Śląskie Forum Pracowników Kadr. Pracownicze plany kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych. Kontrola inspektora pracy

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Cena: członkowie ŚFPK w ramach składki, pozostałe osoby 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Pracodawca samorządowy jest w trakcie rozliczania pierwszych składek pracowników w ramach pracowniczych programów kapitałowych. Na spotkaniu Śląskiego Forum Pracowników Kadr Prowadząca wskaże na najbardziej newralgiczne elementy systemu funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych pod kątem kontroli PIP. Pomoże całościowo spojrzeć na problematykę naliczania i rozliczania składek od pracownika i pracodawcy. Omówi zasady odpowiedzialności pracodawcy za niedopełnienie obowiązków związanych z niedopełnieniem obowiązków prawidłowego prowadzenia dokumentacji PPK i błędnych rozliczeń w ramach odprowadzanych składek. Dodatkową korzyścią spotkania będzie omówienie planowanych zmian w zakresie prawa pracy w szczególności usystematyzowania pracy zdalnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Spotkanie pozwoli uzyskać wiedzę o tym czy zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych zostały prawidłowo wdrożone w zakładzie pracy, czy pracownicy zostali prawidłowo poinformowani o zasadach przystępowania i rezygnacji z udziału w systemie PPK, czy wybór podmiotu finansowego obsługującego instytucję zatrudniającą pracowników został prawidłowo przeprowadzony.

Spotkanie pozwoli rozwiązać szereg bieżących i trudnych kwestii w zakresie prawidłowego dokumentowania działalności PPK i rozliczania składek pracowniczych. Szczególna uwaga zostanie położona na kwestie odpowiedzialności pracodawcy za:

  • niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie;
  • nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK

oraz zostanie udzielona odpowiedź na pytanie jakie są skutki nakłaniania osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pracownicze plany kapitałowe – charakterystyka systemu, podstawowe pojęcia. Podmiot zatrudniający, instytucja finansowa, osoba zatrudniona, uczestnik PPK – podstawowe pojęcia.
2. Kontrole inspektorów pracy w zakresie PPK:
• Kontrola prawidłowości ustalenia reprezentacji osób zatrudnionych do współdziałania z podmiotem zatrudniającym w zakresie wyboru instytucji finansowej;
• Kontrola zawarcia umowy o zarządzanie;
• Zawarcie umowy o zarządzanie w określonym terminie;
• Kontrola zawarcia umowy o prowadzenie;
• Zawarcie umowy o prowadzenie w określonym terminie;
• Obowiązki informacyjne i administracyjne podmiotu zatrudniającego związane z zawarciem umowy o zarządzenie PPK;
• Terminy związane z wypełnieniem obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Pracowników Kadr, pracodawcy, sekretarze, osoby, które na co dzień zajmują tematyką prawa pracy i zatrudnienia niepracowniczego, w szczególności pracownicy działów kadr i płac, kadra kierownicza odpowiedzialna za wdrożenie systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zatrudniona w urzędzie administracji publicznej, zajmującym się m.in. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców, specjalistka z zakresu prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego. Praktyk i wieloletni szkoleniowiec głównie zajmująca się tematyką pracowników samorządowych w jednostkach sektora administracji publicznej.
 

zwiń
rozwiń