• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Specjalista ds. kadrowych w jednostce samorządu terytorialnego

Zapraszamy do udziału w trzydniowym szkoleniu dedykowanym pracownikom działów kadr, podczas którego w szeroki sposób omówione zostaną najważniejsze zagadnienia prawa pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie 3 dniowego szkolenia prowadzący zaprezentuje zagadnienia z obszaru samorządowego prawa pracy, których znajomość pozwoli samodzielnie realizować obowiązki pracownika ds. kadr.

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę „krok po kroku” w zakresie procedury związanej z nawiązaniem oraz ustaniem stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowej pragmatyki pracowniczej. Trener w trakcie kursu zwróci szczególną uwagę na zasady poprawnego tworzenia pism związanych ze stosunkiem pracy.
Na kursie zostanie przedstawiona informacja m.in. w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych, wypełniania świadectwa pracy w poszczególnych punktach, prowadzenia ewidencji czasu pracy.
W trakcie kursu przedstawione zostaną najczęściej popełniane przez pracodawców uchybienia w zakresie omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przygotowanie uczestników do prowadzenia dokumentacji pracowniczej i innej związanej ze stosunkiem pracy.
  • Zaprezentowanie właściwego sposobu ewidencjonowania czasu pracy i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.
  • Poznanie najbardziej istotnych zagadnień w kontekście kontroli PIP w 2023 r.
  • Zarekomendowanie prawidłowych rozwiązań przy wątpliwościach związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy.
  • Pozyskanie przydatnych w praktyce wzorów dokumentów.
zwiń
rozwiń
Program

I Dzień 20 lutego 2023 r. 

1. Stosunek pracy w samorządzie:
• Samorządowa pragmatyka pracownicza – istotne odrębności przyjęte przez ustawodawcę w zakresie stosunku pracy samorządowców w porównaniu z „kodeksowym” pracownikiem oraz ich praktyczne znaczenie.
• Podstawy nawiązania stosunku pracy w samorządzie: umowa o pracę, wybór, powołanie. Okres trwania stosunku pracy, kategorie pracowników, wymagania formalne.
2. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze:
• Zasady prowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
• Wymagania niezbędne i dodatkowe na poszczególnych stanowiskach pracy.
• Awans wewnętrzny jako szczególna forma obsadzania stanowisk.
• Definicja wolnego stanowiska urzędniczego w świetle zapisów ustawy o pracownikach samorządowych.
• Problematyka łączenia stanowisk sekretarza z zastępcą włodarza.
3. Obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej pracownika samorządowego przy nawiązaniu stosunku pracy:
• Dokumenty, których może żądać pracodawca w związku z nawiązaniem stosunku pracy.
• Umowa o pracę – omówienie jej rodzajów, prawidłowa treść aktu kreującego stosunek pracy – najczęściej stwierdzane uchybienia w trakcie kontroli.
• Specyfika zatrudniania pracowników na podstawie umowy na czas określony – dopuszczalne limity ich zawierania oraz wyjątki mające zastosowanie w samorządzie.
• Kontynuowanie dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu tego samego pracownika.
• Informacja o warunkach zatrudnienia – termin przekazania i prawidłowa treść.

II Dzień 21 lutego 2023 r. 

4. Dokumentacja pracownicza w trakcie trwania stosunku pracy:
• Zasady numerowania i porządkowania akt osobowych - jak unikać najczęstszych uchybień pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych.
• Wyjścia prywatne pracowników w dokumentacji pracowniczej.
• Zasady zmiany warunków umowy o pracę – porozumienie, wypowiedzenie zmieniające.
• Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie naruszeń związanych z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej.
• Problematyka czasu pracy w umowie o pracę.
5. Ustanie stosunku pracy a dokumentacja pracownicza:
• Prawidłowe formułowanie pism rozwiązujących stosunek pracy – porozumienie, wypowiedzenie definitywne, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
• Zasady wydawania świadectwa pracy.
• Zasady poprawnego wypełniania świadectw pracy w poszczególnych punktach krok po kroku - najczęstsze błędy.
• Okresy przechowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

III Dzień 22 lutego 2023 r.
 

6. Planowanie i rozliczanie czasu pracy:
• Podstawowe pojęcia w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy – dobra pracownicza, tydzień, okres rozliczeniowy, kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, rozkład czasu pracy, wymiar czasu pracy, systemy czasu pracy i odpoczynki: dobowy i tygodniowy. 
• Czas pracy pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – informacja o warunkach zatrudnienia, wynagrodzenie w umowie o pracę, ustalanie wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej.
• Czas pracy pracownika odbywającego podróż służbową – okresy podlegające wliczeniu do czasu pracy pracownika.
• Zaliczanie czasu szkoleń pracowników do czasu pracy.
• Prawidłowe ewidencjonowanie wyjść prywatnych pracowników, odpracowywanie wyjść prywatnych a praca w godzinach nadliczbowych, opuszczanie przez pracowników zakładu pracy w trakcie przerw pracowniczych.
• Stosowanie rozkładów czasu pracy, w których praca w tej samej dobie pracowniczej nie stanowi naruszenia przepisów o czasie pracy. 
• Najczęstsze uchybienia pracodawców w zakresie czasu pracy.
• Właściwe ewidencjonowanie zdarzeń związanych ze stosunkiem pracy – czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze.
• Zasady tworzenia i przekazywania pracownikom rozkładów czasu pracy.
• Lista obecności a ewidencja czasu pracy.
• Rekompensowanie pracownikowi samorządowemu pracy w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta oraz w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
7. Rozliczanie urlopów wypoczynkowych:
• Prawo pracownika do pierwszego urlopu w roku kalendarzowym – zasady obliczania urlopu na przykładach, sposób liczenia miesiąca pracy w opinii urzędów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.
• Prawo do pierwszego urlopu tzw. niepełnoetatowca – udzielanie urlopu na godziny – studium przypadków.
• Staż pracy a wymiar urlopu – okresy zaliczane, sposób uwzględniania poszczególnych okresów.
• Wyższe wymiary urlopu wypoczynkowego niektórych grup pracowników.
• Dodatkowy urlop wypoczynkowy osoby niepełnosprawnej – okres wyczekiwania, zasady udzielania urlopu ponownie po zaliczeniu osoby niepełnosprawnej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
• Zasady udzielania urlopu na żądanie – prawidłowe zapisy w regulaminie pracy, jego wymiar w przypadku osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz zatrudnienia przez część roku kalendarzowego.
• Urlop proporcjonalny – zasady obliczania – studium przypadków, zasady udzielania urlopu proporcjonalnego przy zmianie wymiaru czasu pracy pracownika.
• Dni, które wlicza się do 14-dniowego okresu wypoczynku pracownika.
• Zasady tworzenia planu urlopów – okres obejmujący plan, prawidłowe wnioski pracowników, plan urlopu pracownika niepełnosprawnego z obniżoną normą czasu pracy.
• Przyczyny stanowiące podstawę do przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego, zasady przesuwania urlopu wypoczynkowego.
• Sytuacje, w których pracodawca jest uprawniony do nakazania pracownikowi wykorzystania urlopu wypoczynkowego – specustawa covid-19.
8. Podsumowanie kursu.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień stosują lub będą stosować przepisy prawa pracy w szczególności pracownicy działów: kadr, personalnych, prawno-organizacyjnych, kierownicy nadzorujący pracę podległych pracowników w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 890 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 13 lutego 2023 r.