• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady organizacji obrotu gotówkowego, funkcjonowania rachunków bankowych i kart płatniczych w jst, samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych na tle aktualnych przepisów prawnych

Przy zgłoszeniu do 29 maja 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dzięki któremu uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę na temat zasad i procedur związanych z organizacją obrotu gotówkowego, funkcjonowania rachunków bankowych oraz korzystania z kart płatniczych w jednostkach samorządu terytorialnego, co przyczyni się do efektywnego zarządzania finansami publicznymi i zapewnienia przejrzystości oraz bezpieczeństwa w obszarze finansów JST.

Ważne informacje o szkoleniu
  • Zgodnie z art. 53 ustawy o finansach publicznych kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za gospodarkę kasową i obrót bezgotówkowy tej jednostki. Prowadzenie kasy oraz obsługa bankowa w jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych dodatkowo musi uwzględniać postanowienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
  • Podczas proponowanego szkolenia wskażemy możliwe rozwiązania w zakresie obrotu gotówkowego oraz bezgotówkowego w sektorze samorządowym w świetle aktualnych regulacji prawnych. Omówimy również najczęściej występujące nieprawidłowości wraz z przykładami ich rozwiązań.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania finansów w jednostkach samorządu terytorialnego.
• Zdobycie wiedzy na temat przepisów prawnych, regulujących gospodarkę finansową jst.
• Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia rachunkowości i ewidencji środków pieniężnych.
• Uzyskanie odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
- Jakie są procesy rozliczeniowe w jst, np. z podległymi jednostkami, czy instytucjami ubezpieczeniowymi?
- Jak prawidłowo ustalać i ewidencjonować operacje w obszarze pogotowania kasowego?
- Jak wyceniać, ewidencjonować i inwentaryzować środki pieniężne?
- Jak są zabezpieczone banknoty i jak postępować, kiedy w kasie pojawi się banknot fałszywy, czy uszkodzony?
- Jak przechowywać i transportować środki pieniężne?
- Jak rozumieć odpowiedzialność materialną i karną kasjera?
- Jak prawidłowo przeprowadzać inwentaryzację rachunków bankowych?
- Jak prawidłowo prowadzić gospodarkę finansową z wykorzystaniem kart płatniczych?
 

zwiń
rozwiń
Program

1.  Ogóle zasady rozliczeń pieniężnych w sektorze samorządowym.
2. Zasady gospodarki finansowej w sektorze samorządowym.
3. Podstawowe założenia gospodarki kasowej:
a. Zasady ustalenia pogotowia kasowego;
b. Dokumentacja obrotu kasowego: rodzaje dokumentów kasowych, wymogi formalne i poprawianie błędów.
c. Rachunkowość środków pieniężnych:
- Wycena środków pieniężnych.
- Ewidencja obrotu gotówkowego.
- Inwentaryzacja kasy.
4. Aktualne zabezpieczenia banknotów w Polsce.
5. Zasady przechowywanych środków pieniężnych w kasie i podczas transportu.
6.   Zatrzymanie fałszywych znaków pieniężnych.
7.   Wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.
8. Odpowiedzialność materialna i karna kasjera.
9.  Rachunki bankowe w sektorze samorządowym - podstawowe założenia:
a. Zasady funkcjonowania podstawowych rachunków bankowych w samorządowych jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych - z uwzględnieniem split payment.
b. Zasady ewidencji księgowej m.in. na kontach:
- 130 - Rachunek bieżący jednostki.
- 132 - Rachunek dochodów jednostek budżetowych.
- 135 - Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia.
- 139 - Inne rachunki bankowe.
c. Inwentaryzacja rachunków bankowych.
10. Gospodarka finansowa i rachunkowość w zakresie kart płatniczych.
11. Zakończenie szkolenia. Podsumowanie. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi oraz osoby odpowiedzialne za gospodarkę kasową w jednostce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej na stanowisku adiunkta, wieloletni praktyk, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych, a także niepublikowanych opracowań badawczych i eksperckich nt. rachunkowości różnego typu i specyfiki jednostek sektora finansów publicznych. Wieloletni ekspert w FRDL, ceniony przez uczestników szkoleń.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 maja 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 czerwca 2024 r.