• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Specjalista ds. funduszy UE – nowy okres programowania 2021-2027 (Edycja XV)

Uwaga! Przy zgłoszeniu do 6 marca 2024 roku obowiązuje cena promocyjna 835 PLN netto/os.

 

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję 3 - dniowego kursu Specjalista ds. funduszy ue w formule on-line.
Kurs będzie realizowany w dniach 20, 22, 25 marca 2024 r., w godzinach 09:00-14:00.

Ważne informacje o szkoleniu
  • Pierwsza część (Dzień I) obejmuje informacje o celach polityki, unijnych i krajowych podstawach prawnych w nowej perspektywie finansowej oraz o polskich programach, które będą finansowane ze środków UE.
  • Część druga (Dzień II i III) dotyczy metodyki projektowej, zarządzania projektem, procedur aplikowania o środki, praktycznych aspektów wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach EFS+ i EFRR, kwalifikowalności wydatków oraz zagadnień związanych z realizacją i rozliczaniem projektu.
     
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Trwają już intensywne nabory wniosków o dofinansowanie projektów w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 oraz konkursy na projekty w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Mamy komplet Wytycznych, działa Centralny System Teleinformatyczny 2021, podczas oceny wniosków są stosowane zasady horyzontalne UE. Komisja Europejska odblokowała środki dla Polski, wypłacono pierwszą zaliczkę dla naszego kraju ze środków KPO. Dokonano zmiany w Krajowym Planie Odbudowy, wprowadzono dodatkowy komponent RePowerEU.
• Uczestnicy kursu zostaną przygotowani do aplikowania o środki UE w Nowym Okresie Programowania 2021-2027 i zapoznają się z dokumentami niezbędnymi do pozyskania i rozliczenia projektów.
• Podczas kursu omawiane będą dokumenty programowe, rozporządzenia UE oraz dokumenty krajowe, które zostały opracowane na lata 2021-2027. Nowa perspektywa przynosi szczególne rozwiązania – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz przygotowany w związku z epidemią COVID-19 - Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz opracowany na gruncie polskim Krajowy Plan Odbudowy. Uczestnicy szkolenia poznają te instrumenty i będą gotowi do pozyskania środków finansowych dla swoich macierzystych instytucji.
• Podczas zajęć słuchacze zostaną zapoznani z metodyką zarządzania projektami, zasadami aplikowania w procedurze konkurencyjnej i niekonkurencyjnej, wzorami wniosków o dofinansowanie i zasadami ich wypełniania, metodami sporządzania dokumentacji projektowej oraz realizacji i rozliczania projektów, sposobami dokonywania zamówień w projektach, zasadami kwalifikowalności i kontrolowania wydatków.
• Materiały szkoleniowe są modyfikowane wg najbardziej aktualnych wersji dokumentów programowych.
 

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I – OKRES PROGRAMOWANIA 2021-2027

1. Cele polityk UE i zasady programowania: dokumenty strategiczne, rozporządzenia, sześć celów polityki
2. Nowe instrumenty i budżet na lata 2021-2027

- Wieloletnie Ramy Finansowe
- Nowy instrument Next Generation - dodatkowe środki w nowym okresie programowania
- Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - nowy instrument dla obszarów związanych z paliwami kopalnymi
3. Nowy podział regionów w UE
- regiony słabiej rozwinięte, regiony przejściowe, regiony lepiej rozwinięte, nowy podział i specyfika regionów w Polsce
4. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności - budżet dla Polski
- komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki  
- komponent B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności
- komponent C Transformacja cyfrowa
- komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
- komponent E Zielona, inteligentna mobilność
- komponent F Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
- komponent G REPowerEU
- kamienie milowe wyznaczone w KPOiZO
- linia demarkacyjna pomiędzy KPOiZO oraz Programami Operacyjnymi Polityki Spójności
5. Umowa Partnerstwa i Programy Operacyjne w Polsce
- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
- Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
- Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
- Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich
- Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa
- Fundusze Europejskie dla Rybactwa
- Programy INTERREG
- 16 Programów Regionalnych
6. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (ustawa wdrożeniowa)
- zakres obowiązywania
- kontrola i nieprawidłowości
- wybór projektów i procedura odwoławcza
- przetwarzanie danych osobowych, dostęp do rejestrów
7. Wytyczne wydawane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
- podstawa obowiązywania Wytycznych
- tryb wydawania Wytycznych

DZIEŃ II – PROCEDURY APLIKOWANIA O ŚRODKI UE

1. Metodyka zarządzania projektem
- style zarządzania
- zadania, budżet, harmonogram
- hierarchia służbowa a hierarchia projektowa w instytucji
2. Zasady wyboru wniosków
- kryteria wyboru projektów
- tryb konkurencyjny i niekonkurencyjny
- procedura oceny wniosków i procedury odwoławcze
3. Aplikowanie o środki w perspektywie 2021-2027
- Szczegółowy Opis Priorytetów – jak czytać ten dokument, najważniejsze informacje
- regulamin konkursu
- generatory wniosków aplikacyjnych
4.Praktyczne aspekty składania wniosku o dofinansowanie EFS+
- omówienie wniosku
- zasady aplikowania
- instrukcja wypełniania wniosku
- wnioskodawca i jego potencjał
- zadania
- wskaźniki
- budżet projektu
- aplikacja SOWA EFS służąca do składania wniosków
5.Praktyczne aspekty składania wniosku o dofinansowanie EFRR
- omówienie wniosku
- zasady aplikowania
- instrukcja wypełniania wniosku
- wnioskodawca i jego potencjał
- zadania
- wskaźniki
- budżet projektu
- aplikacje w ramach modułu WOD CST 2021 służące do składania wniosków
6. Umowa o dofinansowanie projektu
- obowiązki beneficjenta wynikające z umowy
- zakres wykorzystania Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021
 

DZIEŃ III – KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW, REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW

1. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków
- okres kwalifikowalności
- warunki kwalifikowalności
- wydatki niekwalifikowalne
- cross-financing
- trwałość projektu
2. Szczegółowe warunki kwalifikowalności wydatków

- zasada faktycznego ponoszenia wydatków
- wkład niepieniężny
- zakup nieruchomości
- podatek od towarów i usług
- amortyzacja i leasing
3. Zamówienia w ramach projektu
- zasada konkurencyjności
- zmiany w stosunku do perspektywy 2014-2020
- postępowanie o udzielenie zamówienia
4. Personel projektu
- definicja personelu projektu
- zatrudnienie lub oddelegowanie
- specyfika zatrudnienia w projektach EFS+
- nagrody i premie
- dodatki
- miesięczny limit zaangażowania zawodowego personelu
- dane dotyczące personelu wprowadzanie do CST2021
5. Uproszczone metody rozliczania wydatków
- stawki jednostkowe
- kwoty ryczałtowe
- stawki ryczałtowe
- obowiązek stosowanie uproszczonych metod w projektach do 200 tys. euro
- warunki rozliczania kosztów metodami uproszczonymi
6. Realizacja i rozliczanie projektu
- postęp rzeczowy i finansowy
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków
- obowiązek osiągnięcia wskaźników
- wniosek o płatność
- rozliczanie efektów projektu i reguła proporcjonalności
- trwałość projektu
- kontrola projektów, nieprawidłowości i przeciwdziałanie konfliktowi interesów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników z urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także pracowników IZ/IP oraz punktów informacyjnych funduszy europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Przygotowywał opinie do wniosków w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20-letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 920 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu do 6 marca 2024 roku obowiązuje cena promocyjna 835 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 14 marca 2024 r.