• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Księgowość wydatków rozliczanych w projektach unijnych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówione zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu księgowania wydatków rozliczanych w projektach unijnych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego kompleksowo omówimy metody stosowane przy realizacji i rozliczaniu dotacji. Szczegółowo przeanalizujemy zagadnienia związane z:
• sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji księgowej,
• rozliczaniem zaliczki lub wystąpieniem o refundacje,
• ustaleniem kosztów kwalifikowanych,
• wydzieleniem oddzielnej ewidencji księgowej do projektu.
Omówimy zasady prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy unijnych, a także przygotowania się do kontroli instytucji audytujących. Podczas zajęć zostaną przedstawione praktyczne rozwiązania z zakresu ujmowania i sprawozdawania wydatków, stosowane przy realizacji dotacji. Przedmiotem spotkania będzie także prezentacja rozwiązań, związanych z przygotowaniem dokumentów księgowych, ewidencji księgowej do rozliczenia otrzymanej dotacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia otrzymanych dotacji.
• Poszerzenie wiedzy związanej z księgowością i rozliczaniem dotacji unijnych, w szczególności w zakresie:
- poprawnego przygotowania dokumentacji księgowej i projektowej,
- sporządzenia polityki rachunkowości,
- zmodyfikowania zakładowego planu kont,
- prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości w związku z realizacją umowy o dofinansowanie z różnych programów operacyjnych,
- kwalifikowalność kosztów w projekcie.
• Udział w szkoleniu, które ma charakter teoretyczno- praktyczny, w postaci wykładu połączonego z przykładami rozliczania, księgowania dotacji, błędów w rozliczaniu i księgowaniu dotacji.
• Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i możliwość kontaktu z osobami, rozliczającymi projekty unijne.
• Wzajemne rozwiązywanie trudności, uwzględniających specyfikę projektu, a także beneficjenta.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady prowadzenia księgowości projektu:
• Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.
• Uproszczone formy ewidencji.
• Wymagania przewidziane RPO.
2. Zakładowy plan kont.
3. Dostosowanie polityki rachunkowości:

• Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów.
• Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
• Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie.
• Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych.
• Wyodrębniona ewidencja rozrachunków.
• Wyodrębniona ewidencja kosztów.
• Wyodrębniona ewidencja przychodów.
• Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków.
• Ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań.
• Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym.
4. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania kosztów w projekcie.
5. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych:

• Dokumenty finansowo-księgowe.
• Dokumenty merytoryczne.
• Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu.
• Kontrola merytoryczna.
• Kontrola formalna.
• Kontrola rachunkowa.
• Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.
6. Koszty bezpośrednie i pośrednie.
7. Personel projektu.
8. Rozliczanie delegacji personelu projektu.
9. Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych.
10. Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowanych:

• Kwalifikowalność podatku VAT.
• Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację PO.
• Zakup środków trwałych.
• Zakup używanych środków trwałych.
• Zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanej.
• Wartości niematerialne i prawne.
• Wkład niepieniężny.
• Opłaty finansowe.
• Koszty przygotowania projektu.
• Leasing.
• Amortyzacja.
11. Poprawność kwalifikowania w projekcie podatku VAT – m.in. na podstawie statusu podatnika, możliwości odzyskania podatku VAT, sporządzanej dokumentacji w zakresie podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych, osób realizujących i rozliczających projekty. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznesplanów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 grudnia 2022 r.