Pozyskiwanie środków UE dla szkół w nowym okresie programowania 2021-2027

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

W związku ze zbliżającą się nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będą środki finansowe, jakie szkoły będą mogła uzyskać, a także zasady zarządzania, realizacji i rozliczania projektów unijnych.

Ważne informacje o szkoleniu

W przededniu uruchomienia środków UE, na lata 2021-2027, kierowanych również dla szkół i placówek oświatowych, zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawimy najnowsze rozwiązania w zakresie aplikowania o środki, zasady wyboru projektów, reguły kwalifikowalności wydatków. Zaprezentowane zostaną także planowane działania dla szkół z Krajowego Planu Odbudowy, z Krajowych Programów Operacyjnych i Programów Regionalnych. Szkoły będą mogły ubiegać się o środki na doposażenie, w szczególności na sprzęt komputerowy, a także na podniesienie jakości kształcenia, rozwój kompetencji kadr edukacji oraz na doradztwo zawodowe. Będą również mogły wykorzystać w swojej działalności narzędzia edukacyjne, nowe metody nauczania oraz e-materiały wypracowane w programach krajowych. Udział w szkoleniu ułatwi uczestnikom samodzielne aplikowanie o środki dla szkół.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na samodzielne posługiwanie się dokumentami programowymi.
 • Nabycie umiejętności niezbędnych do składania wniosków o dofinansowanie dla szkół w perspektywie 2021‑2027.
 • Przygotowanie uczestników do stosowania zasad kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027.
 • Pozyskanie wiedzy związanej z różnymi rodzajami działań dla szkół, przewidywanych do finansowania ze środków UE w perspektywie 2021-2027.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawowe informacje o nowej pespektywie finansowej UE na lata 2021-2027:
  • Rozporządzenia UE na lata 2021-2027,
  • Cele szczegółowe EFS+,
  • Ustawa wdrożeniowa,
  • Projekty Wytycznych,
  • Umowa Partnerstwa,
  • Krajowy Plan Odbudowy,
  • Programy Operacyjne w Polsce na lata 2021-2027.
 2. Przegląd działań adresowanych do szkół w perspektywie 2021-2027:
  1. Krajowy Plan Odbudowy:
   • Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie,
   • Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne - inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych,
   • E-kompetencje - Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników administracji publicznej, osób wykluczonych cyfrowo, nauczycieli oraz uczniów i rodziców, wspomagających m.in. pracę i naukę zdalną.
  2. Krajowe Programy Operacyjne:
   Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS):
   • Kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty,
   • Rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych oraz kwalifikacji dostosowanych do wymagań rynku pracy,
   • Rozwijanie publicznej oferty e-materiałów,
   • Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego i podnoszenie jego atrakcyjności w odniesieniu do wymagań rynku pracy,
   • Nowoczesny system doradztwa zawodowego i promocja kształcenia zawodowego,
   • Zintegrowane i kompleksowe wsparcie dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
   • Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+.
 3. Programy Regionalne :
  • Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej,
  • Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących,
  • Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach kompleksowych programów rozwojowych,
  • Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w szczególności w obszarze edukacji,
  • Podnoszenie kompetencji kadry szkół i placówek systemu oświaty,
  • Doradztwo zawodowe,
  • Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • Łagodzenie skutków pandemii COVID-19,
  • Wsparcie organów prowadzących szkoły i placówki systemu oświaty w celu zwiększenia jakości i efektywności pracy szkół lub placówek,
  • Działania na rzecz upowszechnienia idei uczenia się przez całe życie,
  • Współpraca szkół ponadpodstawowych z pracodawcami, w szczególności organizacja staży dla uczniów u pracodawców,
  • Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego, poprzez m.in. wsparcie uczniów szkół specjalnych w procesach integracji.
 4. Dyskusja – konsultacje z trenerem:
  • Omówienie pomysłów na projekty
  • Konsultacje w zakresie aplikowania do odpowiedniego programu.
 5. Procedury aplikowania o środki dla szkół w nowym okresie programowania:
  • Zasady wyboru projektów,
  • Centralny System Teleinformatyczny 2021,
  • Lokalne Systemy Informatyczne,
  • Generatory wniosków,
  • Zasady wyboru projektów,
  • Kryteria wyboru projektów,
  • Procedura oceny projektów,
  • Dodatkowe warunki oceny projektów EFS+,
  • Kwalifikowalność wydatków w latach 2021-2027,
  • Uproszczone metody ponoszenia wydatków.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenia skierowane jest do pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedstawicieli organów prowadzących te placówki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20 letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 18 października 2022 r.