• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Specjalista ds. Funduszy UE – nowy okres programowania 2021-2027

Kurs w formule online w dniach 1, 7, 8 czerwca

W związku ze zbliżającą się nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, zapraszamy na trzydniowe szkolenie, którego przedmiotem będą środki finansowe, jakie polskie instytucje będą mogła uzyskać, a także zasady zarządzania, realizacji i rozliczania projektów unijnych.

Ważne informacje o szkoleniu
  • Kurs realizowany będzie on line przez 3 dni szkoleniowe.
  • Pierwsza część (Dzień I) obejmuje metodologię projektową, zarządzania projektem oraz zagadnienia związane z realizacją i rozliczaniem projektu.
  • Część druga (Dzień II i III) dotyczy Nowego Okresu Programowania UE na lata 2021-2027.
  • Zajęcia będą miały formułę warsztatową, z elementami dyskusji i prezentacji.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uczestnicy zostaną przygotowani do aplikowania o środki UE w Nowym Okresie Programowania 2021-2027.
  • Omawiane będą dokumenty programowe, rozporządzenia UE oraz dokumenty krajowe, które zostały opracowane na lata 2021-2027. Nowa perspektywa przynosi szczególne rozwiązania – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz przygotowany w związku z epidemią COVID-19 - Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz opracowany na gruncie polskim Krajowy Plan Odbudowy, który już został zatwierdzony przez Komisje Europejską. Zakończyły się także negocjacje Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz weszła w życie ustawa wdrożeniowa na lata 2021-2027. Uczestnicy szkolenia poznają te instrumenty i będą gotowi do pozyskania środków finansowych dla swoich macierzystych instytucji.
  • Podczas zajęć słuchacze zostaną zapoznani z metodologią zarządzania projektami, zasadami aplikowania w procedurze konkursowej i pozakonkursowej, metodami sporządzania dokumentacji projektowej oraz realizacji i rozliczania projektów, sposobami dokonywania zamówień w projektach, zasadami kontrolowania wydatków.
  • Zostaną przedstawione cele i zasady programowania w nowej perspektywie finansowej, budżet UE i środki przeznaczone dla Polski na lata 2021-2027, pakiet rozporządzeń UE, Umowa Partnerstwa oraz krajowe i regionalne programy operacyjne.
  • Omówiona zostanie rola samorządów we wdrażaniu środków UE.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I – ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, REALIZACJA I ROZLICZANIE
1. Metodologia zarządzania projektem
2. Style zarządzania
3. Hierarchia służbowa a hierarchia projektowa w instytucji
4. Kryteria wyboru projektów
5. Zasady naboru wniosków w trybie konkursowym i pozakonkursowym
6. Wniosek o dofinansowanie, generatory wniosków aplikacyjnych
7. Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu
8. Centralny system teleinformatyczny
9. Kwalifikowalność projektów
10. Kwalifikowalność uczestników projektów
11. Warunki kwalifikowalności wydatków
12. Uproszczone metody rozliczania wydatków
13. Personel projektu
14. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Zamówienia udzielane w ramach projektów
15. Zasada konkurencyjności, rozeznania rynku, wydatki poniżej 20 000 zł
16. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu
17. Dokumentacja projektowa
18. Zasady przygotowania wniosku o płatność
19. Rozliczenia w projektach partnerskich
DZIEŃ II - NOWY OKRES PROGRAMOWANIA
1. Cele polityk UE i zasady programowania
• dokumenty strategiczne
• sześć celów polityki
2. Budżet na lata 2021-2027
• Wieloletnie Ramy Finansowe
• środki dla Polski na lata 2021-2027
3. Nowy podział regionów w UE
• regiony słabiej rozwinięte
• regiony przejściowe
• regiony lepiej rozwinięte
• nowy podział i specyfika regionów w Polsce
4. Pakiet rozporządzeń na lata 2021-2027
• rozporządzenie ramowe 2021/1060
• rozporządzenie ustanawiające FST 2021/1056
• rozporządzenie dotyczące EFS+ 2021/1057
• rozporządzenie dotyczące EFRR 2021/1058
• rozporządzenie dotyczące INTERREG 2021/1059
• rozporządzenie ustanawiające InrOiZO 2021/241
• rozporządzenie dotyczące React EU 2020/2221
5. Nowy instrument Next Generation - dodatkowe środki w nowym okresie programowania
• Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
• React EU – wsparcie w programach na lata 2014-2020
6. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - nowy instrument dla obszarów związanych z paliwami kopalnymi
• cele i zakres wsparcia z FST
• regiony w Polsce korzystające z FST
7. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności- budżet dla Polski
8. Krajowy Plan Odbudowy

• komponent A odporność i konkurencyjność gospodarki  
• komponent B zielona energia i zmniejszenie energochłonności
• komponent C transformacja cyfrowa
• komponent D dostępność i jakości systemu ochrony zdrowia
• komponent E zielona, inteligentna mobilność
• komponent F Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
• kamienie milowe wyznaczone w KPOiZO
• linia demarkacyjna pomiędzy KPOiZO oraz Programami Operacyjnymi Polityki Spójności
DZIEŃ III - NOWY OKRES PROGRAMOWANIA
1. Umowa Partnerstwa- zakończenie negocjacji z Komisją Europejską
• zasady horyzontalne
• system instytucji zaangażowanych we wdrażanie Umowy Partnerstwa
• Instrumenty terytorialne: ZIT, RLKS, inne instrumenty terytorialne
• rola samorządów we wdrażaniu projektów w latach 2021-2027
2. Planowane Programy Operacyjne w Polsce
• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
• Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
• Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
• Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
• Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
• Fundusze Europejskie dla Sprawiedliwej Transformacji
• Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich
• Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa
• Kontynuacja Programu Operacyjnego RYBY
• Programy INTERREG
• 16 Programów Regionalnych
3. Zarys finansowania – budżet dla Polski na lata 2021-2027
• Wieloletnie Ramy Finansowe
• Krajowy Plan Odbudowy
• Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
• React EU
4. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (ustawa wdrożeniowa)
• zakres obowiązywania
• zasady stosowania Wytycznych
• zadania Instytucji Zarządzającej
• kontrola i nieprawidłowości
• projekty partnerskie
• projekty hybrydowe
• projekty grantowe
• wybór projektów
• procedura odwoławcza
• eksperci
• przetwarzanie danych osobowych
• dostęp do rejestrów
5. Pytania i odpowiedzi
6. Podsumowanie kursu

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenia skierowane jest do pracowników z urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także pracowników IZ/IP oraz punktów informacyjnych funduszy europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20 letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 790 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres centrum@frdl.kielce.pl lub wypełnić powyższy formularz zgłoszenia do 26 maja 2022 r.