• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kwalifikowalność wydatków w projektach UE na lata 2021-2027

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie kwalifikowalność i rozliczanie wydatków projektów dofinansowanych ze środków UE

Ważne informacje o szkoleniu

Trwają bardzo intensywne prace nad uruchomieniem funduszy europejskich dla Polski na lata 2021-2027. W czerwcu 2022 roku zakończyły się konsultacje Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską. Negocjowane są krajowe i regionalne Programy Operacyjne. Weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (ustawa wdrożeniowa). Opublikowano także projekty wytycznych na nową perspektywę finansową, w tym Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Zapraszamy Państwa na szkolenie podczas, którego przedstawimy najnowsze rozwiązania w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz omówimy różnice w stosunku do okresu programowania 2014-2020. Udział w szkoleniu ułatwi uczestnikom stosowanie reguł związanych z kwalifikowalnością przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie, rozliczaniu wniosków o płatność i przygotowaniu do kontroli projektów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie umiejętności niezbędnych do aplikowania o nowe środki w perspektywie 2021-2027.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na samodzielne posługiwanie się dokumentami programowymi.
 • Przygotowanie do rozliczania projektów w latach 2021-2027.
 • Zapoznanie z nowymi warunkami konkurencyjnego ponoszeniem wydatków.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne kwalifikowalności wydatków:
  • rozporządzenie ogólne 2021/1060,
  • ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
  • projekt Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
 2. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków:
  • okres kwalifikowalności,
  • warunki kwalifikowalności,
  • wydatki niekwalifikowalne,
  • cross-financing,
  • rozliczanie efektów projektu i reguła proporcjonalności,
  • trwałość projektu.
 3. Szczegółowe warunki kwalifikowalności:
  • zasada faktycznego ponoszenia wydatków,
  • zasada konkurencyjności,
  • wkład niepieniężny,
  • zakup nieruchomości,
  • podatek od towarów i usług,
  • amortyzacja i leasing.
 4. Personel projektu:
  • definicja personelu projektu,
  • zatrudnienie lub oddelegowanie,
  • specyfika zatrudnienia w projektach EFS+,
  • nagrody i premie,
  • dodatki,
  • miesięczny limit zaangażowania zawodowego personelu,
  • dane dotyczące personelu.
 5. Uproszczone metody rozliczania wydatków:
  • stawki jednostkowe,
  • kwoty ryczałtowe,
  • stawki ryczałtowe,
  • obowiązek stosowanie uproszczonych metod w projektach do 200 tys. euro,
  • warunki rozliczania kosztów metodami uproszczonymi.
 6. Koszty pośrednie:
  • katalog dopuszczalnych kosztów,
  • zakaz rozliczania kosztów pośrednich w kosztach bezpośrednich,
  • zakaz rozliczania cross-financingu w kosztach pośrednich.
 7. Uczestnicy projektów EFS+:
  • warunki kwalifikowalności uczestnika,
  • zbieranie danych o uczestnikach projektu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenia skierowane jest do pracowników z urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także pracowników IZ/IP oraz Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20 letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 11 października 2022 r.