Biuletyn Prawa Pracy, czyli planowane zmiany w prawie pracy

Koszt udziału dla członków Lubelskiego Forum Sekretarzy/osób oddelegowanych: w ramach opłaty za I kwartał.
Koszt udziału dla zainteresowanych z woj. lubelskiego: 459 zł., przy zgłoszeniu do 13 stycznia – 419 zł. 
 

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostanie omówiony projekt zmian do Kodeksu pracy wdrażający dyrektywy w sprawie:
• przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (Nr 2019/1152); 
• równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158);
oraz projekt ustawy wprowadzającej do Kodeksu pracy:
• przepisy o pracy zdalnej 
• możliwość kontroli pracowników na obecność alkoholu i środków podobnie działających do alkoholu (np. narkotyków i substancji psychotropowych). 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Zarząd Sekretarzy Województwa Lubelskiego zapraszają Państwa do współtworzenia Forum!
Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach szkoleniowych oraz do zrzeszenia się w Forum!
Więcej informacji: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-sekretarzy/dolacz-do-forum-2

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Cel szkolenia:
Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych informacji dotyczących właściwego stosowa-nia najnowszych przepisów prawa pracy.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem. Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumie-nie ich istoty.
 

zwiń
rozwiń
Program

Podczas SPOTKANIA SZKOLENIOWO-KONSULTACYJNEGO dowiecie się m.in.:

1) W jaki sposób długość obowiązywania umowy na okres próbny zostanie uzależniona od następującej po niej umowy o pracę na czas określony? 
2) W jakich przypadkach długość obowiązywania umowy o pracę na okres próbny będzie można wydłużyć i czy dotyczy to również obowiązujących tego typu umów? 
3) W jakich przypadkach konieczne będzie podanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę zawartej na okres próbny? 
4) Jakie zmiany zajdą w zakresie zatrudniania na umowach o pracę na czas określony i czy obejmą one obowiązujące tego typu umowy? 
5) Na czym polega rozszerzenie zakresu przepisów dotyczących zakazu niekorzystnego traktowania? 
6) Czy po umowie o pracę na okres próbny można zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony? 
7) Jakie nowe element pojawią się w treści tzw. informacji dodatkowej (art. 29 § 3 KP), czyli informacji o warunkach zatrudnienia? 
8) Jak zmieni się treść tzw. informacji dodatk. wydawanej pracownikom wyjeżdżającym służbowo za granicę? 
9) Jak należy postąpić ze „starymi” informacjami dodatkowymi? 
10) Jakie nowe informację trzeba będzie zawrzeć w umowie o pracę? 
11) Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie informowania o możliwości zatrudnienia na pełnym lub niepełnym etacie; możliwościach awansu; wolnych stanowiskach pracy? 
12) Zmiany w zakresie szkoleń dot. kwalifikacji zawodowych oraz podnoszących wiedzę ogólną pracowników? 
13) Na czym polega zmiana w zakresie zakazu podejmowania dodatkowej pracy? 
14) Na jakich zasadach pracownik będzie mógł złożyć wniosek o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę lub zmianę wymiaru etatu? 
15) Na czym polegają zakazane przygotowania do zwolnienia pracownika w okresie ochronnym? 
16) Jak zmienią się przepisy w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem? 
17) Jak zmienią się przepisy dotyczące uprawnień pracowników opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 4? 
18) ile wydłuży się urlop rodzicielski rodziców biologicznych i adopcyjnych oraz rodziców dziecka z orzeczeniem o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu? 
19) ile wydłuży się urlop rodzicielski w przypadku łączenia go z pracą? 
20) Jakie konsekwencje wynikają z faktu uchylenia przepisów dotyczących korzystania z urlopu rodzicielskiego w trybie tzw. wniosku długiego? 
21) Na jakich zasadach będzie można skorzystać ze zwolnień od pracy z powodu działania siły wyższej oraz w pilnych sprawach rodzinnych? Jakie zdarzenie będzie mogło zostać uznane za „siłę wyższą”? 
22) Jakie zmiany zajdą w zakresie urlopu ojcowskiego i czy będą one dotyczyły rodziców dzieci, które w dniu wejścia w życie noweli będą miały więcej niż 1 rok życia? 
23) Według jakich reguł pracownicy będą mogli korzystać z urlopów opiekuńczych? 
24) Jaki jest zakres podmiotowy osób, na które będzie można uzyskać urlop opiekuńczy? 
25) Czy urlop opiekuńczy będzie płatny i czy okres korzystania z niego będzie wliczany do stażu pracy? 
26) Z jakich nowych form elastycznego zatrudnienia będą mogli skorzystać pracujący rodzice? 
27) Jakie nowe wykroczenia zostaną wprowadzone do przepisów kodeksowych? 
28) Jak przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracownika obecnie i według projektu zmian do kodeksu pracy? 
29) Na jakich zasadach pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę pracowników na obecność narkotyków i innych podobnie działających substancji? 
30) Jakie zmiany zostaną wprowadzone w zakresie przerw w pracy? 
31) Według jakich reguł będzie świadczona praca zdalna po uchyleniu przepisów korona-ustawy? 
32) Na jakich zasadach będzie możliwa praca zdalna okazjonalna - na wniosek pracownika? 
33) W jakich sytuacjach wniosek pracownika o pracę zdalną będzie wiązał pracodawcę? 
34) Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej w przypadku zaistnienia siły wyższej lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii? 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, kierownicy działów organizacyjno-kadrowych, osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową jst oraz instytucji podległych, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy), wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.lublin.pl lub mailem na adres forumsekretarzy@frdl.lublin.pl do 27 stycznia 2023r.
Karta dostępna na stronie https://frdl.lublin.pl/fora/forum-sekretarzy/spotkania-forum-1/najblizsze-spotkania-forum-1
UWAGA: Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.