Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) i inne świadczenia pieniężne w jednostkach budżetowych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom wydziałów kadr i płac, którego przedmiotem będą dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastki.

Ważne informacje o szkoleniu

Dodatkowe wynagrodzenie roczne powinno być wypłacone do końca marca roku następnego, następującego po przepracowanym roku, dlatego proponujemy Państwu zajęcia, które wyjaśnią najważniejsze zagadnienie związane z tym świadczeniem. Formuła szkolenia oparta jest o studium przypadków (kazusy), ilustrujące podstawowe problemy związane z rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w przedmiocie świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, w szczególności z wypłacaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2022 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poprawne przygotowanie lub zweryfikowanie list uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastek”) za 2021 r. , a tym samym uniknięcie błędów w naliczeniu świadczeń i ewentualnych przyszłych kosztów z tym związanych.
• Uzyskanie wiedzy na temat fakultatywnej treści regulaminu wynagradzania, w tym również w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastek”).
• Zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO i procedurą kontrolną PIP oraz interpretacjami własnymi autora.
• Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych jednostkach samorządowych.
• Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne i zakres podmiotowy stosowania ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w jednostkach sfery budżetowej.
2. Przesłanki nabycia – przesłanka „efektywnego” przepracowania wymaganego okresu i wyłączenia
3. Wysokość świadczenia, terminy wypłaty.
4. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie naliczenia „trzynastek” – zakres interpretacji własnej pracodawcy.
5. Pracownicy uprawnieni do otrzymania ,,trzynastki”.
6. Skutki przeniesienia pracowników pomiędzy pracodawcami oraz likwidacji pracodawców i nowego zatrudnienia w zakresie „trzynastek”.
7. Wpływ okresów niewykonywania pracy na zachowanie prawa do ,,trzynastki”.
8. Orzecznictwo TKSN dotyczące ,, trzynastek”.
9. Przykłady (kazusy) w zakresie „trzynastek”.
10. Zakres kodeksowej ochrony „trzynastki” jako elementu wynagrodzenia za pracę.
11. Zajęcia komornicze „trzynastek”.
12. Pojęcie i składniki wynagrodzenia za pracę.
13. Ochrona wynagrodzenia za pracę.
14. Inne obligatoryjne świadczenia: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, odprawa emerytalno-rentowa, odprawa pośmiertna.
15. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
16. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy – problemy praktyczne.
17. Premie – uznaniowa, regulaminowa, nagrody pieniężne.
18. Świadczenia pieniężne z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
19. Godziny nadliczbowe – problemy z obliczaniem wynagrodzenia lub udzielaniem czasu wolnego.
20. Kształtowanie systemów wynagrodzeń – regulaminy wynagradzania (w tym w jednostkach samorządu terytorialnego).
21. Nienależne świadczenie – dochodzenie roszczeń przez pracodawcę; zakres odpowiedzialności pracownika (np. wyłudzenie świadczeń) i osoby naliczającej świadczenia ( np. błąd w naliczeniu).
22. Należności pieniężne z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, główni księgowi, sekretarze, pracownicy jednostek obsługi oświaty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl
do 27 stycznia 2022 r.