Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastki” i inne świadczenia i inne świadczenia pieniężne w jednostkach (w pytaniach i odpowiedziach)

Ważne informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w zakresie świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy w oparciu m.in. o studium przypadków (kazusy)

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

- uniknięcie błędów i kosztów w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce - w szczególności „trzynastek” (interpretacje własnena bazie pytań uczestników poprzednich szkoleń, orzecznictwo,
- zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP),
- wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych jednostkach samorządowych,
- możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne i zakres podmiotowy stosowania ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w jednostkach sfery budżetowej

2. Przesłanki nabycia –przesłanka „efektywnego” przepracowania wymaganego okresu i wyłączenia

3. Wysokość świadczenia, terminy wypłaty.

4. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie naliczenia „trzynastek” –zakres interpretacji własnej pracodawcy.

5. Pracownicy uprawnieni do otrzymania ,, trzynastki ”.

6. Skutki przeniesienia pracowników pomiędzy pracodawcami oraz likwidacji pracodawców i nowego zatrudnienia w zakresie „trzynastek”.

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy działów kadr i płac, gł. księgowi, sekretarze, pracownicy jednostek obsługi oświaty

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska –Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres: frdl-pc@frdl.bialystok.pl 
do 2
1 października 2021 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.