• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Kadrowo-Płacowe: Wybrane zagadnienia z zakresu zmian w prawie pracy w JSFP. Płace w JST a kontrole ZUS 2023r. w cieniu Polskiego Ładu

Ważne informacje o szkoleniu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zaprasza na Konferencję Inaugurującą Forum Kadrowo-Płacowe JSFP Województwa Lubelskiego, która odbędzie się 13 czerwca 2023r. (9:00-15:00) w Hotelu ibis Styles Lublin. 

W trakcie konferencji poruszymy dwa tematy: 
=> Wybrane zagadnienia z zakresu zmian w prawie pracy w JSFP.
=> Płace w JST a kontrole ZUS 2023r. w cieniu Polskiego Ładu, a także ubezpieczenia społeczne,  zdrowotne, zasiłki po nowelizacji 2022/23r.

Inicjatywa powołania Forum Kadrowo-Płacowego JSFP Województwa Lubelskiego pojawiła się w związku z rozszerzeniem działalności forowej FRDL Lublin, w tym opierając się na zwiększonym zainteresowaniu w ostatnim okresie szkoleniami, które realizujemy we współpracy z naszymi sąsiednimi regionalnymi ośrodkami FRDL z województw mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego dla pracowników samorządowych oraz jednostek podległych woj. lubelskiego. Podobnie jak ponad 80 forów działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, powołane Forum będzie organizacją szkoleniowo-konsultacyjną nie posiadającą osobowości prawnej i będzie to już szóste branżowe forum samorządowe przy FRDL Lublin.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji Inaugurującej Forum Kadrowo-Płacowe JSFP Województwa Lubelskiego. 
Udział w Konferencji Inaugurującej w dniu 13 czerwca br. nie wiążę się z przystąpieniem do Forum.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Wybrane zagadnienia z zakresu zmian w prawie pracy w JSFP.
Ekspert omówimi najważniejsze wybrane zmiany w przepisach prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących od 2023r. Poza ułatwieniem wykonywania swoich czynności służbowych Uczestnicy otrzymają informacje odnośnie unikania ponoszenia przez pracodawcę odpowiedzialności z tytułu nowych, lecz nie zawsze jasnych uregulowań prawnych. Poruszane zagadnienia pozwolą ponadto na zażegnanie wszelkich potencjalnie konfliktowych i spornych sytuacji, które mogą pojawić się w relacji pracodawca – pracownik. Przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi.

Płace w JST a kontrole ZUS 2023r. w cieniu Polskiego Ładu, a także ubezpieczenia społeczne,  zdrowotne, zasiłki po nowelizacji 2022/23r.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia gruntownej wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zasiłków – w związku z licznymi zmianami  i zamieszaniem związanym z POLSKIM ŁADEM. Ponadto uczestnik szkolenia nabędzie praktyczną wiedzę dotyczącą zasad i zakresu kontroli ZUS, co pozwoli mu w przyszłości właściwie przygotować się do tej kontroli.
Tematyka szkolenia, jego zakres pozwoli też uczestnikowi na właściwe i zgodne z prawem: przenoszenie pracowników na emerytury/renty, prawidłowe wystawianie dokumentacji związanej z emeryturami, rentami, prawidłowe zawieranie umów cywilnoprawnych – pod kątem kontroli ZUS, prawidłowe liczenie okresu zasiłkowego i jego podstawy wymiaru, stosowanie właściwych kodów wykonywanego zawodu, prawidłowe przyznawanie świadczeń socjalnych – w celu uniknięcia składek ZUS.
 

zwiń
rozwiń
Program

Wybrane zagadnienia z zakresu zmian w prawie pracy w JSFP.

RAMOWY PROGRAM 
1)  W jaki sposób długość obowiązywania umowy na okres próbny została uzależniona od następującej po niej umowy o pracę na czas określony?
2)  W jakich przypadkach długość obowiązywania umowy o pracę na okres próbny można wydłużyć i czy dotyczy to również obowiązujących tego typu umów?
3)  W jakich przypadkach konieczne jest podanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę zawartej na okres próbny?
4)  Jakie zmiany zaszły w zakresie zatrudniania na umowach o pracę na czas określony i czy obejmą one obowiązujące tego typu umowy?
5)  Na czym polega rozszerzenie zakresu przepisów dotyczących zakazu niekorzystnego traktowania?
6)  Czy po umowie o pracę na okres próbny można zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony?
7)  Jakie nowe elementy pojawiły się w treści tzw. informacji dodatkowej (art. 29 § 3 KP), czyli informacji o warunkach zatrudnienia?
8)  Jak zmieniła się treść tzw. informacji dodatkowej wydawanej pracownikom wyjeżdżającym służbowo za granicę?
9)  Jak należy postąpić ze „starymi” informacjami dodatkowymi?
10)  Jak prawidłowo sporządzić informację dodatkową poprzez odwołanie się do przepisów?
11)  Jakie nowe informację trzeba zawrzeć w umowie o pracę?
12)  Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie informowania o możliwości zatrudnienia na pełnym lub niepełnym etacie; możliwościach awansu; wolnych stanowiskach pracy?
13)  Co zmieniło się w zakresie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz podnoszących wiedzę ogólną pracowników?
14)  Na czym polega zmiana w zakresie zakazu podejmowania dodatkowej pracy?
15)  Na jakich zasadach pracownik może złożyć wniosek o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę lub zmianę wymiaru etatu?
16)  Na czym polegają zakazane przygotowania do zwolnienia pracownika w okresie ochronnym?
17)  Jak zmieniły się przepisy w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem?
18)  Jak zmieniły się przepisy dot. uprawnień pracowników opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 4?
19)  O ile wydłużony został urlop rodzicielski rodziców biologicznych i adopcyjnych oraz rodziców dziecka z orzeczeniem o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu?
20)  O ile wydłużony został urlop rodzicielski w przypadku łączenia go z pracą?
21)  Jakie konsekwencje wynikają z faktu uchylenia przepisów dotyczących korzystania z urlopu rodzicielskiego w trybie tzw. wniosku długiego?
22)  Na jakich zasadach można skorzystać ze zwolnień od pracy z powodu działania siły wyższej oraz w pilnych sprawach rodzinnych?
23)  Jakie zdarzenie może zostać uznane za „siłę wyższą”?
24)  Jakie zmiany zaszły w zakresie urlopu ojcowskiego i czy dotyczą one rodziców dzieci, które w dniu wejścia w życie noweli miały więcej niż 1 rok życia?
25)  Według jakich reguł pracownicy mogą korzystać z urlopów opiekuńczych?
26)  Jaki jest zakres podmiotowy osób, na które można uzyskać urlop opiekuńczy?
27)  Czy urlop opiekuńczy jest płatny i czy okres korzystania z niego jest wliczany do stażu pracy?
28)  Z jakich nowych form elastycznego zatrudnienia mogą korzystać pracujący rodzice?
29)  Jakie nowe wykroczenia zostały wprowadzone do przepisów kodeksowych?
30)  Jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie przerw w pracy?

Płace w JST a kontrole ZUS 2023r. w cieniu Polskiego Ładu, a także ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zasiłki po nowelizacji 2022/23r

RAMOWY PROGRAM:
I. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych 2023r. - emerytury/”nowy ład” (czerwiec/lipiec – jako
data odejścia na emeryturę). Emerytury stażowe – konsultacje ZUS/Solidarność u Prezydenta – projekt złożony i czytany w sejmie.
II. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych - zasiłki 2023r.
III. Kontrole ZUS w 2023r. Umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług – minimalna stawka
godzinowa, a ewidencja czasu pracy przy zleceniu.
IV. ZUS kontroluje fundusz socjalny (ZFŚS) w firmie – składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń socjalnych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy, pracownicy działów kadrowo-płacowych i administracyjno-organizacyjnych JST woj. lubelskiego oraz ich jednostek podległych
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekespert nr 1 - doktor nauk prawnych, były wiel oletni pracownik Państwowej Inspekcji
Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy
z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy), wykładowca, szkoleniowiec,
konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej
z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych
problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.

Eskpert nr 2 - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego, 
e-mail: n.gmurkowska@frdl.org.pl, tel. +48502525121
Małgorzata Jaszczyńska, Koordynator Lubelskiego Forum Kadrowo-Płacowego, 
e-mail: malgorzata.jaszczynska@frdl.org.pl, tel. +48815326440

Więcej informacji na stronie: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-kadrowo-placowe/najblizsze-spotkania-forum-6