• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Specjalista ds. funduszy UE – nowy okres programowania 2021-2027

Kurs on-line: kurs prowadzony i realizowany za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym kurs a uczestnikami.

W związku ze zbliżającą się nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, zapraszamy na trzydniowe szkolenie, którego przedmiotem będą środki finansowe, jakie polskie instytucje będą mogła uzyskać, a także zasady zarządzania, realizacji i rozliczania projektów unijnych.

Ważne informacje o szkoleniu
  • Szkolenie prowadzone będzie on line przez 3 dni szkoleniowe: 24, 30 sierpnia oraz 2 września 2021r.
  • Sesje zostały zaplanowane z częstotliwością raz w tygodniu co pozwoli utrwalić materiał z każdego dnia oraz przygotować pytania na kolejne spotkanie. 
  • Zajęcia będą miały formułę warsztatową, z elementami dyskusji i prezentacji.
  • W czasie warsztatów uczestnicy mogą korzystać z konsultacji z wykładowcą.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Bazując na doświadczeniach perspektywy finansowej 2014-2020 uczestnicy zostaną przygotowani do aplikowania o środki UE w nowym okresie programowania 2021-2027.
  • Omówione będą dokumenty programowe, rozporządzenia UE oraz dokumenty krajowe, które zostały opracowane na lata 2021-2027. Nowa pespektywa przynosi szczególne rozwiązania – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz przygotowany w związku z epidemią COVID-19 - Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz opracowany na gruncie polskim Krajowy Plan Odbudowy. Uczestnicy szkolenia poznają te instrumenty i będą gotowi do pozyskania środków finansowych dla swoich macierzystych instytucji.
  • Podczas zajęć słuchacze zostaną zapoznani z metodologią zarzadzania projektami, zasadami aplikowania w procedurze konkursowej i pozakonkursowej, metodami sporządzania dokumentacji projektowej oraz realizacji i rozliczania projektów, sposobami dokonywania zamówień w projektach, zasadami kontrolowania wydatków.
  • Zostaną przedstawione cele i zasady programowania w nowej perspektywie finansowej, budżet UE i środki przeznaczone dla Polski na lata 2021-2027, pakiet rozporządzeń UE, Umowa Partnerstwa oraz krajowe i regionalne programy operacyjne.
  • Omówiona zostanie rola samorządów we wdrażaniu środków UE.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I – ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

1. Metodologia zarządzania projektem
2. Style zarządzania
3. Zadania kierownika projektu
4. Zadania personelu projektu
5. Hierarchia służbowa a hierarchia projektowa w instytucji
6. Uprawnienia do reprezentowania beneficjenta
7. Kryteria wyboru projektów
8. Zasady naboru wniosków w trybie konkursowym
9. Wniosek o dofinansowanie
10. Generatory wniosków aplikacyjnych
11. Nabory wniosków w trybie pozakonkursowym
12. Dokumentowanie postępu rzeczowego
13. Dokumenty potwierdzające wydatki
14. Opis dokumentów finansowych potwierdzający związek z projektem
15. Dokumentowanie poniesienia wydatków
16. Wyodrębniona księgowość projektu

DZIEŃ II- REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU

1. Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu
2. Zasady przekazywania środków na rzecz beneficjenta
3. Centralny system teleinformatyczny
4. Warunki kwalifikowalności wydatków
5. Uproszczone metody rozliczania wydatków
6. Kwalifikowalność projektów
7. Kwalifikowalność uczestników projektów
8. Obowiązek zbierania i przetwarzania danych osobowych
9. Personel projektu
10. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Zamówienia udzielane w ramach projektów
11. Zasada konkurencyjności
12. Procedura rozeznania rynku
13. Wydatki poniżej 20 000 zł
14. Rozliczanie projektów
15. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu
16. Zasady przygotowania wniosku o płatność
17. Rozliczenia w projektach partnerskich
18. Zasady kontroli projektów
19. Typy kontroli
20. Przygotowanie projektu do kontroli

DZIEŃ III- NOWY OKRES PROGRAMOWANIA

1. Cele polityk UE i zasady programowania
2. Budżet na lata 2021-2027
3. Nowy podział regionów w UE
4. Pakiet rozporządzeń na lata 2021-2027
5. Nowy instrument Next Generation
6. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
7. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
8. Krajowy Plan Odbudowy
9. Umowa Partnerstwa
10. Planowane Programy Operacyjne w Polsce
11. Formy wsparcia finansowego
12. Zasady horyzontalne
13. Zarys finansowania Programów Operacyjnych
14. System instytucji zaangażowanych we wdrażanie Umowy Partnerstwa
15. Instrumenty terytorialne
16. Rola samorządów we wdrażaniu projektów w latach 2021-2027
17. Pytania i odpowiedzi
18. Podsumowanie szkolenia

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników z Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także pracowników IZ/IP oraz punktów informacyjnych funduszy europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 18 letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 790 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl lub mailem na adres centrum@frdl.kielce.pl do 18 sierpnia 2021 r.