Zwrot nadpłat w podatkach i opłatach publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych, stanowiących dochody gmin w 2022 r.

Podczas szkolenia przedstawimy zasady i aktualne zagadnienia dotyczące skutecznej likwidacji nadpłat w podatkach i opłatach publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia szczegółowo przedstawimy aktualnie obowiązujące regulacje w zakresie zwrotu nadpłat w podatkach i opłatach publicznoprawnych i cywilnoprawnych m.in. postępowania w sprawie nienależnie zwróconej nadpłaty przez gminę. Prowadzący omówi aktualny stan prawny oraz udzieli odpowiedzi na pytania związane z problematyką rozliczania, zwrotu i oprocentowania nadpłaty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu procedury zwrotu nadpłat w podatkach i opłatach.
  • Przedstawienie przykładów orzecznictwa sadowego z zakresu problematyki nadpłaty.
  • Zdobycie odpowiedzi na pytania związane z powstawaniem nadpłaty.
  • Omówienie decyzji uchylających lub stwierdzających nieważność zobowiązania podatkowego oraz korekt deklaracji.
  • Przybliżenie procedury wszczęcia postępowania w sprawie nadpłaty.
  • Wskazanie zasad przedawnienia się prawa do złożenia wniosku lub zwrotu nadpłaty.
zwiń
rozwiń
Program

I. Nadpłata w należnościach cywilnoprawnych jst:
1. Nienależne świadczenie.
2. Wniosek o zwrot nadpłaty.
3. Postępowanie wyjaśniające - termin zwrotu nadpłaty.
4. Obowiązek zapłaty odsetek od nadpłaty.
5. Potrącenie nadpłaty.
II. Nadpłata w należnościach publicznoprawnych jst - zagadnienia ogólne:
1. Powstanie nadpłaty:
a) wpłaty pieniędzy nienależnych nie związanych z podatkiem (pomyłka we wpłacie),
b) wpłata podatku w wysokości większej od należnej (podwójna wpłata),
c) wpłata na współwłasność (wielu współwłaścicieli wpłaca kwotę w pełnej wysokości),
d) wpłaty przez nie - podatników,
e) wewnętrzne przeksięgowania,
f) wpłaty na należności cywilnoprawne gminy,
g) decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe, która została uchylona lub stwierdzono jej nieważność.
2. Korekta deklaracji podatkowej:
a) wniosek o zwrot nadpłaty,
b) czynności sprawdzające,
c) kontrola podatkowa,
d) postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty a określenie wysokości zobowiązania podatkowego,
e) wszczęcie postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego a postępowanie w sprawie nadpłaty.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy wydziałów podatkowych, finansowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, z-ca skarbnika dużego miasta, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w wydziałach finansowych jst, długoletni praktyk, specjalista z zakresu podatków i opłat, windykacji należności cywilnoprawnych oraz egzekucji administracyjnej. Przeprowadził w tym zakresie wiele szkoleń dla pracowników gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych na terenie całego kraju.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 27 maja 2022 r.