasnościach, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego użytkuje tylko jeden ze współwłaścicieli,
  • opodatkowanie gruntów rolnych zabudowanych (np. Br, B-R),
  • opodatkowanie rowów w gospodarstwie rolnym i poza gospodarstwem rolnym,
  • ulga inwestycyjna w podatku rolnym w związku z zainstalowaniem obiektów fotowoltanicznych (obiekty w leassingu),
  • dokumentowanie wieku lasu do zwolnienia w podatku leśnym,
  • pojęcie zespołu pojazdów w podatku od środków transportowych,
  • czy spółka cywilna może być podatnikiem w podatku od środków transportowych,
  • czy przerejestrowanie pojazdu ma znaczenie w podatku od środków transportowych,
  • dowód rejestracyjny, jako środek dowodowy w podatku od środków transportowych,
  • zwolnienia i wyłączenia w podatku od środków transportowych,
  • jak przyjmować podatek od środków transportowych, za część roku (sprzedaż pojazdów).
 3. Orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:
  • wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 13/15) dotyczący opodatkowania nieruchomości małżonków w sytuacji, gdy tylko jeden prowadzi działalność gospodarczą (nowe wyroki NSA po wyroku TK),
  • wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 48/15) odnoszący się do opodatkowania budowli i budynków – transformator może być budowlą (nowe wyroki NSA),
  • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. akt SK 39/19 (grunty, budynki, budowle w posiadaniu przedsiębiorcy),
  • uchwała Składu 7 Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2021 r., sygn. akt III FPS 1/21 (pojęcie budynku),
  • rejestr gruntów i budynków (nowe wyroki NSA),
  • zawiadomienie o zmianie w rejestrze gruntów i budynków (wyrok NSA),
  • opodatkowanie nieruchomości w posiadaniu przedsiębiorcy nie zajęte na działalność gospodarczą (nowe wyroki NSA),
  • przepierzenia w budynku – kiedy mamy do czynienia ze ścianą (zasady opodatkowania),
  • opodatkowanie parkingu w galerii handlowej,
  • charakter opinii konserwatora zabytków przy zwolnieniu w podatku od nieruchomości,
  • opodatkowanie gruntów objętych rekultywacją (nieprawomocny wyrok WSA w Lublinie z 24.07.2020 r., sygn. I SA/Lu 8/20),
  • opodatkowanie kontenerów,
  • zasady ustalania powierzchni budynków,
  • opodatkowanie budynku stanowiącego współwłasność osoby fizycznej i osoby prawnej,
  • czy można wydać decyzję dla tylko niektórych podatników (pozostali nie ustaleni),
  • opodatkowanie samowoli budowlanej,
  • podatek od nieruchomości a zawieszenie działalności gospodarczej,
  • obowiązek podawania adresu mailowego przez adwokata, radcę prawnego i doradcę podatkowego – tryb postępowania,
  • obowiązek sprawdzania centralnego rejestru pełnomocnictw.
 4. Najnowsze wzory decyzji, postanowień, wezwań i innych pism do postępowań prowadzonych od 1 stycznia 2022 r., uwzględniające ostatnie zmiany, w tym m.in.:
  • wzór protokołu kontroli (protokół doręczony kontrolowanemu bez załączników),
  • wzór protokołu oględzin,
  • wzór protokołu przesłuchania strony,
  • wzór protokołu przesłuchania świadka,
  • wzór postanowienia o powołaniu osoby na biegłego,
  • wzór postanowienia o wyznaczeniu 7 dniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy,
  • wzór postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
  • wzór wezwania do złożenia deklaracji (informacji) na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych – dla osób prawnych oraz osób fizycznych,
  • wzór zawiadomienia o bezskuteczności korekty deklaracji,
  • wzór postanowienia o bezskuteczności korekty deklaracji,
  • wzory postanowień o wszczęciu postępowania na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,
  • wzór postanowienia o zwieszeniu postępowania podatkowego,
  • wzór postanowienia o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy,
  • wzór postanowienia w sprawie dowodu,
  • wzór decyzji o zabezpieczeniu przyszłych zobowiązań podatkowych,
  • wzór decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (nowe pouczenia),
  • wzór decyzji w sprawie określenia podatku od nieruchomości (nowe pouczenia),
  • wzór postanowienia o nałożeniu kary porządkowej,
  • wzór postanowienia o obciążeniu kosztami postępowania ,
  • wzór pisma do SKO o przekazaniu akt sprawy w związku z odwołaniem,
  • wzór postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności (podstawa prawna art. 239b § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej),
  • wzór wezwania do przesłuchania strony (podstawa prawna art. 159 § 1a ordynacji podatkowej),
  • wzór postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji,
  • wzór decyzji o umorzeniu postępowania podatkowego, z uwagi na fakt, że wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru,
  • wzór adnotacji w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości,
  • wzór decyzji w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości (umorzenie postępowania podatkowego).
 5. Pytania, dyskusja, itp.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy księgowości, pracownicy wydziałów finansowo-księgowych, zajmujący się wymiarem podatków i opłat lokalnych oraz monitorowaniem zaległości podatkowych, wszystkie osoby zainteresowane powyższym tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, autor i współautor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa podatkowego, w tym „Komentarza do podatków i opłat samorządowych”, „Komentarza do podatku rolnego i podatku leśnego”, Podatków i opłat samorządowych w pytaniach i odpowiedziach”, “Polityki podatkowej gminy”, “Komentarza do podatku od środków transportowych”, ”Bonów paliwowych dla rolników. Komentarza”, „Postępowania podatkowego w systemie polskiego prawa podatkowego”, „Ulg i zwolnień uznaniowych stosowanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów. Pomocy publicznej dla przedsiębiorców”, „Wzorów decyzji, postanowień i innych pism podatkowych dla wójtów, burmistrzów (prezydentów)”, „Komentarza do ordynacji podatkowej”, „Procedur zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym” oraz „Zaskarżania decyzji podatkowych w Polsce”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 20 stycznia 2022 r.