Bieżące problemy stosowania samorządowego prawa pracy. Zmiany kodeksu pracy w 2022 roku

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w 2022 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, czy dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie podczas, którego szczególną uwagę zwrócimy na bieżące problemy stosowania samorządowego prawa pracy wynikające ze specyfiki rozwiązań prawnych. W trakcie spotkania omawiane będą pojawiające się błędy w stosowaniu prawa pracy, w tym stwierdzane podczas kontroli PIP lub RIO, a także rozstrzygnięcia sądów powszechnych. Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom poprawne realizowanie obowiązków pracowniczych. Materiały przygotowane przez eksperta zawierają odniesienie do wdrażanych dyrektyw UE, które w najbliższym czasie będą implementowane do naszego systemu prawnego, a także kazusy ilustrujące bieżące problemy prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Aktualizacja i uzupełnienie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy z uwzględnieniem specyfiki jednostek samorządowych, w szczególności w przypadku zmian kadrowych.
 • Zapoznanie z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych pod kątem najczęstszych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa pracy i optymalnego stosowania prawa pracy, w zależności od potrzeb pracodawcy.
 • Łatwiejsze zrozumienie typowych i nietypowych sytuacji, z którymi mogą spotkać się służby kadrowe w jednostkach samorządowych w trakcie omawiania kazusów.
 • Zapoznanie z projektem zmian w Kodeksie pracy wynikającymi m.in. z dyrektyw UE, które powinny być implementowane do Kodeksu pracy od sierpnia 2022 r.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy nawiązania stosunku pracy u pracodawców samorządowych - umowa o pracę. Problematyka skutków zawierania umów o pracę na okres próbny. Umowy o pracę „na zastępstwo”. Umowy cywilnoprawne – dopuszczalność stosowania.
 2. Tryb naboru na wolne stanowiska urzędnicze, możliwości odstępowania od konkursów, zmiany w wymaganiach formalno-prawnych naboru.
 3. Zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (kierowniczym): aktualne przesłanki pozytywne i negatywne umożliwiające zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (kierowniczym) – staż, niekaralność, problem prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Służba przygotowawcza w jednostkach samorządowych – cel, zakres podmiotowy, podstawa zatrudnienia w jej okresie służby przygotowawczej, ograniczenie zakresu służby przygotowawczej, podstawy formalno-prawne – zarządzenie dotyczące służby przygotowawczej i egzaminu.
 5. Zmiana treści stosunku pracy (porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające) oraz przeniesienie pracowników samorządowych - dopuszczalność przeniesienia, skutki przeniesienia w zakresie stosunku pracy, pojęcie „powierzenia obowiązków”. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
 6. Rozwiązywanie stosunku pracy – przyczyny, tryb (m.in. porozumienie stron, wypowiedzenie, rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania wypowiedzenia), wymagania formalno – prawne, wygaśnięcie stosunku pracy, świadectwo pracy.
 7. Wybór i powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy.
 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy.
 9. Dokumentacja pracownicza – akta osobowe, ewidencje, rejestry itp.
 10. Pozostałe zagadnienia samorządowego prawa pracy, regulowane w Kodeksie pracy.
 11. Projektowane założenia zmian ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw jako następstwo wdrożenia do polskiego prawa postanowień dwóch dyrektyw (termin: do 1 i 2.08.2022 r.):
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). Zakres zmian dotyczy m.in: umowy o pracę na okres próbny, rozszerzenia informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia, ułatwienia w zakresie równoległego zatrudnienia, zapewnienie prawa do nieodpłatnego szkolenia.
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79). Zakres zmian dotyczy m.in.: urlopu rodzicielskiego, wprowadzenie urlopu opiekuńczego, wprowadzeniu zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych, rozszerzenie zasad elastycznej organizacji pracy w przypadku indywidualnych potrzeb pracownika sprawującemu opiekę, urlopu ojcowskiego, ograniczeń dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.
 12. Wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy – także w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony.
 13. Wprowadzenia do Kodeksu pracy instrumentów kontroli przez pracodawców obowiązku trzeźwości lub obecności w organizmie pracowników innych środków odurzających.
 14. Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby stosujące przepisy prawa pracy w jednostkach samorządowych, w szczególności sekretarze, pracownicy działów kadr i płac, pracownicy działów prawno-organizacyjnych oraz kadra zarządzająca i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2022).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres centrum@frdl.kielce.pl lub wypełnić powyższy formularz zgłoszenia do 24 maja 2022 r.