• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ewidencja księgowa, naliczanie, sprawozdawczość i inwentaryzacja. Zapobieganie nieprawidłowościom

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dedykowane pracownikom wydziałów kadr i płac, którego przedmiotem będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, mającym na celu usystematyzowanie wiedzy na temat właściwego prowadzenia ewidencji księgowej naliczonego oraz korygowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sporo uwagi prowadząca poświęci kwestii limitów zwolnień podatkowych, prowadzenia ewidencji syntetyczno – analitycznej czy dokonywania korekty odpisu przed wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych. Podczas zajęć omówimy także zagadnienia dotyczące tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, sprawozdawczości, inwentaryzacji. Uczestnicy będą mogli zweryfikować, czy prawidłowo prowadzą dokumentację i rozliczają ZFŚS, z uwzględnieniem ww. aspektów.

Ekspertka - praktyk, który prowadzi szkolenia dla jsfp od wielu lat, wysoko oceniana za jasność i trafność przekazu oraz obszerne, pomocne materiały, omówi także przepisy związane z egzekucją komorniczą oraz wyjaśni najczęściej występujące nieprawidłowości w obszarze działalności socjalnej, od strony księgowej, a także przedstawi sposoby ich zapobiegania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie podstaw prawnych do odpisu na rok 2023, limitów zwolnień podatkowych w ZFŚS w jednostce, regulacji dotyczących ewidencji odpisu na ZFŚS oraz korekty.
  • Poznanie zasad organizacji i dokumentacji księgowej ZFŚS na różnych jej etapach, a także obowiązków osób, odpowiedzialnych za jej prowadzenie.
  • Ugruntowanie wiedzy na temat zasad tworzenia i korygowania funduszu, zakresu zakładowej działalności socjalnej, oskładkowania i opodatkowania świadczeń, znaczenia terminowego przekazywania środków z ZFŚS, ewidencjonowania w księgach rachunkowych, czy możliwości wydatkowania środków.
  • Przedstawienie kwestii dotyczących otwierania i zamykania kont, limitów zwolnień podatkowych, terminów przekazywania środków na odrębny rachunek, a także prowadzenia ewidencji w księgach rachunkowych syntetycznie i analitycznie.
  • Prawidłowa identyfikacja osób, odpowiedzialnych za tworzenie, obieg i kontrolę dokumentów księgowych, sprawozdawczość oraz inwentaryzację ZFŚS.
  • Otrzymanie obszernego materiału szkoleniowego, zawierającego m.in. przykładowe księgowania oraz regulamin ZFŚS wraz z załącznikami.
  • Możliwość, podczas zajęć, zadawania pytań oraz konsultacji zagadnień problemowych związanych z omawianym tematem.
zwiń
rozwiń
Program

 

1. Zasady dokonania odpisu na ZFŚS w roku 2023 – odpis obligatoryjny i uznaniowy.

2. Tworzenie, obieg i kontrola dokumentów księgowych w obszarze ZFŚS.

3. Ewidencja księgowa odpisów i wpłat na ZFŚS na kontach zespołu 4 oraz 4 i 5, w tym:

• utworzenie całorocznego odpisu na ZFŚS,

• zarachowanie odpisu do rozliczenia w czasie,

• odpis przypadający na okres sprawozdawczy (jeden miesiąc),

• przekazanie w maju i we wrześniu środków na wyodrębniony rachunek ZFŚS.

4. Ewidencja księgowa korekty odpisów na ZFŚS, w tym:

• zwiększenie odpisu na ZFŚS,

• zmniejszenie odpisu na ZFŚS.

5. Dopłaty do wypoczynku - podatki, składki, ewidencja.

6. Ewidencja księgowa kart przepłaconych, w tym:

• czy przekazane karty przedpłacone trzeba opodatkować?

• czy traktować jak świadczenie pieniężne czy też bon lub talon?

7. Ewidencja kart wymagających zasilenia.

8. Korekta odpisu na ZFŚS, przed wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych.

9. Gromadzenie środków funduszu na odrębnym rachunku bankowym.

10. ZFŚS w księgach rachunkowych, w tym:

• otwieranie i zamykanie,

• konta syntetyczne i analityczne,

• ewidencja dodatkowa,

• klasyfikacja budżetowa.

11. Inwentaryzacja w obszarze ZFŚS.

12. Pożyczki na cele mieszkaniowe (oprocentowanie, opodatkowanie, ewidencja).

13. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS - limity zwolnień podatkowych oraz omówienie zapisów ustawy okołobudżetowej na rok 2023.

14. Świadczenia z ZFŚS a kwestia oskładkowania FUS.

15. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS (egzekucja komornicza i administracyjna).

16. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek oraz główni księgowi i ich zastępcy, pracownicy działów finansowo-księgowych, a także pracownicy merytoryczni i inne osoby, biorące udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji, w tym przedstawiciele związków zawodowych lub załogi, emeryci, renciści, byli pracownicy, wszystkie osoby, odpowiedzialne za czynności administracyjno-ewidencyjne w obszarze gospodarowania ZFŚS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje w sposób jasny i przystępny, sprawdzone metody w pracy służb księgowych. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 września 2023 r.