• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowy okres programowania 2021-2027

Ważne informacje o szkoleniu

Nowa perspektywa przynosi szczególne rozwiązania – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz przygotowany w związku z epidemią COVID-19 - Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz opracowany na gruncie polskim Krajowy Plan Odbudowy. Uczestnicy szkolenia poznają te instrumenty i będą gotowi do pozyskania środków finansowych dla swoich macierzystych instytucji.

Podczas zajęć zostaną przedstawione cele i zasady programowania w nowej perspektywie finansowej, budżet UE i środki przeznaczone dla Polski na lata 2021-2027, pakiet rozporządzeń UE, Umowa Partnerstwa oraz krajowe i regionalne programy operacyjne, projekt nowej ustawy wdrożeniowej na lata 2021-2027. Omówiona zostanie rola samorządów we wdrażaniu środków UE.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie pracowników potencjalnych beneficjentów, którzy zamierzają aplikować o środki UE w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 z aktualnym stanem aktów prawnych i dokumentów programowych na nową perspektywę.
  •  Przygotowanie uczestników do samodzielnego składania wniosków w latach 2021-2027.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I

1. Cele polityk UE i zasady programowania: dokumenty strategiczne, sześć celów polityki.

2. Nowy podział regionów w UE

- regiony słabiej rozwinięte,
- regiony przejściowe,
- regiony lepiej rozwinięte.
- nowy podział i specyfika regionów w Polsce

3. Budżet na lata 2021-2027

- Wieloletnie Ramy Finansowe,
- środki dla Polski na lata 2021-2027.

4. Pakiet rozporządzeń na lata 2021-2027

- rozporządzenie ramowe 2021/1060,
- rozporządzenie ustanawiające FST 2021/1056,
- rozporządzenie dotyczące EFS+ 2021/1057,
- rozporządzenie dotyczące EFRR  2021/1058,
- rozporządzenie dotyczące INTERREG 2021/1059,
- rozporządzenie ustanawiające InrOiZO 2021/241,
- rozporządzenie dotyczące React EU 2020/2221,

5. Nowe rozwiązania prawne na lata 2021-2027

- cele szczegółowe EFRR i EFS,
- nowe regulacje na lata 2021-2027 i różnice w stosunku do perspektywy 2014-2020,
- rozszerzenie obowiązku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków,
- zmniejszenie liczby kontroli,
- zmiany w kwalifikowalności podatku VAT.

6. Nowy instrument Next Generation – dodatkowe środki w nowym okresie programowania

- Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- React EU – wsparcie w programach na lata 2014-2020

7. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – nowy instrument dla obszarów związanych z paliwami kopalnymi

- cele i zakres wsparcia z FST.
- regiony w Polsce korzystające z FST.

8. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – budżet dla Polski.

9. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

- komponent A odporność i konkurencyjność gospodarki,
- komponent B zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
- komponent C transformacja cyfrowa,
- komponent D dostępność i jakości systemu ochrony zdrowia,
- komponent E zielona, inteligentna mobilność.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenia skierowane jest do pracowników i wolontariuszy z Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także pracowników IZ/IP oraz punktów informacyjnych funduszy europejskich

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20 letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane będzie w godzinach 09:00-14:00 

Cena: 530 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 3 grudnia 2021 r.