• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: specjalista ds. kadrowych w jednostce samorządu terytorialnego

Program i karta zgłoszenia

31 sierpnia, 2 i 5 września 2022 r.

Zapraszamy do udziału w czterodniowym szkoleniu dedykowanym pracownikom działów kadr, podczas którego w szeroki sposób omówione zostaną najważniejsze zagadnienia prawa pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie 3 dniowego szkolenia trener zaprezentuje zagadnienia z obszaru samorządowego prawa pracy, których znajomość pozwoli samodzielnie realizować obowiązki pracownika ds. kadr.

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę „krok po kroku” w zakresie procedury związanej z nawiązaniem oraz ustaniem stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowej pragmatyki pracowniczej.

Trener w trakcie kursu zwróci szczególną uwagę na zasady poprawnego tworzenia pism związanych ze stosunkiem pracy. Na kursie zostanie przedstawiona informacja m.in. w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych, wypełniania świadectwa pracy w poszczególnych punktach, prowadzenia ewidencji czasu pracy.

W trakcie kursu przedstawione zostaną najczęściej popełniane przez pracodawców uchybienia w zakresie omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Kompleksowe przygotowanie uczestników do prowadzenia dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy;
 • Przedstawienie prawidłowych zada prowadzenia dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
 • Zaprezentowanie właściwego sposobu ewidencjonowania czasu pracy i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy oraz udzielania i rozliczania urlopu wypoczynkowego;
 • Poznanie najbardziej istotnych zagadnień w pracy kadrowca;
 • Zarekomendowanie prawidłowych rozwiązań przy wątpliwościach związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy;
 • Możliwość skonsultowania z trenerem trudnych i skomplikowanych zagadnień.
zwiń
rozwiń
Program

I Dzień 31 sierpnia 2022 r.

I. Stosunek pracy w samorządzie:

 • Samorządowa pragmatyka pracownicza – istotne odrębności przyjęte przez ustawodawcę w zakresie stosunku pracy samorządowców w porównaniu z „kodeksowym” pracownikiem oraz ich praktyczne znaczenie.
 • Podstawy nawiązania stosunku pracy w samorządzie: umowa o pracę, wybór, powołanie. Okres trwania stosunku pracy, kategorie pracowników, wymagania formalne.

II. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

 • Zasady prowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 • Wymagania niezbędne i dodatkowe na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Awans wewnętrzny jako szczególna forma obsadzania stanowisk.
 • Definicja wolnego stanowiska urzędniczego w świetle zapisów ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Problematyka łączenia stanowisk sekretarza z zastępcą kierownika jednostki.

III. Obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej pracownika samorządowego przy nawiązaniu stosunku pracy:

 • Dokumenty, których może żądać pracodawca w związku z nawiązaniem stosunku pracy.
 • Umowa o pracę – omówienie jej rodzajów, prawidłowa treść aktu kreującego stosunek pracy – najczęściej stwierdzane uchybienia w trakcie kontroli.
 • Specyfika zatrudniania pracowników na podstawie umowy na czas określony – dopuszczalne limity ich zawierania oraz wyjątki mające zastosowanie w samorządzie.
 • Kontynuowanie dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu tego samego pracownika.
 • Informacja o warunkach zatrudnienia – termin przekazania i prawidłowa treść.

II Dzień 2 września 2022 r.

 IV. Dokumentacja pracownicza w trakcie trwania stosunku pracy:

 • Zasady numerowania i porządkowania akt osobowych - jak unikać najczęstszych uchybień pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych.
 • Wyjścia prywatne pracowników w dokumentacji pracowniczej.
 • Zasady zmiany warunków umowy o pracę – porozumienie, wypowiedzenie zmieniające.
 • Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie naruszeń związanych z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej.
 • Problematyka czasu pracy w umowie o pracę.

 V. Ustanie stosunku pracy a dokumentacja pracownicza:

 • Prawidłowe formułowanie pism rozwiązujących stosunek pracy – porozumienie, wypowiedzenie definitywne, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 • Zasady wydawania świadectwa pracy.
 • Zasady poprawnego wypełniania świadectw pracy w poszczególnych punktach krok po kroku - najczęstsze błędy.
 • Okresy przechowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

III Dzień 5 września 2022 r.

 VI. Planowanie i rozliczanie czasu pracy:

 • Podstawowe pojęcia w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy – dobra pracownicza, tydzień, okres rozliczeniowy, kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, rozkład czasu pracy, wymiar czasu pracy, systemy czasu pracy i odpoczynki: dobowy i tygodniowy.
 • Czas pracy pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – informacja o warunkach zatrudnienia, wynagrodzenie w umowie o pracę, ustalanie wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej.
 • Czas pracy pracownika odbywającego podróż służbową – okresy podlegające wliczeniu do czasu pracy pracownika.
 • Zaliczanie czasu szkoleń pracowników do czasu pracy.
 • Prawidłowe ewidencjonowanie wyjść prywatnych pracowników, odpracowywanie wyjść prywatnych a praca w godzinach nadliczbowych, opuszczanie przez pracowników zakładu pracy w trakcie przerw pracowniczych.
 • Stosowanie rozkładów czasu pracy, w których praca w tej samej dobie pracowniczej nie stanowi naruszenia przepisów o czasie pracy.
 • Najczęstsze uchybienia pracodawców w zakresie czasu pracy.
 • Właściwe ewidencjonowanie zdarzeń związanych ze stosunkiem pracy – czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze.
 • Zasady tworzenia i przekazywania pracownikom rozkładów czasu pracy.
 • Lista obecności a ewidencja czasu pracy.
 • Rekompensowanie pracownikowi samorządowemu pracy w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta oraz w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

VII. Rozliczanie urlopów wypoczynkowych:

 • Prawo pracownika do pierwszego urlopu w roku kalendarzowym – zasady obliczania urlopu na przykładach, sposób liczenia miesiąca pracy w opinii urzędów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 • Prawo do pierwszego urlopu tzw. niepełnoetatowca – udzielanie urlopu na godziny – studium przypadków.
 • Staż pracy a wymiar urlopu – okresy zaliczane, sposób uwzględniania poszczególnych okresów.
 • Wyższe wymiary urlopu wypoczynkowego niektórych grup pracowników.
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy osoby niepełnosprawnej – okres wyczekiwania, zasady udzielania urlopu ponownie po zaliczeniu osoby niepełnosprawnej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
 • Zasady udzielania urlopu na żądanie – prawidłowe zapisy w regulaminie pracy, jego wymiar w przypadku osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz zatrudnienia przez część roku kalendarzowego.
 • Urlop proporcjonalny – zasady obliczania – studium przypadków, zasady udzielania urlopu proporcjonalnego przy zmianie wymiaru czasu pracy pracownika.
 • Dni, które wlicza się do 14-dniowego okresu wypoczynku pracownika.
 • Zasady tworzenia planu urlopów – okres obejmujący plan, prawidłowe wnioski pracowników, plan urlopu pracownika niepełnosprawnego z obniżoną normą czasu pracy.
 • Przyczyny stanowiące podstawę do przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego, zasady przesuwania urlopu wypoczynkowego.
 • Sytuacje, w których pracodawca jest uprawniony do nakazania pracownikowi wykorzystania urlopu wypoczynkowego – specustawa covid-19.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień stosują lub będą stosować przepisy prawa pracy w szczególności pracownicy działów: kadr, personalnych, prawno-organizacyjnych, kierownicy nadzorujący pracę podległych pracowników w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 790 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 sierpnia 2022 r.