• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak stworzyć efektywną procedurę w zakresie oceny okresowej pracowników samorządowych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane zajęcia zawierają niezbędny pakiet wiedzy z zakresu tworzenia procedury ocen okresowych pracowników samorządowych. Na zajęciach przeanalizujemy praktyczne przypadki, a także omówimy wzory dokumentów. Zaprezentujemy przykładowe arkusze i regulaminy ocen okresowych. Szkolenie w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertem, praktykiem w zakresie tworzenia regulaminów oceny pracowników. To wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy z zakresu ocen okresowych pracowników
    oraz narzędzi i metod wykorzystywanych w procesie oceny w tym prezentacja przykładowych systemów ocen okresowych pracowników.
  • Zdobycie i/lub poszerzenie wiedzy na temat roli rozmowy oceniającej i czynników psychologicznych mających wpływ na uzyskanie efektywności systemu ocen okresowych.
  • Poszerzenie rozumienia oceny pracowniczej jako narzędzia służącego wspieraniu rozwoju pracowników, monitorowania postępów ich pracy oraz motywowania do efektywniejszej pracy.
  • Omówienie przykładowych arkuszy i regulaminów ocen okresowych.
  • W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną przykładowe sposoby projektowania i wdrażania systemu ocen okresowych oraz konstruowania narzędzi dokonywania ocen okresowych opartych na kompetencjach, połączonych z czynnikiem motywacyjnym.
  • Praktyczne tworzenie opisów poszczególnych kompetencji podlegających ocenie.
  • Zapoznanie uczestników z przykładowymi dokumentami wykorzystywanymi w procesie ocen okresowych pracowników.
zwiń
rozwiń
Program

1.  Podstawy prawne dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych:
a. Podstawowe informacje z ustawy dotyczące oceny okresowej pracowników.
b. Terminy dokonywania oceny okresowej pracowników.
c. Kryteria oceniania pracowników samorządowych – jak wybrać kryteria do oceny 
na danym stanowisku pracy, aby zagwarantować obiektywność podczas procesu oceniania.
d. Obowiązki bezpośredniego przełożonego w procesie oceny pracownika.
e. Etapy dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych.
2.  Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej organizacji.
3.  Uwarunkowania systemu ocen okresowych.
4. Działania poprzedzające wprowadzenie systemu ocen okresowych w organizacji.
5.  Metody oceny pracowników. 
6.  Dokumentacja związana z procesem oceny pracownika.
7. Wybór i ustalenie kryteriów oceny:
a. Ustalanie kryteriów podlegających ocenie.
b. Wagi kryteriów.
c. Jak wybrać kryteria adekwatne do oceny na danym stanowisku pracy.
8.   Ocenianie pracowników przez kompetencje: 
a. Definicja kompetencji zawodowych i ich wykorzystanie w procesie ocen pracowników.
b. Ustalenie i wybór kompetencji do oceny.
c. Opis kompetencji podlegających ocenie i ich wagi.
d. Ocena pracy w oparciu o kompetencje - dlaczego warto wdrażać ten typ oceny?
9.  Analiza przykładowych arkuszy okresowej oceny pracownika. 
10.  Skutki dokonania negatywnej oceny pracownika.
11.  Tryb odwoławczy od dokonanej oceny.
12.  Najczęstsze błędy w procesie oceniania.
13.  Ocenianie przełożonych przez podwładnych
14.  System ocen okresowych a pozostałe aspekty polityki personalnej organizacji 
w szczególności polityka płacowa, polityka szkoleniowa, kształtowanie ścieżek kariery, awanse, przeniesienia lub zwolnienia pracowników
15.  Podsumowanie zajęć w tym odpowiedzi na końcowe pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca urzędów i instytucji, pracownicy działów kadrowych, pracownicy działów organizacyjnych, pracownicy działów administracyjnych, pracownicy działów kontroli i audytu, osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy, aktywny kontroler i wieloletni praktyk w zakresie kontroli oraz zarządzania, w tym zarządzania komórką kontroli wewnętrznej. Praktyk w zakresie tworzenia regulaminów oceny pracowników. Doświadczony trener. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz z zakresu audytu wewnętrznego.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, Wrocław: ul. Piłsudskiego 43, III piętro.

Cena: 490 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 18 września 2023 r.