• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) z uwzględnieniem zmian w 2023 roku. Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy w jednostkach budżetowych, w  tym rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których zostaną przeanalizowane zagadnienia dotyczące naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastek”) w jednostkach sfery budżetowej za 2023 r., a także pozostałych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy. Formuła szkolenia oparta jest częściowo o studium przypadków (kazusy), ilustrujących podstawowe problemy związane z rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w przedmiocie świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy. Tym samym udział w Webinarium daje uczestnikom możliwość odpowiedniego przygotowania się do etapu wypłacania „trzynastek” w I kwartale 2024 r. i wcześniejszego rozwiązania problemów z którymi przyjdzie się zmierzyć w przyszłości w związku z wprowadzanymi zmianami w świadczeniach pieniężnych. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

1.Poprawne przygotowanie lub zweryfikowanie list uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastek”) za 2023 r. , a tym samym uniknięcie błędów  w naliczeniu świadczeń i  ewentualnych przyszłych kosztów z tym związanych.
2.Zapoznanie się z zakresem nowelizacji o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, wynikającym z art. 10 Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2023 r. poz.641) oraz innych nowelizowanych przepisów prawa pracy mających wpływ na „13” i pozostałe świadczenia pieniężne ze stosunku pracy.
3.Uzyskanie wiedzy na temat fakultatywnej treści regulaminu wynagradzania, w tym również w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastek”).
4. Zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne,  PIP, RIO 
i procedurą kontrolną PIP  oraz interpretacjami własnymi autora.
5. Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych  jednostkach budżetowych.
6. Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie  zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

zwiń
rozwiń
Program

1.Podstawy prawne i zakres podmiotowy stosowania ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w jednostkach sfery budżetowej
2.Przesłanki nabycia – przesłanka „efektywnego” przepracowania wymaganego okresu i wyłączenia. Wpływ na obliczanie w/w okresu, w przypadku korzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
3.Wysokość świadczenia, terminy wypłaty.
4.Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie naliczenia „trzynastek” – zakres interpretacji własnej pracodawcy.
5.Pracownicy uprawnieni do  otrzymania ,, trzynastki ”.
6.Skutki przeniesienia pracowników pomiędzy pracodawcami oraz likwidacji pracodawców i nowego zatrudnienia w zakresie „trzynastek”.
7.Wpływ okresów niewykonywania pracy na zachowanie prawa do ,,trzynastki”. 
8.Zmiana ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w jednostkach sfery budżetowej związana z urlopem opiekuńczym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1690.) .
9.Orzecznictwo TK i SN dotyczące ,, trzynastek”.  
10.Przykłady (kazusy) w zakresie „trzynastek”.
11.Zakres kodeksowej ochrony „trzynastki” jako elementu wynagrodzenia za pracę.
12.Zajęcia komornicze „trzynastek”.
13.Pojęcie i składniki  wynagrodzenia za pracę  
14.Ochrona wynagrodzenia za pracę  
15.Inne obligatoryjne świadczenia: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, odprawa emerytalno - rentowa, odprawa pośmiertna  
16.Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
17.Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy – problemy praktyczne
18.Premie – uznaniowa, regulaminowa, nagrody pieniężne.
19.Świadczenia pieniężne z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika  
20.Godziny nadliczbowe – problemy z obliczaniem wynagrodzenia lub udzielaniem czasu wolnego
21.Kształtowanie systemów wynagrodzeń – regulaminy wynagradzania ( w tym w jednostkach samorządu terytorialnego)
22.Nienależne świadczenie – dochodzenie roszczeń przez pracodawcę; zakres odpowiedzialności pracownika (np. wyłudzenie świadczeń) i osoby naliczającej świadczenia ( np. błąd w naliczeniu).
23.Ogólny zarys należności pieniężnych z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów kadr i płac, gł. księgowi, sekretarze, pracownicy jednostek obsługi oświaty, szkół, instytucji, urzędów, przedstawiciele służb publicznych i inne osoby stosujące przepisy prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie stacjonarne;

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, 
poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
UWAGA- Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl  do 11 sierpnia 2023 r.


Miejsce szkolenia:  Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51 III piętro
45-018 Opole