• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Intensywny kurs dla osób odbywających służbę przygotowawczą

Zapraszamy Państwa na trzydniowe szkolenie dla osób odbywających służbę przygotowawczą.

Ważne informacje o szkoleniu

Polecamy Państwa uwadze udział w 3-dniowym kursie, który realizowany będzie w ciągu 24 godzin dydaktycznych.

Program kursu wyczerpuje zakres teoretycznego przygotowania wskazany przez Ustawę o pracownikach samorządowych. Jesteśmy przekonani, że proponowana forma kształcenia, będzie pomocna w przeprowadzeniu służby przygotowawczej w Państwa instytucjach.

Proponujemy intensywne spotkania, prowadzone przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów i praktyków, zakończone testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego wyniki zostaną przekazane do Państwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poznanie podstaw funkcjonowania samorządu i zagadnień, których znajomość jest niezbędna w pracy każdego urzędnika zatrudnionego w jst, m.in. finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, dostępu do informacji publicznej, zarządzania dokumentacją. Uczestnicy będą mieli okazję uzyskać odpowiedzi na zadane wykładowcom pytania.

zwiń
rozwiń
Program

I Dzień 7 lutego 2022 r. (poniedziałek)

Wprowadzenie do kursu, informacje ogólne.

10.00 – 12.30

I. Ochrona danych osobowych RODO:

1. Ochrona danych osobowych – obowiązujący stan prawny.

2. Nowe obowiązki administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe.

3. Przesłanki przetwarzania danych zwykłych i sensytywnych.

4. Zgoda osoby, której dane dotyczą, a inne przesłanki (art. 5, 6 i 9 RODO).

5. Inspektor ochrony danych. Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna w RODO.

12.30 – 12.45 Przerwa

12.45 – 14.15

II. Akty prawne i ich hierarchia:

1. Konstytucyjna koncepcja otwartego systemu źródeł prawa.

2. Powszechnie obowiązujące źródła prawa (art. 87 ust.1 Konstytucji).

3. Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia:

• źródła prawa miejscowego,

• źródła prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego,

• źródła prawa miejscowego stanowione przez wojewódzkie organy administracji rządowej. 

4. Prawo wewnętrzne. 

5. Zasady publikacji i promulgacji źródeł praw.

III. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu (ustawy ustrojowe):

1. Podmioty administracji publicznej – organy administracji publicznej, urzędy administracji publicznej, organ – urząd (rodzaje zależności), jednostki organizacyjne administracji publicznej, ich rodzaje.

2. Samorząd terytorialny, jako szczególna forma ustrojowa realizacji zadań administracji publicznej.

3. Pojęcie samorządu, rodzaje samorządu (samorząd w gminie, powiecie i w województwie).

4. Administracja rządowa (centralna i wojewódzka administracja rządowa).

5. Wykonywanie zadań administracji publicznej przez podmioty niepubliczne.

14.15 – 15.45

IV. Ustawa Prawo zamówień publicznych:

1. Nowe progi ustawowe.

2. Podstawowe zasady udzielania zamówień klasycznych.

3. Udzielenie zamówienia w trybie podstawowym

  • ogłoszenie o zamówieniu,
  • specyfikacja warunków zamówienia
  • wybór najkorzystniejszej oferty.

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego.

5. Środki ochrony prawnej.

15.45 – 17.15

V. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, ochrona tajemnicy prawnie chronionej:

1. Dostęp do informacji publicznej:

• podstawy prawne,

• informacja publiczna – pojęcia, Biuletyn Informacji Publicznej,

• zasady dostępu do informacji publicznej,

• formy udostępniania informacji – udostępnianie informacji na wniosek,

• ograniczenia w dostępie do informacji publicznej,

• odpowiedzialność karna.

2. Ochrona informacji niejawnych:

• podstawy prawne, zasady klasyfikowania informacji niejawnych,

• postępowanie sprawdzające, postępowanie z dokumentami zawierającymi informacje niejawne,

• sposób przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”

• środki ochrony fizycznej informacji niejawnych, bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych,

• odpowiedzialność karna.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby rozpoczynające pracę w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych, zobowiązane do odbycia teoretycznej części służby przygotowawczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca I – prawnik, Członek SKO w Krakowie, doświadczony trener, specjalista z zakresu prawa administracyjnego i ochrony danych osobowych.

Wykładowca II – specjalista ds. zamówień publicznych, były wieloletni arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, doświadczony trener.

Wykładowca III – pracownik administracji publicznej, doświadczony trener.

Wykładowca IV– prawnik i ekonomista, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej.

Wykładowca V– Pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych o specjalizacji archiwalnej.

Wykładowca VI – politolog, ekspert w dziedzinie badań nad podstawami i mechanizmami życia politycznego, działania państwa i demokracji; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Wykładowca VII – niezależna trenerka, konsultantka, autorka projektów społecznych.

Wykładowca VIII – psycholog, doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu pracy w zespole i relacji międzyludzkich.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 869 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 31 stycznia 2022 r.