1 sierpnia 2022 r. jako termin na wdrożenie dyrektyw do polskiego porządku prawnego vs. rzeczywistość. Jesienne problemy i wyzwania pracodawców samorządowych w związku ze wzrostem zachorowań na covid.

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Przedmiotem spotkania będzie omówienie

  • założeń unijnych dyrektyw, które 1 i 2 sierpnia 2022 r. miały zostać wdrożone do polskiego porządku prawnego, a nie zostały oraz konsekwencji takiego stanu rzeczy,
  • założeń projektów zmian przepisów Kodeksu pracy w zakresie wdrożenia unijnych dyrektyw oraz pracy zdalnej,
  • bieżących problemów pracowników działów Kadr z zakresu organizacji pracy zdalnej, czasu pracy i usprawiedliwiania nieobecności w pracy, a to w związku ze wzrostem zachorowań na covid.  

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na:

  • praktyczne zastosowanie zmian przepisów prawa pracy podczas realizacji codziennych obowiązków praktyków prawa pracy, odpowiedzialnych za stosowanie przepisów prawa pracy oraz prawidłową organizację pracy u pracodawcy samorządowego.
zwiń
rozwiń
Program

1. Założenia zmian Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw jako następstwo wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw: 
• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). 
• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79).  
• 01 sierpnia 2022 r. jako termin na wdrożenie ww. dyrektyw do polskiego porządku prawnego vs. rzeczywistość:
- Czy pracodawca ma obowiązek przedkładania pracownikowi rozbudowanej informacji o warunkach zatrudnienia, informowania o ilości dni wolnych na szkolenia lub o tym, czy czas szkolenia wliczany jest do czasu pracy, a także czy ma obowiązek współdziałania z organizacjami związkowymi w przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony?
- Projektowane zmiany przepisów prawa w zakresie:
- Wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy.
- Czy ww. obowiązek dotyczył będzie również umowy zawieranej na czas usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika? 
- Czy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy wymusza wypowiedzenie umowy o prace pracownika zastępowanego?
- Wymogi formalne dokonywanego wypowiedzenia – analiza orzecznictwa sądowego w zakresie przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę.
- Wymogi formale konsultacji związkowej – przykłady pism w ramach korespondencji z organizacjami związkowymi.
- Zmiana zakresu informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia i sankcje za jej nieprzekazanie albo nieprzekazanie jej aktualizacji.
- Czy dopuszczalne będzie ogólne formułowanie informacji zawieranych w ww. dokumencie? 
- W jaki sposób projektowane wydłużenie urlopu rodzicielskiego przełoży się na korzystanie przez pracowników pracodawców samorządowych z uprawnień związanych z rodzicielstwem? Czy wpłynie na organizację pracy?  
- Dodatkowe zwolnienie od pracy z zachowaniem połowy wynagrodzenia jego wymiar i okoliczności, w których możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia, termin wnioskowania o udzielenie zwolnienia.
- Gdzie przechowywana będzie dokumentacja dotycząca udzielenia ww. zwolnienia?
- W jaki sposób ustalane będzie wysokość wynagrodzenia za ww. dni zwolnienia?
- Urlop opiekuńczy jego wymiar i okoliczności, w których możliwe będzie skorzystanie z urlopu, konieczność dokumentowania okoliczności stanowiących uzasadnienie udzielenia urlopu – wątpliwości praktyczne związane z ochroną danych osobowych. 
- Rozszerzenie zasad elastycznej organizacji pracy w przypadku indywidualnych potrzeb pracownika sprawującego opiekę. 
- Czy pracodawca będzie mógł odmówić uwzględniania wniosku w tym zakresie? Przykłady sytuacji i uzasadnienia decyzji pracodawcy
- Nowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego wskazanych dyrektyw. 
2. Obecne rozwiązania w zakresie pracy zdalnej oraz planowane zmiany przepisów Kodeksu pracy w tym zakresie:
• Jakie rozwiązania prawne może stosować pracodawca w związku ze wzrostem zachorowań na covid?
• Izolacja / kwarantanna a praca zdalna – czy w czasie stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca może stosować rozwiązania z czasów stanu epidemii? 
• W jakich przypadkach dopuszczalne jest i będzie polecenie pracy zdalnej pracownikowi?
• Polecenie pracy zdalnej jako jednostronna czynność pracodawcy – treść polecenia.  
• Czy inicjatorem wykonywania pracy zdalnej może być pracownik? 
• Przypadki, w których pracodawca zobowiązany jest do uwzględniania wniosku pracownika.
• Miejsca wykonywania pracy zdalnej. Czy dopuszczalne jest i będzie wykonywanie pracy zdalnej w innym miejscu niż ustalone do świadczenia pracy zdalnej? Czy to miejsce może być dowolnie zmieniane? Możliwe przypadki praktyczne i dopuszczalne sankcje dla pracownika w przypadku naruszenia uzgodnień dokonanych z pracodawcą co do miejsca wykonywania pracy zdalnej.
• Forma prawna i wymogi formalne dokumentowania zlecania pracownikowi pracy zdalnej. 
• Obowiązek prawny ustalania regulaminu pracy zdalnej. 
• Minimalna treść regulaminu pracy zdalnej, a także wymogi formalne wprowadzenia regulaminu.
• Dopuszczalność polecania pracy zdalnej w przypadku nieustalenia regulaminu pracy zdalnej. 
• Obowiązki pracodawcy w zakresie pomocy technicznej pracownikowi, który świadczy pracę zdalnie. 
• W jakiej wysokości pracodawca zobowiązany będzie do pokrywania kosztów związanych ze świadczeniem przez pracownika pracy zdalnej? W jaki sposób ustalana będzie wysokość kosztów, które ponosił będzie pracownik w związku ze świadczeniem pracy zdalnej? Czy pracownik będzie miał roszczenie o zapłatę rzeczywistych kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej? 
• Czy nieustalenie przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu w zakresie kosztów, które pracownik ponosi w związku ze świadczeniem pracy zdalnej, będzie uniemożliwiało polecenie pracy zdalnej przez pracodawcę?
• Kontrola pracownika świadczącego pracę zdalnie. 
• Dodatkowe obowiązki organizacyjne pracodawcy w związku z dopuszczeniem świadczenia pracy zdalnej.
• Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w związku ze świadczeniem pracy zdalnej. 
• Wypadek przy świadczeniu pracy zdalnej. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w takiej sytuacji. 
• Praktyczny wymiar zmian przepisów Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej dla pracodawców samorządowych wobec realizowania przez pracodawców zadań publicznych wobec obywateli.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk prawa pracy, wieloletnia pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, w szczególności samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 6 października 2022 r.