• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Specjalista ds. Funduszy UE – nowy okres programowania 2021-2027

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

W związku ze zbliżającą się nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, zapraszamy na trzydniowe szkolenie, którego przedmiotem będą środki finansowe, jakie polskie instytucje będą mogła uzyskać, a także zasady zarządzania, realizacji i rozliczania projektów unijnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Kurs realizowany będzie on line przez 3 dni szkoleniowe: 1,7,8 kwietnia 2022r.

Pierwsza część (Dzień I) obejmuje metodologię projektową, zarządzania projektem oraz zagadnienia związane z realizacją i rozliczaniem projektu.

Część druga (Dzień II i III) dotyczy Nowego Okresu Programowania UE na lata 2021-2027.

Zajęcia będą miały formułę warsztatową, z elementami dyskusji i prezentacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Bazując na doświadczeniach perspektywy finansowej 2014-2020 uczestnicy zostaną przygotowani do aplikowania o środki UE w Nowym Okresie Programowania 2021-2027.
 • Omówione będą dokumenty programowe, rozporządzenia UE oraz dokumenty krajowe, które zostały opracowane na lata 2021-2027. Nowa pespektywa przynosi szczególne rozwiązania – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz przygotowany w związku z epidemią COVID-19 - Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz opracowany na gruncie polskim Krajowy Plan Odbudowy. Uczestnicy szkolenia poznają te instrumenty i będą gotowi do pozyskania środków finansowych dla swoich macierzystych instytucji.
 • Podczas zajęć słuchacze zostaną zapoznani z metodologią zarzadzania projektami, zasadami aplikowania w procedurze konkursowej i pozakonkursowej, metodami sporządzania dokumentacji projektowej oraz realizacji i rozliczania projektów, sposobami dokonywania zamówień w projektach, zasadami kontrolowania wydatków.
 • Zostaną przedstawione cele i zasady programowania w nowej perspektywie finansowej, budżet UE i środki przeznaczone dla Polski na lata 2021-2027, pakiet rozporządzeń UE, Umowa Partnerstwa oraz krajowe i regionalne programy operacyjne.
 • Omówiona zostanie rola samorządów we wdrażaniu środków UE.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I – ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, REALIZACJA I ROZLICZANIE

 1. Metodologia zarządzania projektem. Style zarządzania
 2. Hierarchia służbowa a hierarchia projektowa w instytucji
 3. Kryteria wyboru projektów
 4. Zasady naboru wniosków w trybie konkursowym i pozakonkursowym
 5. Wniosek o dofinansowanie, generatory wniosków aplikacyjnych
 6. Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu
 7. Centralny system teleinformatyczny
 8. Kwalifikowalność projektów
 9. Kwalifikowalność uczestników projektów
 10. Warunki kwalifikowalności wydatków
 11. Uproszczone metody rozliczania wydatków
 12. Personel projektu
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Zamówienia udzielane w ramach projektów
 14. Zasada konkurencyjności, rozeznania rynku, wydatki poniżej 20 000 zł
 15. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu
 16. Dokumentacja projektowa
 17. Zasady przygotowania wniosku o płatność
 18. Rozliczenia w projektach partnerskich
 19. Zasady kontroli projektów. Typy kontroli
 20. Przygotowanie projektu do kontroli

DZIEŃ II - NOWY OKRES PROGRAMOWANIA

 1. Cele polityk UE i zasady programowania
  • dokumenty strategiczne
  • sześć celów polityki
 2. Budżet na lata 2021-2027
  • Wieloletnie Ramy Finansowe
  • środki dla Polski na lata 2021-2027
 3. Nowy podział regionów w UE
  • regiony słabiej rozwinięte
  • regiony przejściowe
  • regiony lepiej rozwinięte
  • nowy podział i specyfika regionów w Polsce
 4. Pakiet rozporządzeń na lata 2021-2027
  • rozporządzenie ramowe 2021/1060/rozporządzenie ustanawiające FST 2021/1056
  • rozporządzenie dotyczące EFS+ 2021/1057
  • rozporządzenie dotyczące EFRR 2021/1058
  • rozporządzenie dotyczące INTERREG 2021/1059
  • rozporządzenie ustanawiające InrOiZO 2021/241
  • rozporządzenie dotyczące React EU 2020/2221
 5. Nowy instrument Next Generation
  • Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
  • React EU – wsparcie w programach na lata 2014-2020
 6. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
  • cele i zakres wsparcia z FST
  • regiony w Polsce korzystające z FST
 7. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności- budżet dla Polski
 8. Krajowy Plan Odbudowy
  • komponent A odporność i konkurencyjność gospodarki  
  • komponent B zielona energia i zmniejszenie energochłonności
  • komponent C transformacja cyfrowa
  • komponent D dostępność i jakości systemu ochrony zdrowia
  • komponent E zielona, inteligentna mobilność

DZIEŃ III - NOWY OKRES PROGRAMOWANIA

 1. Umowa Partnerstwa
 2. Planowane Programy Operacyjne w Polsce
  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
  • Fundusze Europejskie dla Sprawiedliwej Transformacji
  • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich
  • Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa
  • Kontynuacja Programu Operacyjnego RYBY
  • Programy INTERREG
  • 16 Programów Regionalnych
 3. Formy wsparcia finansowego
 4. Zasady horyzontalne
 5. Zarys finansowania Programów Operacyjnych – budżet dla Polski na lata 2014-2020
  • Wieloletnie Ramy Finansowe
  • Krajowy Plan Odbudowy
  • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
  • React EU
 6. System instytucji zaangażowanych we wdrażanie Umowy Partnerstwa
 7. Instrumenty terytorialne
  • ZIT
  • RLKS
  • Inne instrumenty terytorialne
 8. Rola samorządów we wdrażaniu projektów w latach 2021-2027
 9. Pytania i odpowiedzi
 10. Podsumowanie kursu
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenia skierowane jest do pracowników z urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także pracowników IZ/IP oraz punktów informacyjnych funduszy europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20 letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 790 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 28 marca 2022 r.