• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Specjalista ds. Funduszy UE – nowy okres programowania 2021-2027

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

W związku ze zbliżającą się nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, zapraszamy na trzydniowe szkolenie, którego przedmiotem będą środki finansowe, jakie polskie instytucje będą mogła uzyskać, a także zasady zarządzania, realizacji i rozliczania projektów unijnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Kurs realizowany będzie on line przez 3 dni szkoleniowe: 4, 5, 8 listopada 2021r.

Pierwsza część (Dzień I) obejmuje metodologię projektową, zarządzania projektem oraz zagadnienia związane z realizacją i rozliczaniem projektu.

Część druga (Dzień II i III) dotyczy Nowego Okresu Programowania UE na lata 2021-2027.

Zajęcia będą miały formułę warsztatową, z elementami dyskusji i prezentacji

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Bazując na doświadczeniach perspektywy finansowej 2014-2020 uczestnicy zostaną przygotowani do aplikowania o środki UE w Nowym Okresie Programowania 2021-2027.
  • Omówione będą dokumenty programowe, rozporządzenia UE oraz dokumenty krajowe, które zostały opracowane na lata 2021-2027. Nowa perspektywa przynosi szczególne rozwiązania – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz przygotowany w związku z epidemią COVID-19 - Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz opracowany na gruncie polskim Krajowy Plan Odbudowy. Uczestnicy szkolenia poznają te instrumenty i będą gotowi do pozyskania środków finansowych dla swoich macierzystych instytucji.
  • Podczas zajęć słuchacze zostaną zapoznani z metodologią zarządzania projektami, zasadami aplikowania w procedurze konkursowej i pozakonkursowej, metodami sporządzania dokumentacji projektowej oraz realizacji i rozliczania projektów, sposobami dokonywania zamówień w projektach, zasadami kontrolowania wydatków.
  • Zostaną przedstawione cele i zasady programowania w nowej perspektywie finansowej, budżet UE i środki przeznaczone dla Polski na lata 2021-2027, pakiet rozporządzeń UE, Umowa Partnerstwa oraz krajowe i regionalne programy operacyjne.
  • Omówiona zostanie rola samorządów we wdrażaniu środków UE.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I – ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, REALIZACJA I ROZLICZANIE

1. Metodologia zarządzania projektem. Style zarządzania
2. Hierarchia służbowa a hierarchia projektowa w instytucji
3. Kryteria wyboru projektów
4. Zasady naboru wniosków w trybie konkursowym i pozakonkursowym
5. Wniosek o dofinansowanie, generatory wniosków aplikacyjnych
6. Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu
7. Centralny system teleinformatyczny
8. Kwalifikowalność projektów
9. Kwalifikowalność uczestników projektów
10. Warunki kwalifikowalności wydatków
11. Uproszczone metody rozliczania wydatków
12. Personel projektu
13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Zamówienia udzielane w ramach projektów
14. Zasada konkurencyjności, rozeznania rynku, wydatki poniżej 20 000 zł
15. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu
16. Dokumentacja projektowa
17. Zasady przygotowania wniosku o płatność
18. Rozliczenia w projektach partnerskich
19. Zasady kontroli projektów. Typy kontroli
20. Przygotowanie projektu do kontroli

DZIEŃ II- NOWY OKRES PROGRAMOWANIA

1. Cele polityk UE i zasady programowania
• dokumenty strategiczne
• sześć celów polityki
2. Budżet na lata 2021-2027
• Wieloletnie Ramy Finansowe
• środki dla Polski na lata 2021-2027
3. Nowy podział regionów w UE
• regiony słabiej rozwinięte
• regiony przejściowe
• regiony lepiej rozwinięte
• nowy podział i specyfika regionów w Polsce
4. Pakiet rozporządzeń na lata 2021-2027
• rozporządzenie ramowe 2021/1060/rozporządzenie ustanawiające FST 2021/1056
• rozporządzenie dotyczące EFS+ 2021/1057
• rozporządzenie dotyczące EFRR 2021/1058
• rozporządzenie dotyczące INTERREG 2021/1059
• rozporządzenie ustanawiające InrOiZO 2021/241
• rozporządzenie dotyczące React EU 2020/2221
5. Nowy instrument Next Generation
• Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
• React EU – wsparcie w programach na lata 2014-2020
6. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
• cele i zakres wsparcia z FST
• regiony w Polsce korzystające z FST
7. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności- budżet dla Polski
8. Krajowy Plan Odbudowy

• komponent A odporność i konkurencyjność gospodarki  
• komponent B zielona energia i zmniejszenie energochłonności
• komponent C transformacja cyfrowa
• komponent D dostępność i jakości systemu ochrony zdrowia
• komponent E zielona, inteligentna mobilność


DZIEŃ III- NOWY OKRES PROGRAMOWANIA

1. Umowa Partnerstwa
2. Planowane Programy Operacyjne w Polsce

• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
• Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
• Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
• Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
• Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
• Fundusze Europejskie dla Sprawiedliwej Transformacji
• Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich
• Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa
• Kontynuacja Programu Operacyjnego RYBY
• Programy INTERREG
• 16 Programów Regionalnych
3. Formy wsparcia finansowego
4. Zasady horyzontalne
5. Zarys finansowania Programów Operacyjnych– budżet dla Polski na lata 2014-2020

• Wieloletnie Ramy Finansowe
• Krajowy Plan Odbudowy
• Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
• React EU
6. System instytucji zaangażowanych we wdrażanie Umowy Partnerstwa
7. Instrumenty terytorialne

• ZIT
• RLKS
• Inne instrumenty terytorialne
8. Rola samorządów we wdrażaniu projektów w latach 2021-2027
9. Pytania i odpowiedzi
10. Podsumowanie kursu

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenia skierowane jest do pracowników z urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także pracowników IZ/IP oraz punktów informacyjnych funduszy europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20 letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 790 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz elektroniczny "Zapisz się na szkolenie" do 28 października 2021 r.