• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Czas pracy kierowców zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego i innych organach publicznych. Teoria i ćwiczenia praktyczne

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu na temat czasu pracy kierowców. Podczas zajęć omawiane są przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu oraz przerw, a także zagadnienia związane z ograniczeniami czasu pracy kierowców, aby zapewnić właściwy nadzór nad harmonogramem pracy kierowców zawodowych zatrudnionych w administracji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Według przepisów prawa przestrzeganie czasu pracy przez kierowców ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa transportu oraz zdrowia i bezpieczeństwa osób w nim uczestniczących, a także dla innych uczestników ruchu drogowego. Stąd też normy czasu pracy zostały wprowadzone aby nie dopuszczać do nadmiernego zmęczenia kierowców wskutek długiego prowadzenia pojazdu. Do kontroli przestrzegania czasu pracy kierowców i prowadzenia jego ewidencji jest zobowiązany pracodawca a ustawa o czasie pracy kierowców ma zasadniczy wpływ na planowanie i dokumentowanie czasu pracy kierowców zatrudnionych w różnych jednostkach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Wskazanie aktualnych przepisów i wymagań w zakresie czasu pracy kierowców ze szczególnym uwzględnieniem zmian z 2022 r.
  • Omówienie zakresu stosowania przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, Kodeksu pracy oraz ustaw szczególnych.
  • Zaprezentowanie i omówienie zasad stosowanych podczas planowania i rozliczania czasu pracy kierowcy z uwzględnieniem odpowiedniego wymiaru dobowego czy tygodniowego – przykłady.
  • Konsultacje z ekspertem na każdym etapie szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Hierarchia stosowania przepisów - kiedy stosujemy ustawę o czasie pracy kierowców, kiedy ustawę o pracownikach samorządowych lub pracownikach urzędów państwowych a kiedy Kodeks Pracy? 
2. Zakres stosowania przepisów ustawy o czasie pracy kierowcy, definicje podstawowych pojęć (czas pracy, dyżur, gotowość, dyspozycja, stanowisko pracy kierowcy, przewóz drogowy…).
3. Uzależnienie stosowania przepisów ustawy o czasie pracy kierowców od stanowiska pracy.
4. Przepisy (wyłączenia) rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 mające zastosowanie do kierowców zatrudnionych w organach publicznych – jednostkach samorządu.
5. Systemy czasu pracy możliwe do zastosowania dla pracowników samorządu i innych organów publicznych, okresy rozliczeniowe i rozkłady czasu pracy – sposoby ustalania (rozkład czasu pracy a harmonogram czasu pracy, kierowcy wykonujący przewozy okazjonalne, regularne specjalne i regularne na trasach na trasach do 50 km).
6. Praca w godzinach nadliczbowych - warunki dopuszczalności, sposób ustalania i maksymalny wymiar oraz rozliczanie (wynagrodzenie albo czas wolny).
7. Rozliczenie czasu pracy w dni wolne (niedziela i święta) oraz rekompensata za pracę w wolną sobotę.
8. Wymiar: dobowego, tygodniowego i średniotygodniowego czasu pracy kierowcy oraz czasu pracy w porze nocnej - definicja pracującego w nocy, pory nocnej i pracy w porze nocnej, z której ustawy stosujemy kryteria do ograniczeń czasu pracy a z której do liczenia dodatku za pracę w porze nocnej?
9. Kierowca w podróży służbowej - nowa definicja podroży służbowej, rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej, diety, ryczałty, zwrot kosztów noclegu.
10. Rozliczenie czasu pracy w przypadku nawiązania / ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego. 
11. Zasady odbierania, rozliczania i podziału przerwy – przykłady i ćwiczenia.
12. Wymiar: dobowego, tygodniowego, odpoczynku oraz przerw – przykłady i ćwiczenia.
13. Wymiar: dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu – przykłady i ćwiczenia.
14. Obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych: zasady prowadzenia i przechowywania ewidencji czasu pracy kierowcy. Oświadczenia o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy (liczbie godzin przewozów, innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy).
15. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów.
16. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr, kierownicy jednostek w których zatrudnieni są kierowcy do poruszania się samochodami osobowymi (zakładów komunalnych, straży miejskich), kierownicy średniego szczebla odpowiedzialni za rozliczanie czasu pracy kierowców.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego. Posiada 16 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń (kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych). Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 419 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 13 czerwca 2023 r.