• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii finanse JST, którego przedmiotem będzie postępowanie egzekucyjne w administracji.

 

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Ostatnie nowelizacje w bardzo istotny sposób zmieniły ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawdziwa rewolucja dotknęła środków prawnych - środków zaskarżania w tym postępowaniu, a przede wszystkim zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej. Podczas proponowanego szkolenia w szczegółowy sposób przeanalizujemy aktualne obowiązki wierzyciela w oparciu o zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej. Poszczególne przepisy zostaną omówione w oparciu o konkretne przykłady. Uczestnikom zostaną przedstawione i udostępnione wzory postanowień, przydatne w codziennej pracy.
Szkolenie rozpocznie się za:

countdownmail.com

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie egzekucji administracyjnej.
• Poznanie obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.
• Omówienie i zapoznanie się ze środkami zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w oparciu o zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej.
• Poznanie obowiązków wierzyciela, wskazanych w powiązaniu z poszczególnymi zarzutami dotyczącymi ich naruszenia.
• Analiza najczęstszych błędów wierzycieli popełnianych w postępowaniu egzekucyjnym.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przepisy przejściowe, czyli w oparciu, o które przepisy orzekamy w przedmiocie zarzutów?
• Jak długo może trwać okres przejściowy?
• Konsekwencje zastosowania niewłaściwych przepisów.
2. Termin na wniesienie zarzutów:
• Uchybienie terminu na wniesienie zarzutów i jego skutki.
• Czy zarzuty można wnieść tylko jeden raz?
• Konsekwencje powtórnego wniesienia takiego samego zarzutu.
3. Jakie skutki wywołuje zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej, który nie określa istoty i zakresu żądania oraz dowodów uzasadniających to żądanie?
4. Nieistnienie obowiązku:

• W jaki sposób obowiązek przestaje istnieć?
• Czy obowiązek może przestać istnieć i ponownie się pojawić?
5. Określenie obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji, postanowienia, przepisu prawa:
• Dlaczego tak ważne jest precyzyjne rozstrzygnięcie (sentencja) decyzji, postanowienia?
• Czy możliwe jest, aby doszło do zmiany treści obowiązku?
6. Błąd, co do zobowiązanego:
• Kto to jest zobowiązany?
• Czy może dość do zamiany zobowiązanego?
• Co to jest obowiązek ściśle związany ze zobowiązanym?
7. Brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia:
• Wymogi dotyczące upomnień i konsekwencje ich naruszenia.
• Skuteczne doręczenie upomnienia.
• Czy zawsze upomnienie jest wymagane?
• Czy można kilkukrotnie doręczyć upomnienie?
8. Wygaśnięcie obowiązku.
9. Brak wymagalności obowiązku:

• Odroczenie terminu wykonania obowiązku.
• Rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej.
• Inne przyczyny braku wymagalności obowiązku.
10. Oddalenie, uznanie w całości albo w części zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej.
11. Niedopuszczalność zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej:

• Zarzut jest albo był przedmiotem rozpatrzenia w odrębnym postępowaniu podatkowym, administracyjnym lub sądowym.
• Zobowiązany kwestionuje w całości albo w części wymagalność należności pieniężnej z uwagi na jej wysokość ustaloną lub określoną w orzeczeniu, od którego przysługuje środek zaskarżenia.
12. Termin rozpatrzenia zarzutów i skutki jego naruszenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji państwowej i samorządowej, którzy są zainteresowani przedmiotem egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie obowiązków m.in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach, ochrony przyrody i środowiska, odpadów. Wykładowca prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Urzędzie Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 lipca 2022 r.