• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przestrzeganie przez pracodawców znowelizowanych w 2023 roku przepisów kodeksu pracy z perspektywy uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom działów kadr oraz kierownikom jednostek, którego przedmiotem będzie prawo pracy w 2023 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej w kontekście kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których zostanie omówiona problematyka kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i stosowanych przez nią środków prawnych, po nowelizacji Kodeksu pracy w 2023 r. Formuła szkolenia oparta jest częściowo o studium przypadków (kazusy) - ilustrujących podstawowe problemy związane z nowymi rozwiązaniami prawnymi oraz podejmuje próbę stworzenia listy kontrolnej do samokontroli przestrzegania nowelizowanych przepisów Kodeksu pracy wzorowanej na listach kontrolnych PIP. Tym samym udział w szkoleniu daje uczestnikom możliwość odpowiedniego przygotowania do ewentualnej kontroli zewnętrznej (PIP) w przyszłości i uniknięcia konsekwencji karno-wykroczeniowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z przebiegiem kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy, stosowanych środków prawnych; przygotowanie do kontroli PIP w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy po nowelizacji w 2023 roku.
Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom:
• Przygotowanie pracodawcy do poszczególnych etapów postępowania kontrolnego (w tym administracyjnego i karno-wykroczeniowego) w ramach uprawnień PIP oraz korzystania z dostępnych środków odwoławczych.
• Uniknięcie błędów i kosztów w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce (przygotowanie własnej listy kontrolnej).
• Zapoznanie z aktualnymi interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy w strukturach PIP.
• Poznanie praktycznych aspektów kontroli PIP z perspektywy doświadczeń inspektora pracy PIP
• Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u różnych pracodawców.
• Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zadania i uprawnienia organów PIP. Podstawa prawna i struktura organizacyjna.
2. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przez organy PIP.
3. Właściwość rzeczowa (zadania) i miejscowa organów PIP.
4. Postępowanie kontrolne inspektora pracy i jego przebieg
5. Typowe kontrole PIP (listy kontrolne, zakres kontrolowanych zagadnień).
6. Zakres kontroli PIP w związku nowelizacją przepisów Kodeksu pracy w 2023 r. (praca zdalna, kontrola trzeźwości, nowelizacja wynikająca z wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). itp.)., w tym omówienie możliwych nieprawidłowości i ich skutków w zakresie m.in:
• Sposobu kontroli przez pracodawców obowiązku trzeźwości lub obecności w organizmie pracowników innych środków odurzających.
• Pracy zdalnej.
• Nowych postanowień umowy o pracę na okres próbny.
• Rozszerzenia treści umowy o pracę i informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia.
• Naruszenia przez pracodawcę ustawowych gwarancji w zakresie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia.
• Trybu i treści odpowiedzi na wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy.
• Nowej polityki szkoleniowej pracodawcy, w tym przypadków zapewnienia pracownikowi nieodpłatnego szkolenia zaliczanego do czasu pracy.
• Urlopu rodzicielskiego – nowego wymiaru, wymagań formalnych, zasad korzystania.
• Urlopu opiekuńczego – zasad, wymiaru, wymagań formalnych.
• Zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych.
• Rozszerzenia zasad elastycznej organizacji pracy w przypadku indywidualnych potrzeb pracownika sprawującego opiekę na dzieckiem.
• Urlopu ojcowskiego.
• Ograniczeń dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.
• Nowych zasad ochrony trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży i osób korzystających z uprawnień wynikających z funkcji rodzicielskiej.
• Uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny lub zastosowania działania mającego równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę.
• Uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej.
• Nowych zasad korzystania z przerw w pracy.
7. Dokumentowanie wyników kontroli. Protokół kontroli i notatka urzędowa. Prawo do wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w protokole.
8. Inne zastrzeżenia co do sposobu prowadzenia kontroli. Skarga na inspektora PIP.
9. Decyzje administracyjne organów PIP (nakazy) i ich zakres przedmiotowy. Wyłączenie rozstrzygania kwestii spornych np. w nakazach płacowych.
10. Postępowanie egzekucyjne w przypadku braku wykonania decyzji organów PIP.
11. Wystąpienie i polecenie inspektora pracy.
12. Przykłady środków prawnych wydawanych przez PIP i procedura odwoławcza.
13. Postępowanie inspektora pracy w sprawach o wykroczenia (nowe wykroczenia w KP w 2023 r.).
14. Udział inspektora pracy w postępowaniu karnym i cywilnym.
15. Sesja pytań uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów kadr i płac, sekretarze, przedstawiciele służb publicznych, urzędów, placówek oświatowych, instytucji kultury, służby zdrowia oraz sektora przedsiębiorstw, związków zawodowych i inne osoby stosujące przepisy prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, ekspert w zakresie prawa pracy, w tym zagadnień związanych ze świadczeniami pieniężnymi. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu: prawna ochrona pracy na studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 maja 2023 r.